Tynaarlo een paradijs voor senioren

Voorwoord

De generatie die na de Tweede Wereldoorlog zo hard heeft gewerkt aan de wederopbouw van onze gemeente, schijnt de vergeten groep te worden bij de gevestigde orde. De PvdA, de VVD, D66 en het CDA hebben de laatste jaren gekozen voor peperdure prestigeobjecten.

Waar het huidige gemeentebestuur het geld met bakken tegelijk blijft uitgeven, blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie voor Lagere Overheden in opdracht van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), dat gemeenten in 2018 krijgen te kampen met een tekort van 6 miljard euro.

Leefbaar Tynaarlo is niet doof voor de noodklok die VNG luidt en waarbij het stelt dat de sociale sector niet ontkomt aan bezuinigingen. Wij willen nu anticiperen op de dreigende tekorten. Wij staan achter onze senioren, schrappen prestigeprojecten en kiezen voor de menselijke maat.

Voor u ligt het visiestuk ‘Tynaarlo; Een paradijs voor senioren’, een Plan van Aanpak van Leefbaar Tynaarlo, dat senioren biedt waar zij recht op hebben: een waardig bestaan in de Tynaarlose samenleving.

Casper Kloos
Leefbaar Tynaarlo

Samenvatting:

Leefbaar Tynaarlo komt met een tienpuntenplan voor een Tynaarlo’s paradijs voor senioren:

1) Er komt een wethouder Seniorenbeleid;
2) Oost West, Thuis Best;
3) De Seniorenwelzijn-Check;
4) Goede zorg? De wijkzuster zorgt ervoor!
5) 65 plus, gratis met de buurt bus (OV);
6) Alles went, behalve een isolement;
7) Geen boodschap zo goed, als je hem zelf doet!
8) Jong geleerd, is oud gedaan;
9) Senioren worden niet gehoord, de WMO- en Seniorenraad als antwoord;
10) Gun loophulpmiddelen een 2e ronde; weggooien is zonde

1. Er komt een wethouder Seniorenbeleid

‘Tynaarlose ‘Don Quichot’ te paard tegen asociaal landelijk beleid’

Senioren worden de laatste jaren geplaagd door onevenredige bezuinigingsmaatregelen vanuit landelijk beleid. Financieel worden zij gekort op hun AOW. Daar waar een indexatie naar gestegen kosten meer op zijn plaats zou zijn, worden zij geconfronteerd met een verlaging van het besteedbare inkomen van 6% en in de komende kabinetsplannen gaan zij er nog eens € 25 extra per maand op achteruit. Daarbij wordt er snoeihard gesnoeid in de thuiszorg, de dagbesteding en komen zij minder snel in aanmerking voor een plaats in een verpleeghuis. Daarbij komt nog de verhoging van de ziektekosten en de verhoging van het eigen risico. Bovendien wordt verwacht dat senioren langer zelfstandig blijven en dus niet terug kunnen vallen op de overheid. Geacht wordt dat hulp, lees mantelzorg, wordt verstrekt door familie, vrienden en buren.

Leefbaar Tynaarlo is zich ervan bewust dat de bevolkingsprognose voor Tynaarlo tot 2020 een seniorenpopulatie (65jr-80jr) van ruim 10.000 senioren betekent; dat is eenderde van de totale Tynaarlose bevolking. Daarnaast onderkent Leefbaar Tynaarlo dat het voor senioren steeds moeilijker wordt om zich staande te houden en daarom een op de menselijke maat geschoeid beleid verdienen.

Door de overheveling van de uitvoering van de AWBZ taken is het mogelijk om op gemeentelijk niveau hier beleid op toe te passen.

Om de drastische landelijke wijzigingen lokaal goed op te vangen pleit Leefbaar Tynaarlo voor een coördinerend wethouder voor Seniorenbeleid, welke als een Don Quichot zal strijden voor het welbevinden van onze senioren.

Deze wethouder Seniorenbeleid zal zich bezighouden met het welzijn en WMO-dossier, maar richt zich dus in het bijzonder op onze vergeten senioren.

Via de WMO, die via de gemeente geregeld wordt, worden zij ook nog eens geconfronteerd met een eigen bijdrage voor hulpmiddelen.

2. Oost West, Thuis Best
‘Senioren blijven zo lang mogelijk in de eigen omgeving’

Uit een onderzoek van de Algemene Nederlandse Bond voor Senioren (ANBO) blijkt dat senioren snakken naar een geschikte woonruimte. Er is landelijk momenteel een tekort van 84.000 woningen.

Leefbaar Tynaarlo vindt dat Tynaarlo moet inspelen op de woonbehoeften van onze senioren. Zeker nu bekend is, dat verpleeghuizen op den duur, door landelijke bezuinigingen, uit de samenleving zullen verdwijnen en dat senioren dus langer thuis moeten blijven wonen en zelfredzaam moeten zijn. Dit betekent dat er voldoende zogeheten seniorenwoningen beschikbaar moeten zijn, om aan die vraag te voldoen. Deze woningen dienen ook dusdanig opgezet te zijn dat het voor onze senioren ook mogelijk is om langer thuis te wonen. Dit kan bijvoorbeeld door met woningbouwverenigingen in gesprek te gaan en hen de opdracht te verstrekken de woningvoorraad aan te vullen met seniorenwoningen. Daarnaast kan de gemeente via de WMO er voor zorgen dat de woningen voor onze senioren worden aangepast (traplift, aangepaste drempels, adequate stalling voor scootmobielen e.d.), om zodoende een prettige woonomgeving te creëren.

Leefbaar Tynaarlo wil eventuele leegkomende verzorgingshuizen of andere grote gebouwen ombouwen tot woonkernen waar senioren in een groep zelfstandig kunnen wonen. Voordeel hiervan is dat senioren elkaar kunnen helpen en gezelschap kunnen houden. Hierdoor is minder zorg nodig en is er minder sprake van vereenzaming.

Volgens onderzoek van de ANBO is 90% van de ondervraagden bereid te verhuizen naar een aangepaste woning, zodat eventueel partner die zorg nodig heeft, ook thuis kan blijven wonen.

Leefbaar Tynaarlo is dan ook van mening dat senioren organisaties, zorgaanbieders, gemeente en woningbouw corporaties hun krachten moeten bundelen en op lokaal niveau moeten gaan samenwerken om zogeheten ‘kangoeroewoningen’ of ‘mantelzorgwoningen’ te realiseren, zodat er woonvormen ontstaan waarbij mensen die zorg nodig hebben toch zelfstandig kunnen blijven wonen en deel kunnen uitmaken van het huishouden van de mantelzorger.

Leefbaar Tynaarlo vindt het van belang dat senioren in hun eigen wijk woonachtig blijven. Daarom pleit Leefbaar Tynaarlo ervoor dat senioren bij een verhuizing voorrang krijgen bij de toewijzing van een huis in de buurt. Dit kan door het verlenen van een urgentieverklaring.

Steeds meer Tynaarlose senioren komen in de financiële problemen en lopen de kans uit hun huis te worden gezet bij huurachterstanden. Leefbaar Tynaarlo wil dat de gemeente via de al bestaande huisbezoeken een proactieve rol op zich gaat nemen voor wat betreft vroeg signalering van financiële problemen. Bij constatering van financiële problemen bij onze Tynaarlose senioren, dient er een verbinding gemaakt te worden met de klantenservice van de gemeente Tynaarlo, alwaar de start gemaakt wordt de financiële problemen het hoofd te bieden.

3. De Seniorenwelzijn-Check:

Leefbaar Tynaarlo heeft het welzijn van senioren hoog in het vaandel staan.

In 2015 zullen er ongeveer 10.000 65-plussers zijn in onze gemeente. 52% van deze 65-plussers heeft een laag inkomen. Onder 75-plussers is dat maar liefst 61%.

Om te zorgen dat Tynaarlose huishoudens die alleen rondkomen van hun AOW een extraatje krijgen van 250 euro per jaar, roept Leefbaar Tynaarlo om een Seniorenfonds in het leven te roepen.

Uit het onderzoek ‘Met zorg ouder worden’ van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat zorggebruik onder senioren toeneemt bij toenemende gezondheidsproblemen, een krimpend sociaal netwerk en wanneer men geen partner meer heeft. De aanwezigheid van mantelzorger (iemand die langdurig zorgt voor hun zieke of gehandicapte kind, ouder, vriend of familielid) en hulp van een partner hebben een dempend effect op het formele zorggebruik, terwijl de eenzaamheidsgevoelens het formeel zorggebruik juist doen toenemen. Ook blijkt dat de aanwezigheid van mantelzorger en partner de opname in verpleeghuis vermindert.

In Tynaarlo zijn er momenteel een groot aantal mantelzorgers.

Deze mantelzorgers worden in de toekomst steeds belangrijker. Door het wegvallen van een aantal voorzieningen, door toename van aantal extramuralisering, het verdwijnen van de zorgzwaarte pakketten 1 t/m 4 en veranderingen in de normering voor indicaties voor persoonlijke verzorging, wordt een steeds groter appel gedaan op de inzet en de druk van de mantelzorgers.

Leefbaar Tynaarlo onderkent de gevolgen hiervan, maar wil benadrukken dat lijfsgebonden zorg (zoals wassen en aankleden) niet door de mantelzorger gedaan dient te worden. Dit moet uitsluitend door professionals gedaan worden. Wel wil Leefbaar Tynaarlo, dat zowel mantelzorger als professional verbinding met elkaar opzoeken. Dit betekent dat mantelzorgers, thuiszorg medewerkers en de wijkverpleegkundigen met elkaar de verbinding aangaan.

Leefbaar Tynaarlo zet zich in voor voldoende hulp aan de mantelzorgers zelf, de zogeheten respijtzorg. Wanneer het de mantelzorgers even te veel wordt, dienen zij opgevangen te worden en hen de zorg tijdelijk uit handen genomen te worden. Tijdige signalering van overbelast zijnde mantelzorgers dient een Vrijwilligers Centrale Tynaarlo (Trias) op zich te nemen en tijdig in te grijpen waar nodig.

De staatssecretaris van VWS heeft aangekondigd dat het zogeheten mantelzorgcompliment, een kleine bijdrage aan de mantelzorger van 200 euro p.p., welke uitgekeerd wordt door de Sociale Verzekeringsbank, per 1 januari 2015 komt te vervallen. Leefbaar Tynaarlo handhaaft een Tynaarlo’s Mantelzorgcompliment en stelt voor structureel een nog nader te bepalen bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.

Om voor onze Tynaarlose senioren een veilige omgeving ook binnenshuis te creëren, pleit Leefbaar Tynaarlo voor het invoeren van een verplichte VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor diegenen, die mantelzorg gaan leveren aan senioren buiten hun familie om. Elke oudere heeft bij Leefbaar Tynaarlo recht op veiligheid, daarom maakt onze partij zich specifiek hard voor:

– Inbraakpreventie, o.a. voorlichting senioren babbeltrucs;
– Uitbreiden buurtpreventie;
– Goed werkende straatverlichting;
– Bestrijden financiële uitbuiting en seniorenmishandeling

Leefbaar Tynaarlo pleit ervoor dat bestaande infrastructuur in de wijken te handhaven, daar waar mogelijk is en waar nodig uit te breiden om zo aan de vraag te kunnen voldoen.

4. Goede Zorg? De wijkzuster zorgt ervoor!

Op dit moment is het een ratjetoe van zorgaanbieders. Er zijn seniorenconsulenten, seniorenwerkers, seniorenadviseurs, casemanagers, de bemiddelingsfunctionaris, de persoonlijke begeleider, de zorgbemiddelaar, de wijkconsulent en de praktijkondersteuner. Onder de mom van het onderbrengen van deze zorgaanbieders in 1 loket zou de gemeente in ieder kern of dorp een Centrum voor Senioren kunnen oprichten. In feite is de realisatie van zo’n Centra voor Senioren niet meer dan een bezuiniging op wat er al is. Bovendien kon 1 Centrum voor Senioren per kern wel eens te weinig zijn. Ook het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Senioren (COSBO) heeft kritiek geuit op de vormgeving van de Centra voor Senioren.

Leefbaar Tynaarlo pleit ervoor om de versnippering van de vele bestaande functies om te vormen tot een wijkzusterfunctie.

De wijkzusters kunnen hulp bieden op medisch gebied, hebben een sociale functie, een regiefunctie en een signalerende functie.

Daarom zou het wenselijk zijn per jaar voor het aanstellen van een nader te bepalen aantal wijkzusters in de periode 2014-2018 hiervoor gelden vrij te maken.

Leefbaar Tynaarlo acht het dan onwenselijk dat eventueel wordt gekozen voor dure gebouwen voor Tynaarlose Centra voor Senioren. Beter is het te kiezen voor contact met iemand die dichtbij staat. De wijkzuster krijgt in haar wijk de regie en werkt nauw samen met vrijwilligers en mantelzorgers.

Leefbaar Tynaarlo wil de in het leven roepen wijkzusters onderbrengen bij de bestaande centrales, die een dekkend netwerk hebben over de Tynaarlo’ kernen en dorpen

Deze uitgebreide Burenhulpcentrales moeten stabiele zorgteams worden met een wijkzuster die de mensen persoonlijk kent en die aanspreekbaar is. De wijkzuster moet ook nauwe contacten onderhouden met die organisaties die op verschillende plekken in de gemeente al werkzaam zijn en zorgen voor verpleging en verzorging aan huis. De vele wisselingen waar senioren mee te maken krijgen en het onpersoonlijke contact dat er nu is en dat ook bij een eventueel op te richten Centra voor Senioren het geval zal zijn, moet tot het verleden gaan behoren.

De wijkzuster krijgt daarnaast de volgende taken:

– Lijfsgebonden hulp door professionals:
De wijkzuster zorgt ervoor dat lijfsgebonden hulp aan senioren (zoals wassen en aankleden) wordt geboden door professionals.

– Preventief beleid betreffende het gebit:
Een op de vijf van de bevolkingsgroep 70 plusser, is al meer dan tien jaar niet naar de tandarts geweest. Slechte mobiliteit is een van de oorzaken hiervan, maar ook simpelweg het ontbreken van de kennis van hoe het gebit te onderhouden.

Soms zijn er zelfs senioren die al vijftig jaar dezelfde prothese dragen. En dit terwijl de prothese rond 6 a 7 jaar vervangen dient te worden. Gebrekkige mond zorg kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, zoals pijn, slechte adem, ondervoeding en zelfs longontsteking. Leefbaar Tynaarlo pleit voor een preventiebeleid voor Tynaarlose senioren, om hen te ondersteunen in het onderhouden van het gebit.

– Keukentafelgesprekken:
De wijkzusters in de desbetreffende wijken dienen via ‘keukentafelgesprekken’ onze Tynaarlose senioren pro actief te benaderen en hen bewust te maken van de mogelijkheden van de wijkzusters. Zaken als armoede, seniorenmishandeling en gevallen van chronische ziekte kunnen bij deze gesprekken worden gemonitord.

– Medicijnencheck
In 2012 was al bekend dat jaarlijks 16.000 senioren in het ziekenhuis worden opgenomen met medicijn gerelateerde problemen en dat er dagelijks 14 senioren in het ziekenhuis worden opgenomen met medicijnvergiftiging. Leefbaar Tynaarlo wil de mogelijkheid voor een gratis medicijnencheck bij de Burenhulpcentrales invoeren als preventief beleid.

– Werkende hitteplannen
Steeds vaker horen we in de zomer berichten senioren hittegolven beleven als gekookte kreeften. De wijkzuster zorgt dat Tynaarlose verzorging- en verpleeghuizen werkende hitteplannen hebben, waar zonneschermen naar beneden gaan, senioren in luchtige kleding zitten, voldoende te drinken krijgen en de ventilatoren aan staan.

Naast de wijkzuster moeten we als gemeente zorgen voor de volgende zaken:

– Goede thuiszorg
Daarbij hoort dus geen verschraling van de zorg voor senioren door inzet van veredelde schoonmaakkrachten en daarmee ook het verdwijnen van de signalerende functie. Deze signalering dient gewaarborgd te zijn voor zaken als misbruik door derden, als op algehele gezondheid van de thuiszorg ontvanger.

-Seniorenhulplijn
Voor het maken van een afspraak bij het Zorgloket binnen de gemeente Tynaarlo, moet men nu een algemeen nummer bellen.

De kosten hiervan kunnen behoorlijk oplopen voor de zorg vragende klant. Leefbaar Tynaarlo vindt dit niet uit te leggen aan de burger en wil dan ook dat de gemeente Tynaarlo een eenmalige investering doet door het openstellen van een gratis Seniorenhulplijn.

5. 65 Plus gratis met de Bus (OV)

Goed openbaar vervoer is belangrijk. Nog belangrijker is de toegankelijkheid van gebruik van het openbaar vervoer. Tynaarlo kent geen pas, waarmee mensen met een laag inkomen (130% van de bijstandsnorm) gratis gebruik kunnen maken van openbaar vervoer bij de regiobus. Leefbaar Tynaarlo stelt dat alle Tynaarlose 65 plussers, ongeacht inkomen, moeten kunnen participeren in de gemeente om te voorkomen dat zij in een isolement raken, daarom willen wij een 65 plus gratis met de bus. Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs kunnen Tynaarlose 65-plussers gratis gebruik maken van de buurtbus. Hiervoor dient jaarlijks een nader te bepalen bedrag beschikbaar te worden gesteld.

Ook zonder gebruik van openbaar vervoer dienen onze Tynaarlose senioren mobiel te kunnen blijven. Een scootmobiel biedt voor vele senioren een uitkomst. Het is een vertrouwde verschijning geworden in het straatbeeld. Het voertuig behoedt senioren voor een sociaal isolement en geeft hen vrijheid van bewegen. Helaas is rijden met een scootmobiel niet altijd makkelijk in het drukke verkeer. Bestuurders stuiten op andere obstakels en situaties dan bij overige verkeersdeelname. Vaak zijn senioren onvoldoende voorbereid. Jaarlijks eist het 5 dodelijke slachtoffers en 650 gewonden ten gevolge van een eenzijdig ongeluk, waarbij de berijder van de scootmobiel het slachtoffer is. Een cursus om veilig te leren omgaan met een scootmobiel en verkeer van VVN, biedt uitkomst. Leefbaar Tynaarlo pleit er dan ook voor, dat indien een scootmobiel wordt uitgegeven, hier aandacht aan geschonken wordt. Ook bestaande scootmobielgebruikers worden uitgenodigd voor deze cursus van VVN

Goede infrastructuur voor onze Tynaarlose senioren is nog een speerpunt van Leefbaar Tynaarlo. Door bezuinigingen op beheer en onderhoud, komt ook groot onderhoud van straat en stoep in de knel. Kwetsbare groepen die minder mobiel zijn, hebben hierdoor meer kans op ongevallen en letsel. Daarbij stijgt het aantal ongevallen risico’s bij (kwetsbare) fietsers door slechte inrichting van de fietspaden. Leefbaar Tynaarlo staat garant voor een ‘Design For All’ aanpak bij herinrichting van straten en fietspaden.

Wat goed is voor senioren, is goed voor iedereen.

6. Alles went, behalve een isolement!

‘Preventie als wapen tegen eenzaamheid’

Er zijn twee typen eenzaamheid te onderscheiden: Sociale eenzaamheid, daarbij ontbreekt het aan sociale contacten en Emotionele eenzaamheid, daarbij ontbreekt de warme band die men met een (levens)partner had. Je kunt wel stellen dat senioren makkelijk ten prooi kunnen vallen aan beide typen. Naarmate de leeftijd oploopt, loopt ook de kans op overlijden op. Daaraan gerelateerd wordt het sociale netwerk kleiner. Bij senioren doen beide typen zich steeds vaker voor.

Met het oog op de veranderende extramuralisering is er sterke behoefte aan een ondersteunend netwerk vooral voor zelfstandig wonende senioren. Het aanbod van cursussen en activiteiten moet erop gericht zijn nieuwe contacten op te doen en deel uit te maken van een netwerk.

Leefbaar Tynaarlo is zich hiervan bewust en bindt de strijd aan tegen eenzaamheid door middel van preventie.

Door middel van preventieve huisbezoeken aan onze 65 plussers, via de bestaande maatschappelijke partners in de gemeente, wil Leefbaar Tynaarlo dat de 65 plusser gewezen wordt op alle mogelijke activiteiten die geboden worden door de gemeente Tynaarlo.

Leefbaar Tynaarlo zal zich de komende vier jaar inzetten om middelen vanuit de gemeente beschikbaar te krijgen, om projecten te ondersteunen die onze Tynaarlose senioren stimuleren sociale contacten te kunnen behouden.

Te denken valt hierbij aan het faciliteren van projecten en ondernemers, zoals een project Senior Actief, de exploitatie van een seniorendisco en het nog meer benutten van sporthallen in die uren dat zij leeg staan.

Naast buurthuizen heeft het gemeentebestuur ook flink het mes gezet in de bibliotheken. Dit treft senioren harder dan andere bevolkingsgroepen. Een krant of tijdschrift lezen is er voor senioren in de drie kernen op termijn niet meer bij. Daarnaast maakt 39% van de Tynaarlose 65-plussers geen gebruik van internet, wat in Tynaarlose bibliotheken werd / wordt aangeboden. Leefbaar Tynaarlo kiest ervoor om de bezuiniging op bibliotheken ongedaan te maken.

7. Geen boodschap zo goed, als je hem zelf doet!

‘Steun voor een Tynaarlo’se Boodschappen Begeleidingsdienst’ (BBD)

De BBD Tynaarlo helpt senioren en mindervaliden die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen bij het doen van de boodschappen. Daarnaast organiseert de BBD uitstapjes en groepsactiviteiten. Met deze hulp kunnen senioren blijven deelnemen aan het dagelijkse leven en blijft men in de gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Gebruikers van de BBD worden met een busje thuis opgehaald.

Leefbaar Tynaarlo wil structureel een nog nader te bepalen bedrag per jaar reserveren voor de activiteiten van de Boodschappen Begeleidingsdienst, zodat senioren die ondersteuning behoeven deze ook krijgen.

Met dit bedrag garandeert Leefbaar Tynaarlo niet alleen het Tynaarlose Boodschappen Begeleidingsdienst, het zorgt er ook voor dat senioren goed en volledig over deze dienstverlening geïnformeerd kunnen worden.

Als op termijn blijkt dat de vraag, door continuering van de BBD, toeneemt wil Leefbaar Tynaarlo nog eens extra budget per jaar vrijmaken om de toegenomen vraag op te vangen.

8. Jong geleerd is oud gedaan

Senioren hebben veelal een schat aan ervaring en vertegenwoordigen een enorm sociaal en maatschappelijk kapitaal. Volgens de Seniorenmonitor doet een groot aantal van de Tynaarlose 65-plussers vrijwilligerswerk. Daarmee zijn de Tynaarlose senioren hofleverancier van vrijwilligers.

Echter: ook een groot aantal doet geen vrijwilligerswerk, maar zou dat wel graag willen doen.

Daarom maakt Leefbaar Tynaarlo werk van het vergroten van het Tynaarlose Vrijwilligerslegioen door:

– Het organiseren van inloopavonden om senioren wegwijs te maken in het woud van vrijwilligerswerk;
– Belonen van vrijwilligerswerk door het verstrekken van reductie bij het verstrekken van paspoorten / identiteitsbewijzen
– Creëren van een vrijwilligerspas door het verstrekken van toegang aan alle door de gemeente gesubsidieerde musea, zwembaden en bibliotheken.

9. Senioren worden niet gehoord, de WMO- en Seniorenraad als antwoord

Leefbaar Tynaarlo stelt dat er te vaak over en te weinig met senioren wordt gepraat. Daarom wil de partij zowel een Tynaarlose WMO-Raad als Seniorenraad meer betrekken.

WMO-Raad

De wet schrijft voor dat er voor potentiële gebruikers op beleidsniveau actief invloed uitgeoefend kan worden op de wijze waarop het lokale bestuur de wet concreet gestalte geeft.

Daarom pleit Leefbaar Tynaarlo voor de herijking van de Tynaarlose WMO-Raad, met aanscherping van de volgende taken:

– Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vormgeving van het op het gebied van de WMO;
– Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur betreffende de WMO;
– De resultaten van het beleid samen met de gemeente evalueren;
– Contacten onderhouden met de doelgroepen en / of organiseren daarvan;
– Op de hoogte blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van WMO-onderwerpen.

Seniorenraad

Het doel van de op te richten Tynaarlose Seniorenraad is het leveren van een daadwerkelijke positieve bijdrage tot volwaardige participatie van senioren door op hoofdlijnen de belangen te behartigen van alle inwoners van 55 jaar en ouder. Tegelijkertijd stelt de Seniorenraad zich ten doel door deze bijdrage de samenwerking tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners van 55 jaar en ouder te optimaliseren.

De Seniorenraad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de gemeente Tynaarlo en andere organisaties en / of instellingen zoals zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen e.d. Hierbij valt te denken aan adviezen over bijvoorbeeld huisvesting, zorg, vervoer, veiligheid en communicatie.

10. Gun loophulpmiddelen een 2e ronde, weggooien is zonde

‘Tynaarlo’s inzamelpunt voor hergebruik loophulpmiddelen’

Loophulpmiddelen, zoals rollators, looprekken, stokken of krukken, geven senioren een betere balans en mindere belasting van bepaalde lichaamsdelen. Maar vanaf 2013 zitten deze loophulpmiddelen niet meer in het basispakket en moeten senioren deze zelf kopen of huren. Naast het feit dat er senioren nu zelf moeten betalen voor het gebruik van loophulpmiddelen, staan er veel ongebruikte loophulpmiddelen langs de kant. Leefbaar Tynaarlo denkt dat hier forse besparingen vallen te realiseren.

Daarom pleit Leefbaar Tynaarlo ervoor om zo veel mogelijk van deze, vaak nog goede, loophulpmiddelen in te zamelen en in samenwerking met een thuiszorgwinkel klaar te maken voor hergebruik.

Door dit hergebruik kan elke oudere, ook de minder kapitaalkrachtige, desgewenst, van een loophulpmiddel worden voorzien. Bovendien worden de kosten binnen de WMO in bedwang gehouden. Behaalde efficiency voordelen zal Leefbaar Tynaarlo laten terugvloeien naar seniorenbeleid.