Correspondentie Centrumplan Eelde

Aan:

het college van
Gedeputeerde Staten
van de Provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen

In afschrift aan het college en de raad van de gemeente Tynaarlo

Van:
de raadsfractie van
Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000
Dingspil 2
9481 GJ Vries
Vries, 30 juni 2015
Onderwerp: gebruik gelden rioleringsfonds/voorziening riolering voor project Zuidlaardervaart

Geacht college,

Hierbij vraag ik, mede namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, uw aandacht voor het volgende.

Op 4 mei 2015 heb ik namens mijn raadsfractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, over de besteding van gemeentelijke gelden die bestemd zijn voor de vervanging van rioleringen (het rioleringsfonds, tegenwoordig voorziening riolering) voor doelen die onzes inziens niet binnen deze bestemming vallen. Een afschrift van ons schrijven treft u als bijlage 1 aan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo heeft hierop bij schrijven van 23 juni 2015 (door ons ontvangen op 29 juni 2015) gereageerd. Een afschrift van dit schrijven van het college van burgemeester en wethouders treft u aan als bijlage 2.

Volledigheidshalve treft u eveneens, als bijlage 3, hierbij aan een publicatie van Rtv Drenthe d.d. 29 juni 2015 over het bovenvermelde onderwerp.

In ons schrijven d.d. 4 mei 2015 hebben wij onder andere aan de orde gesteld, dat voor de herinrichting van het Zuidlaarderhaventje (project Zuidlaardervaart), middelen ad ongeveer 3 miljoen euro uit het rioleringsfonds zijn besteed. Kortheidshalve verwijzen wij verder naar onze brief d.d. 4 mei 2015.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in diens brief d.d. 23 juni 2015 hierover aan, dat gedurende het project betreffende het Zuidlaarderhaventje oftewel de Zuidlaardervaart, de provincie als toezichthouder heeft aangegeven dat dit project uit de rioleringsmiddelen betaald mocht worden.

Teneinde dit laatste te verifiëren, zouden wij graag van u vernemen of de Provincie Drenthe inderdaad heeft aangegeven dat het bovenbedoelde project (Zuidlaarderhaventje/Zuidlaardervaart) uit de rioleringsmiddelen betaald mocht worden. Indien dit laatste het geval is, zouden wij graag een afschrift ontvangen van de beslissing/mededeling van de Provincie Drenthe (naar wij aannemen: door of namens uw college) waarmee deze toestemming wordt gegeven of bekendgemaakt.

Indien de bovenbedoelde toestemming inderdaad door de provincie Drenthe is gegeven, zouden wij voorts graag vernemen op basis van welke wettelijke bepalingen de bevoegdheid van de provincie Drenthe tot het verlenen van deze toestemming is gebaseerd.

Hierbij verzoeken wij u dan ook vriendelijk, om ons de hiervoor bedoelde gegevens en stukken zo spoedig mogelijk te verstrekken.

Een afschrift van deze brief met bijlagen zenden wij vandaag aan het college en de raad van de gemeente Tynaarlo.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en wacht de gevraagde gegevens en stukken met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000,

C.H. Kloos
Fractievoorzitter

Bijlagen: 1. brief Leefbaar Tynaarlo d.d. 4 mei 2015
2. brief college burgemeester en wethouders Tynaarlo d.d. 23 juni 2015
3. publicatie Rtv Drenthe d.d. 29 juni 2015

Bijlage 1: brief Leefbaar Tynaarlo d.d. 4 mei 2015

Aan:

het college van de
gemeente Tynaarlo
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries
in afschrift aan de gemeenteraad

Van:
de raadsfractie van
Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000
Vries, 4 mei 2015
Onderwerp: financiering Centrumplan Eelde

Geacht college,

Met interesse hebben wij kennis genomen van uw antwoord – inclusief de bijbehorende “business case” van acht bladzijden – op vragen van de PvdA-fractie omtrent de aanpak en financiering van het Centrumplan Eelde.

Opmerkelijk genoeg zien we in het door uw college gepresenteerde plan van aanpak, dat er sprake is van een tekort. We zien dat u een geoorloofd tekort opvoert van 1,1 miljoen euro en verder ter dekking van de financiële randvoorwaarden een greep doet uit het rioleringsfonds van 1,2 miljoen euro.

Dit rioleringsfonds is echter bedoeld voor de vervanging van oude rioleringen. Wij moeten evenwel constateren dat gelden die voor dergelijke noodzakelijke uitgaven zijn bestemd, binnen deze gemeente kennelijk voor andere doeleinden worden gebruikt. Al eerder heeft Leefbaar Tynaarlo kritische geluiden laten horen over hoe het rioleringsfonds wordt gebruikt, of zo men kan zeggen: misbruikt. In het verleden zijn ook investeringen onterecht geactiveerd als rioolinvestering, waardoor toekomstige kapitaallasten ten laste van het rioleringsfonds zijn gekomen. Er kan dan sprake zijn van onrechtmatige uitgaven. Ook zijn er enkele kosten aan derden in het verleden onterecht ten laste van het rioleringsfonds gebracht.

We roepen ook in herinnering het Zuidlaarderhaventje, waarvoor een greep uit het rioleringsfonds werd gedaan van ongeveer 3 miljoen euro. Ondanks dat Leefbaar Tynaarlo had aangegeven dat de voorgenomen uitvoering binnen de 1,5 miljoen euro zou blijven. Uit een latere berekening is dit bevestigd. Waar de overgebleven gelden van meer dan een miljoen euro zijn gebleven, is onduidelijk. Ook heeft u in het verleden onterecht ten laste het straatvegen structureel ondergebracht bij het rioolonderhoud.

De raad heeft evenwel vastgesteld dat de controle op de juiste rubricering van de uitgaven diende te worden aangescherpt. De “move” die het college nu maakt staat dan ook – op zijn zachtst gezegd – op gespannen voet met dat wat de raad toen bepaald heeft.

Wij achten het onwenselijk, dat uw college zich (andermaal) op een dergelijke wijze op creatief boekhouden toelegt. Dat u middels juristen heeft laten uitzoeken of een en ander wel of niet zou kunnen, doet bij ons al twijfel rijzen of dit wel zuivere koffie is. Immers dient – als het gaat om de omvang met publieke middelen door de overheid – gewoon duidelijk te zijn of iets wel of niet kan, zonder dat men zich op spitsvondigheden zou moeten verlaten (met alle risico’s van dien indien er uiteindelijk toch sprake blijkt te zijn van een onrechtmatigheid).

Samengevat, Leefbaar Tynaarlo kan de keuze van het college om het Centrumplan Eelde te financieren vanuit het rioleringsfonds, niet ondersteunen. U zou er dan ook verstandig aan doen om uw “business case” Centrumplan Eelde ad 2,3 miljoen euro uit andere bronnen te financieren.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000

C.H. Kloos, Fractievoorzitter

Bijlage 2: brief college burgemeester en wethouders Tynaarlo d.d. 23 juni 2015
Download HIER in PDF.

Uw brief van

6 mei 2015

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Zaaknummer: 2015/17545
Referentie: 2015/19102
Behandeld door Doorkiesnummer Vries
Dhr. A.L. de Jong 0592 – 266 662 23 juni 2015

Leefbaar Tynaarlo
Dingspil 2
9481 GJ VRIES

Onderwerp:
beantwoording brief inzake financiering Centrumplan Eelde

Geachte leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo, op 4 mei schreef u ons een brief over de financiering van Centrumplan Eelde. U verwijst hierin naar onze antwoordbrief aan de fractie van de PvdA en de businesscase Centrumplan Eelde die wij uw raad ter inzage aanboden. Vertrouwelijk. Want er staan bedrijfsgegevens van de initiatiefnemers in, waarmee wij zorgvuldig om dienen te gaan.

In uw brief doet u op suggestieve wijze enkele feitelijke onjuiste aannames over de financiële onderbouwing van de businesscase. Daarmee treedt u gelijk in de openbaarheid, zonder ons in de gelegenheid te stellen uw vragen te beantwoorden, de vertrouwelijkheid hierbij in acht te nemen en uw aannames op basis van de feiten te weerleggen.

We selecteerden uit uw brief een aantal onderwerpen waarop we hieronder graag reageren. Hierbij gaan we niet tot op detailniveau in op de financiële onderbouwing, gezien het vertrouwelijke karakter van de businesscase.

• Tekort in de financiering van het Centrumplan Eelde
• Vermeend misbruik van rioleringsmiddelen
• Verdwenen gelden bij aanbestedingsvoordelen
• Het Zuidlaarderhaventje, oftewel de Zuidlaardervaart

Vooraf

U doet in uw brief voorkomen alsof er besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van de businesscase. Niets is minder waar. Een gespecialiseerd bureau heeft het stuk voor ons opgesteld en wij hebben het ter kennisgeving aangenomen. Het dient als input voor de uitwerking van de opdracht die de gemeenteraad ons op 17 maart gaf. Het stuk is dus geen plan van aanpak. Een voorstel hieromtrent is geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni.

Daarnaast spreekt u in uw brief over het rioleringsfonds. Zoals u weet kent onze gemeente inmiddels echter geen rioleringsfonds meer. Met ingang van 1 januari 2015 is er namelijk een voorziening riolering. Hierin komen via de jaarlijkse rioolheffing de rioleringsmiddelen beschikbaar.

Tekort in de financiering van het Centrumplan Eelde
Uw bewering dat er een greep uit rioleringsmiddelen wordt gedaan, is volstrekt onjuist. Voor zover er sprake is van een tekort zal dit uit de beschikbare algemene middelen moeten worden gedekt. Nergens in de gehele businesscase benoemen we dat een tekort onderaan de streep uit de rioleringsmiddelen wordt gehaald.

Vermeend misbruik van rioleringsmiddelen

In 2008 heeft de gemeenteraad het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) vastgesteld. Hierin staat dat de kosten voor het vervangen, aanleggen en onderhouden van vuilwater- en regenwaterriool, grondwater en oppervlaktewater uit deze rioleringsmiddelen betaald mogen worden. Uw stelling dat deze middelen alleen voor het vervangen van oude rioleringen gebruikt mogen worden is dus ook feitelijk onjuist.

Daarnaast wijzen we u graag op het besluit dat de gemeenteraad in april 2011 nam, om een bedrag uit het
rioleringsfonds beschikbaar te stellen voor de vervanging en afkoppeling van de riolering in Eelde. Aan dit bedrag mogen alleen doelmatige kosten worden toegerekend. Dekking voor de overige kosten moet -zoals gezegd- uit de algemene middelen komen. Daar hebben we de financiële onderbouwing van het raadsvoorstel dat 30 juni in de gemeenteraad behandeld wordt uiteraard op gebaseerd. Kortom, de budgetten worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn en er is absoluut geen sprake van misbruik van rioleringsmiddelen.

Verdwenen gelden bij aanbestedingsvoordelen

Aan de voorkant van ieder project maken we een kostenraming, waarin we schatten wat de werkzaamheden gaan kosten. Als we vervolgens van start gaan met de voorbereiding wordt het budget aangevraagd. Pas na de uitvoering (eindafrekening) zijn de werkelijke kosten bekend. Wanneer er in een project meevallers zijn, vallen de kapitaallasten lager uit. Voor tegenvallers geldt het omgekeerde. Er blijft dus geen zak met geld liggen aan het eind van een project. Meevallers vertalen zich in lagere kapitaallasten.

Het Zuidlaarderhaventje, oftewel de Zuidlaardervaart

U stelt hier dat de werkzaamheden binnen het project Zuidlaardervaart onterecht zijn toegerekend aan de rioleringsmiddelen. Ook dat is een onterechte constatering. Gedurende het project heeft de provincie als toezichthouder namelijk aangegeven dat dit project uit de rioleringsmiddelen betaald mocht worden. In de begroting komt 50% van de lasten voor straatvegen ten laste van de riolering en 50 % ten laste van het
programma wegen. Deze verdeling is toegestaan.

Tot slot willen we u er op wijzen dat de gemeenteraad en daarmee ook de raadsfracties een voorbeeldfunctie vervullen en als hoogste gemeentelijk orgaan voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk zijn voor de beeldvorming over de gemeente. Zonder u hiermee ook maar enige beperking op te willen leggen in uw controlerende taak, willen we u met klem verzoeken om hier voortaan aan te denken, voordat u een brief vol met onterechte beschuldigingen aan ons adres breed verspreidt.

We vertrouwen er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken
gemeentesecretaris

drs. M.J.F.J. Thijsen
burgemeester

Bijlage 3: publicatie Rtv Drenthe d.d. 29 juni 2015

College Tynaarlo: Beschuldigingen Leefbaar Tynaarlo schadelijk voor imago gemeente

Afbeeldingen bij artikelen: centrumplaneelde.jpg

Volgens B en W in Tynaarlo mocht de gemeente wel rioolgelden inzetten voor het Centrumplan Eelde (Foto: Archief/RTV Drenthe)

Gepubliceerd:
29 juni 2015, 18:16 uur
Laatste wijziging:
29 juni 2015, 20:00 uur
Locatie:
Vries

VRIES – Casper Kloos heeft een onjuist beeld gegeven van de gemeente Tynaarlo. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan Kloos. De fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo beschuldigde in mei het college van het misbruik van rioolgelden.

Kloos schreef op 4 mei in een brief aan B en W dat zij ten onrechte een greep van 1,2 miljoen euro uit het rioleringsfonds hadden gedaan om het tekort voor het Centrumplan Eelde te dekken.

‘Rioolgeld alleen voor vervanging riolering’
“Rioolgelden”, zo stelde Kloos, “zijn enkel en alleen bedoeld voor vervanging van oude riolering.” De fractievoorzitter ziet ook onregelmatigheden bij de inzet van het rioleringsfonds voor werkzaamheden aan de Zuidlaardervaart en voor het straatvegen.

‘Verkeerde voorstelling van zaken’
Het college van B en W kan zich totaal niet vinden in de woorden van Kloos. Zij noemen het een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Volgens het college worden tekorten voor Eelde gedekt uit de algemene middelen. Daarnaast zijn er raadsbesluiten in 2008 en 2011 genomen die het mogelijk maken om geld uit het rioleringsfonds te gebruiken voor vervanging en afkoppeling van de riolering in het dorp.

Toestemming van de provincie
Volgens het college zijn werkzaamheden aan de Zuidlaardervaart met toestemming van de provincie betaald uit het rioleringsfonds. Ook stemde de provincie toe dat de gemeente de helft van de straatveegkosten uit het rioleringsfonds mocht betalen en de andere helft uit het budget voor wegen.

Voorbeeldfunctie
B en W wijzen Kloos in de brief op de voorbeeldfunctie van raadsfracties als het gaat om de beeldvorming over de gemeente. Kloos wordt daarom met klem verzocht hieraan in het vervolg te denken voordat hij een brief met onterechte beschuldigingen aan het adres van het college breed verspreidt.

Bron: (29 juni 2015)

brief Provincie Drenthe d.d. 6 juli 2015

Download als PDF
Aan:
de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000
t.a.v. de heer C.H. Kloos
Dingspil 2
9481 GJ Vries

Assen, 6 juli 2015
Ons kenmerk 28/BC/2015003132
Behandeld door mevrouw I van der Laan (0592) 36 56 75
Onderwerp: Gebruik gelden rioleringsfonds/voorziening riolering voor project
Zuidlaardervaart

Geachte heer Kloos,

In reactie op u brief van 30 juni 2015 delen wij u het volgende mee.
Uw fractie wil bij ons verifiëren of wij als provinciale toezichthouder in de richting
van de gemeente Tynaarlo hebben aangegeven of het project Zuidlaardervaart
uit de rioleringsmiddelen betaald mocht worden.
Verder vraagt u om een afschrift van deze beslissing.

Ten tijde van de besluitvorming door de gemeenteraad van Tynaarlo over de
bekostiging van de renovatie van de Zuidlaardervaart was er in het kader van het
financieel toezicht sprake van repressief toezicht op de begroting van de gemeente.
Dit houdt in dat de begroting en begrotingswijzigingen direct uitgevoerd kunnen
worden (rechtskracht krijgen) zonder afhankelijk te zijn van een voorafgaande
goedkeuring door ons college. Wij hebben dan ook geen toestemming gegeven zoals
door u bedoeld. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het college van burgemeester en
wethouders van Tynaarlo.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe.
Namens deze,

Mevrouw C.J.Q.C. de Keijzer
teamleider Bestuur en Concernzaken

Antwoord op het schrijven van het college van van 23 juni 2015:

Aan het college van de
gemeente Tynaarlo

Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries
in afschrift aan de gemeenteraad
Vries, 8 juli 2015

Onderwerp: financiering Centrumplan Eelde en Zuidlaarderhaventje

Geacht college,

De fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 vraagt uw aandacht voor het volgende, in vervolg op ons schrijven d.d. 30 juni 2015.

Op 4 mei 2015 heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo u een schrijven toegestuurd, waarin door ons vragen zijn gesteld/constateringen zijn gedaan over de financiering van centrumplan Eelde. Ook gingen wij hierbij in op de kwestie rond het Zuidlaarderhaventje, waarvoor gelden uit het rioleringsfonds zijn aangewend, zulks onzes inziens niet in overeenstemming met het doel van deze gelden.

Aanleiding van ons schrijven d.d. 4 mei 2015, was uw antwoord op vragen van de PvdA-fractie omtrent de aanpak en financiering van het Centrumplan Eelde. In het licht van het feit dat de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de controle op de juiste rubricering van de uitgaven dient te worden aangescherpt, was en is de fractie van Leefbaar Tynaarlo de mening toegedaan dat de “move” die het college heeft gemaakt door voor de financiering van Centrumplan Eelde een greep te doen uit het rioleringsfonds, zoals verwoord in uw brief aan de PvdA, op zijn zachtst gezegd op gespannen voet staat met dat wat de raad bepaald heeft. De keuze van het college om het Centrumplan Eelde te financieren vanuit het rioleringsfonds, zo hebben wij aangegeven, kunnen wij niet ondersteunen. U zou er dan ook verstandig aan doen om uw “business case” Centrumplan Eelde ad 2,3 miljoen euro uit andere bronnen te financieren.

Hierop kwam op 23 juni 2015 (door ons ontvangen op 29 juni 2015) de reactie van uw college (zoals gebruikelijk ondertekend door uw voorzitter en secretaris). Allereerst merken wij op dat wij de toonzetting van uw schrijven bedenkelijk vinden (zoals wij ook op 30 juni 2015 al hadden laten weten). Verder geeft uw schrijven ons geen aanleiding om terug te komen op onze opvatting, dat het niet wenselijk is om gelden uit het rioleringsfonds (door u omgedoopt tot rioleringsvoorziening) aan te wenden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd zijn.

Terzake de kwestie rond het Zuidlaarderhaventje, voerde u verder (zonder dat onze vragen/constateringen daarop waren gericht) de Provincie Drenthe ten tonele. Wij konden ons daarbij niet aan de indruk onttrekken, dat u zich hierbij achter de rug van de provincie wenste te posteren, alsof dit een rechtvaardiging kon opleveren voor het niet-doelconform besteden van gelden. U gaf immers aan dat onze constatering dat werkzaamheden binnen dit project ten onrechte zijn toegerekend aan de rioleringsmiddelen onterecht zou zijn, om de volgende door u genoemde reden:

“Gedurende het project heeft de provincie als toezichthouder namelijk aangegeven dat dit project uit de rioleringsmiddelen betaald mocht worden.”

Deze verklaring/poging tot rechtvaardiging van uw zijde, bevreemdde ons als fractie. Het kan immers nooit de taak van de provincie zijn, om uw college toestemming te geven voor het aanwenden van gelden voor andere doelen dan waarvoor zij zijn bestemd. Het is immers aan de gemeenteraad zelf, om het gemeentelijk budgetrecht uit te oefenen; niet aan de provincie.

Om die reden hebben we als fractie van Leefbaar Tynaarlo bij de provincie om opheldering gevraagd. Gevraagd is of deze door u ingeroepen toestemming inderdaad door de provincie is verleend, en zo ja, op welke wetsbepaling de bevoegdheid van de provincie daartoe dan was gebaseerd. Een afschrift van ons schrijven aan Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 30 juni 2015, hebben wij u met ons schrijven van diezelfde datum doen toekomen.

Op 6 juli 2015 heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo het antwoord ontvangen van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Daarin schrijven deze dat zij geen toestemming hebben gegeven zoals door ons bedoeld. Een afschrift van de brief van Gedeputeerde Staten van Drenthe is – naar zij aangaven – in afschrift aan u toegezonden. Volledigheidshalve treft u niettemin een afschrift als bijlage aan.

Leefbaar Tynaarlo constateert dat de mededelingen van enerzijds uw college in uw schrijven d.d. 23 juni 2015 (waarin wordt vermeld dat de provincie als toezichthouder heeft aangegeven dat het bedoelde project uit de rioleringsmiddelen betaald mocht worden) en het schrijven van Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 6 juli 2015 (waarin desgevraagd wordt vermeld dat zij geen toestemming hebben gegeven zoals door ons bedoeld) zodanig met elkaar onverenigbaar zijn, dat zij onzes inziens niet naast elkaar juist kunnen zijn. Nu Gedeputeerde Staten van Drenthe terecht aangeven dat er in onderhavig geval ook geen sprake is van een vereiste van voorafgaande goedkeuring door Gedeputeerde Staten, moet de conclusie zijn dat uw mededeling over de instemming door de provincie als toezichthouder, niet houdbaar is.

Daarmee moeten we vaststellen dat u als college ons als raadsleden onjuist heeft geïnformeerd. Dat vinden wij bijzonder bedroevend. Hiermee wordt het vertrouwen sterk geschaad, zeker als het gaat om de geloofwaardigheid van door u gedane mededelingen. Hierdoor noopt u ons om bij elke brief die u ons stuurt, zelfstandig onderzoek te doen om de juistheid van uw mededelingen te verifiëren, zodat wij u dus niet meer op uw woord kunnen geloven.

Nog zorgwekkender vinden wij het dat uw college onzes inziens oneigenlijk gebruik maakt van het rioleringsfonds, en blijkbaar hiermee wil voortgaan. Hierover hebben vele inwoners zich al bij ons beklaagd. Van meerdere kanten vernamen wij al dat veel burgers voornemens zijn om en masse bezwaar aan te tekenen tegen de rioolheffingsaanslagen, omdat men daarin feitelijk ook wordt aangeslagen voor zaken die anders dienen te worden gefinancierd.

Tot slot willen we u er op wijzen dat de gemeente en daarmee ook uw college een voorbeeldfunctie vervullen en dat het college als één na hoogste gemeentelijk orgaan – en als uitvoerder van het beleid van de gemeenteraad – voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk is voor de beeldvorming over de gemeente. Wij verzoeken u met klem hier voortaan aan te denken voordat u een brief met onjuiste uitlatingen (gelardeerd met aanmatigende bewoordingen) aan ons presenteert, laat staan deze breed verspreidt.

In het vertrouwen u hiermee voor nu afdoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000

C.H. Kloos

Fractievoorzitter

Bijlage: brief Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 6 juli 2015

brief Gemeente Tynaarlo d.d. 15 juli 2015

Download als PDF

Uw brief van
30 juni 2015
Ons kenmerk
Zaaknummer: 2015/24142
Referentie: 2015/24974

Vries
15 juli 2015

Doorkiesnummer
0592-266 662

Behandeld door
A.L. de Jong

Leefbaar Tynaarlo
Dingspil 2
9481 GJ VRIES

Onderwerp:

Beantwoording brief geiden rioleringsfonds/voorziening riolering voor project Zuidlaardervaart

Geachte leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo, geachte heer Kloos,

U schreef ons en de provincie een brief over de financiering van het project Zuidlaardervaart. Dit in reactie op de antwoordbrief die wij u daarover hebben gestuurd.

In uw brief spreekt u uw twijfels uit over toestemming die de provincie ons zou hebben gegeven voor de onttrekking uit de rioleringsmiddelen. Die twijfels zijn geheel terecht. We hebben in de formele zin van het woord namelijk ook geen toestemming gekregen, en daar doelt u op in uw brief. Bovendien kon de provincie die ook niet geven. Ten tijde van de besluitvorming in 2012 hield zij namelijk repressief toezicht op onze begroting. Dat wil zeggen dat de gemeente de begroting (en wijzigingen hierin) direct uit kon voeren en de provincie pas achteraf keek of wij volgens de regels handelden. Er lijkt, gezien uw reactie, echter sprake te zijn van een misverstand of misinterpretatie van onze antwoordbrief. Hoe dat volgens ons zit, lichten we hieronder graag toe.

Zoals u weet ging de gemeenteraad op 4 december 2012 akkoord met de Kredietaanvraag Renovatie Zuidlaardervaart. Bij dit besluit plaatsten een aantal raadsfracties vraagtekens bij de financiering vanuit het rioleringsfonds. Uiteindelijk heeft de fractie van D66 de provincie hierover een brief gestuurd op 11 december 2012. De provincie vroeg ons toen om dit besluit en de onderbouwing toe te lichten. We hebben de stukken opgestuurd en toenmalig wethouder financiën De Graaf heeft hier op 6 februari 2013 met gedeputeerde Brink over gesproken.

Wij hebben de kosten uit de rioleringsmiddelen gedekt omdat door het jarenlang lozen van met regenwater verdund rioolwater op de bodem van de Zuidlaardervaart een vervuilde sliblaag was ontstaan. Dit rioolwater kwam van onze voormalige ongezuiverde riooloverstort, en van de voormalige overstort van de rioolwaterzuivering van het Waterschap. Zij nam ook een deel van de kosten voor haar rekening. Na onderzoek van de damwanden bleek dat deze zeer dun (instabiel) waren. Zelfs zo ernstig dat na het verwijderen van het slib de damwand zou bezwijken. Er moest eerst een nieuwe damwand komen, voordat we konden baggeren.

We hebben de vergelijking getrokken met bijvoorbeeld een randvoorziening achter een overstort en de beschoeiing van de vijvers die we gebruiken voor berging van regenwater. Een randvoorziening dient voor opvang van rioolwater en de vijvers voor regenwater, dus kunnen en mogen kosten toegerekend worden aan de rioleringsmiddelen. Op basis van deze argumenten is uitgelegd dat de kosten aan de rioleringsmiddelen toe te rekenen zijn.

De conclusie van Gedeputeerde Staten, die ze op 14 februari 2013 per brief meedeelde aan D66, luidde dat “de kosten van de renovatiewerkzaamheden kunnen worden gedekt uit de rioolheffing”. En dat het “in het algemeen mogelijk is om de kosten van het baggeren en vervangen van beschoeiingen ten laste van de rioolheffing te brengen.” Vanzelfsprekend moest het college deze keuze wei voldoende onderbouwen.

Dit is en blijft geen toestemming, en zo hebben we het ook niet bedoeld in onze antwoordbrief. Er staat: “Gedurende het project heeft de provincie ais toezichthouder namelijk aangegeven dat dit project uit de rioleringsmiddelen betaald mocht worden.” Hiermee bedoelden we dat de bevoegdheid en de vrijheid om die beslissing te nemen bij de gemeente lag, mits deze goed beargumenteerd werd.

Achteraf bezien vinden we het jammer dat deze passage uit onze brief anders geïnterpreteerd kon worden. We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken

gemeentesecretaris

drs. M.J.F.J. Thijsen

burgemeester