Regeling Leefbaar Tynaarlo

Samengebundelde weergave van de regelingen die gelden binnen de gehele partij en die vallen onder de bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering.

Weergave van de Statuten en vaststelling dan wel herziening van de Toelichting op de Statuten; het Huishoudelijk Reglement; het Verkiezingsprotocol en het Fractiereglement vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Vries

25 april 2007

VASTSTELLING REGELINGENBOEK

 DE ALGEMENE LEDENVERGADERING van de vereniging LEEFBAAR TYNAARLO; bijeen in de hieronder aangegeven plaats op de hieronder aangegeven datum; overwegende dat:

–   er behoefte toe bestaat, uit oogpunt van overzichtelijkheid, de eigen regelingen van de vereniging Leefbaar Tynaarlo, op te nemen in één Regelingenboek, voor zover deze onder de bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering vallen;
–   dat het Huishoudelijk Reglement en het Fractiereglement enige kleine bijstellingen behoeven ter verduidelijking;
–   dat het, om nader in dit Regelingenboek aangegeven redenen, wenselijk is een Toelichting op de Statuten en een Verkiezingsprotocol vast te stellen;

op voordracht en onder de gevoeglijke goedkeuring van het Bestuur, en, ten aanzien van het Fractiereglement, gezien het voorstel van de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo; gelet op artikel 9 der Statuten;

BESLUIT het volgende.

 

 1. Dit Regelingenboek is vastgesteld.
 2. In dit Regelingenboek wordt een letterlijke weergave van de geldende Statuten geplaatst (behoudens de inleidende en afsluitende notariële verklaringen).
 3. Tevens worden in dit Regelingenboek alle overige eigen regelingen van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 geplaatst, voor zover deze onder de (uiteindelijke) bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering vallen (welke regelingen zijn vermeld in de inhoudsopgave van dit Regelingenboek); dit Regelingenboek vormt de originele versie van deze regelingen.
 4. De Toelichting op de Statuten is vastgesteld zoals in dit in dit Regelingenboek is weergegeven.
 5. Het Huishoudelijk Reglement is herzien vastgesteld zoals dit in dit Regelingenboek is weergegeven.
 6. Het Verkiezingsprotocol is vastgesteld zoals dit in dit Regelingenboek is weergegeven.
 7. Het Fractiereglement is herzien goedgekeurd zoals dit in dit Regelingenboek is weergegeven.
 8. Zo nodig zullen degenen die bevoegd zijn een besluit van de Algemene Ledenvergadering te ondertekenen, zorg dragen voor een goede redactie van dit Regelingenboek en de regelingen hierin.
 9. Dit Regelingenboek zal worden gepubliceerd op de Internetpagina’s die Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 aanhoudt; zal voor leden (op afspraak) ter inzage liggen op het secretariaat van de vereniging; zal ter inzage liggen op de Algemene Ledenvergaderingen; en zal door het Bestuur op verzoek aan leden worden toegezonden.
 10. Dit Regelingenboek en hetgeen hierin is vastgesteld treedt onmiddellijk na vaststelling in werking.

 

De Algemene Ledenvergadering voornoemd,

Voor deze,

De voorzitter,                             De secretaris,

C.H. Kloos                                  P. van Mombergen Jr.

 

INHOUDSOPGAVE:

Dit door de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Tynaarlo vastgestelde Regelingenboek bevat de volgende regelingen, op de navolgende bladen:

 

 

I:         STATUTEN (LETTERLIJKE WEERGAVE) 4
II:        TOELICHTING OP DE STATUTEN  9
III:      HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR) 12
IV:       VERKIEZINGSPROTOCOL 22
V:        FRACTIEREGLEMENT 45

 I: STATUTEN (LETTERLIJKE WEERGAVE)

 Statuten, onder voorbehoud van typefouten et cetera, alhier weergegeven, volledig overgenomen van het afschrift van de notariële akte (behoudens de inleidende en afsluitende notariële verklaringen). Strepen voor het onbeschrijfbaar maken van blanco bladdelen weggelaten. Regelval et cetera enigszins anders. Spel-, grammatica- type-, en vernummeringsfouten in stand gelaten.

 Laatstelijk herzien vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 3 januari 2001.

 Vastgelegd bij notariële akte van 18 januari 2001.

___________________________________________________________________________

 

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1

 1. De kiesvereniging draagt de naam: LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000. Zij wordt in de statuten LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 genoemd.
 2. Zij heeft haar zetel te Vries.
 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.


Doel

Artikel 2

 1. LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 bestaat uit ten minste drie leden; zij heeft geen winstoogmerk en heeft ten doel:
  –  het bewaken van belangen van burgers woonachtig in de (voormalige) gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren;
  –  de belangen waarvoor LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 zich inzet kunnen worden omschreven als ten algemene nutte voor ingezetenen, betrekking hebbend op sociaal, maatschappelijk alsmede economisch terrein.
 1. LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 tracht haar doel te verwezenlijken:
  –  door verkiezing van haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad, deelraad en of commissies;
  –  door uitgave van periodieken en mogelijke andere geschriften en door alle wettige middelen, waaronder het voeren van acties die het doel kunnen bevorderen.

De vertegenwoordigers van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 onderschrijven de beginselen van de kiesvereniging zoals deze in de statuten, het huishoudelijk reglement en verder op de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld.


Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 zal worden gevormd door:

 1. contributies van de leden;
 2. renten van beleggingen en baten van ondernemingen;
 3. subsidies en donaties;
 4. hetgeen LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.


Leden

Artikel 4

 1. Iedere ingezetene van Vries en omstreken kan lid worden van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000.
 2. Het lid moet de doelstelling van de vereniging onderschrijven.
 3. het lid moet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
 4. 1.  Geen lid van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 kan degene zijn, die:
 5. actief lid is van een andere gemeentelijk geregistreerde politieke partij;
 6. zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam van een andere plaatselijke politieke groepering of hiervoor op de kandidatenlijst staat, tenzij de terzake bevoegde LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000-vergadering besloten heeft een samenwerkingsverband aan te gaan of deel te nemen aan een gezamenlijke kandidatenlijst.
 7. De toelating als lid gebeurt na ballotage zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
 8. Het lidmaatschap eindigt:

–  door overlijden;
–  door schriftelijke opzegging (bedanken) bij het bestuur van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000;
–  door royement, wegens contributieschulden etcetera, met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement;
–  bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
–  door ontslag door het bestuur, alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Bestuur

Artikel 4a

 1. Het bestuur van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 bestaat uit ten minste drie en te hoogste elf leden, welke worden benoemd door de ledenvergadering.

Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door de ledenvergadering met algemene stemmen vastgesteld.

 1. de algemene ledenvergadering kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 2. bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin tijdelijk voorzien door benoeming van een (of meer) opvolger(s). De algemene ledenvergadering zal deze benoeming(en) later wel of niet kunnen bekrachtigen.
 3. Mocht(en) in het bestuur om welke reden van ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 5. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten


Artikel 5

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, dit verlangt, ofwel ten minste twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

 1. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 1 bepaalde – door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 2. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 3. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 5. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden na vaststelling getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 6. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

 1. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 2. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

 1. Wanneer bij verkiezing van personen in eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.

Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden gestemd.

Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

 1. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van de stemmen als verworpen beschouwd.
 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging


Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, als ook het sluiten van overeenkomsten, waarbij LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt.


Artikel 7

De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

Zij vertegenwoordigen gezamenlijk LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 in en buiten rechte.

In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris, wordt LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris en één ander lid van het bestuur gezamenlijk.

Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als de secretaris, wordt LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden, of indien slechts één ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid.

Behoudens het vorenstaande kan LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 in en buiten rechte te allen tijde door het voltallige bestuur tezamen worden vertegenwoordigd.


Boekjaar en jaarstukken

Artikel 8

 1. Het boekjaar van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de algemene ledenvergadering wordt aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.


Reglement

Artikel 9

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat en waarvan het bestuur nadere regeling wenselijk acht.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te aller tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.


Statutenwijziging

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin minimaal tweederde van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

Indien op deze vergadering niet tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen één maand na eerstgemelde vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden, een geldig besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met algemene stemmen, een en ander met inachtneming echter van het bepaalde in artikel 5 lid 7.

 1. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 2. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar kiesregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 haar zetel heeft.

Ontbinding

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 wordt bovendien ontbonden:

–   door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de toestand van de boedel.
–   door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Vereffening

Artikel 12

 1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 2. De blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit tot vereffening van haar zaken nodig is.
 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk en nodig van kracht.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Een eventueel batig saldo van een ontbonden LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000 gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

 

II:TOELICHTING OP DE STATUTEN

 

De ALGEMENE LEDENVERGADERING van de vereniging LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000;

bijeen op de plaats en de datum waar en waarop het Regelingenboek vastgesteld wordt; volgende de procedure die is voorgeschreven voor de aanpassing of wijziging van een Huishoudelijk Reglement (daar de navolgende regeling die kracht heeft en daarbij hoort); gelet op het bepaalde in artikel 9 van de statuten en het bepaalde onder artikel 1.1 van het Huishoudelijk Reglement; overwegende hetgeen zal volgen;

STELT VAST, ter verklaring van de wijze waarop enige bepalingen uit de Statuten zouden behoren te worden geïnterpreteerd, deze TOELICHTING OP DE STATUTEN

Overwegingen

Uit de bepalingen in artikel 9 van de Statuten en artikel 1.1 van het Huishoudelijk Reglement vloeit voort dat bij een regeling die met de kracht van het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld een en ander geregeld kan worden in aanvulling op of ter uitwerking van de Statuten. Daaruit volgt dat de Algemene Ledenvergadering aldus kan verklaren hoe binnen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 zekere bepalingen uit de Statuten zouden behoren te worden geïnterpreteerd. Ofwel dat op de Statuten een toelichting kan worden gegeven. Dit indien daartoe behoefte mocht bestaan.

Gebleken is dat er enige behoefte toe bestaat enige bepalingen van de Statuten, ten behoeve van een goede interpretatie, nader toe te lichten.

Deze toelichtingen kunnen bovendien worden aangewend ten behoeve van een eventuele toekomstige evaluatie of herziening van de Statuten.

Ieder lid dat suggesties heeft betreffende de Statuten kan deze, rechtstreeks of via het Bestuur, aan de Algemene Ledenvergadering voorleggen. De Algemene Ledenvergadering kan dan – op de voorgeschreven wijze – besluiten dat een en ander in deze Toelichting op de Statuten wordt opgenomen ten behoeve van een wenselijke interpretatie of een eventuele toekomstige evaluatie of herziening van de Statuten.

Deze Toelichting op de Statuten is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op andere bepalingen uit de Statuten en andere reglementen en besluiten, en is voorts binnen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 zoveel mogelijk van algemene strekking.

Toelichtingen en verklaringen

 1. Algemeen: wetconforme interpretatie en conversie

 De bepalingen uit de Statuten behoren, voorzover nodig, zodanig te worden uitgelegd op een wijze dat zij, zoveel mogelijk, verenigbaar zijn met de wettelijke bepalingen.

Indien zulks, bijvoorbeeld in het geval van toekomstige wetgeving, niet mogelijk mocht blijken, is het wenselijk om, tot de Statuten zijn bijgesteld, een werkwijze te hanteren die wel verenigbaar met de wettelijke bepalingen is en die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel dat met de desbetreffende statutaire bepaling is beoogd.

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de interpretatie van bepalingen van reglementen aan de hand van wettelijke bepalingen en de Statuten.

Indien door feitelijke omstandigheden, of waardoor dan ook, anderszins uitvoering van het bepaalde in de Statuten of reglementen niet mogelijk mocht blijken, is het evenzeer wenselijk om een werkwijze te hanteren die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel dat met de desbetreffende statutaire of reglementaire bepaling is beoogd.

 1. Algemeen: schriftelijke dan wel elektronische communicatie

De term schriftelijk behoort te worden opgevat als “bestaande uit schrifttekens”. Indien is voorgeschreven dat enige verklaring, mededeling of ander bericht schriftelijk dient te geschieden, kan dit derhalve ook elektronisch, of middels een andere wijze waarmee geschrifttekens kunnen worden overgedragen en kunnen worden opgeslagen. Indien is voorgeschreven dat enige verklaring, mededeling of ander bericht bij brief dient te geschieden, kan dit, in dit licht gezien, evenzo bij elektronisch document.

Een en ander geldt tenzij uitdrukkelijk een fysiek document is voorgeschreven.

Uit hoofde van redelijkheid en billijkheid, en de openheid en de toegankelijkheid waar Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 voor staat, zal iemand die evenwel aangeeft een fysiek document te prefereren daarin tegemoetgekomen worden.

 1. Algemeen: leden en Algemene Ledenvergadering

Ten aanzien van de verplichtingen die leden tegenover de vereniging hebben of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd; geldt dat een en ander wordt vastgesteld bij of krachtens besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het is wenselijk dit te verwoorden in de Statuten bij de eerstvolgende herziening.

(De door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde jaarcontributie bedraagt overigens heden twintig euro; hetgeen is vastgesteld te Paterswolde, 15 september 2005.)

De wijze van bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering is nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement dat krachtens de Statuten is vastgesteld. Het is wenselijk op basis van de regeling in het Huishoudelijk Reglement over deze bijeenroeping (en eventueel over de – wenselijke – gang van zaken ter vergadering, zoals vertegenwoordiging van enkel één ander lid), een en ander globaal te verwoorden in de Statuten bij de eerstvolgende herziening.

Overigens bestaan er naast leden binnen de vereniging ook geregistreerde donateurs (als zij zich als zodanig opgeven en de jaardonatie ten minste gelijk is aan de jaarcontributie), die uitgenodigd worden voor de Algemene Ledenvergadering en aldaar mogen adviseren, verder worden uitgenodigd voor overige ledenactiviteiten, en de publicaties van de vereniging ontvangen. Mogelijk is het wenselijk dit – of de mogelijkheid tot nadere regeling hieromtrent bij Huishoudelijk Reglement – globaal te verwoorden in de Statuten bij de eerstvolgende herziening.

 1. Bij Artikel 4, lid 1: ingezetenschap “Vries en omstreken” als lidmaatschapsvereiste

In artikel 4, lid 1, staat dat iedere ingezetene van Vries en omstreken lid kan worden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

Eerstens zij vastgesteld dat dit een vereiste is om lid te kunnen worden, niet om lid te kunnen blijven. Zou een lid niet langer aan dit criterium van ingezetenschap van Vries en omstreken voldoen, dan betekent dit geenszins dat deze daardoor automatisch geen lid meer zou zijn of anderszins lidmaatschapsrechten zou verliezen, of dat enig verenigingsorgaan bevoegd zou zijn zulks vast te stellen.

Voorts zal het begrip “Vries en omstreken” breed worden opgevat, zodat de woonplaats van iemand geen feitelijke belemmering zal vormen voor de mogelijkheid om lid te worden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

Alle leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 hebben, ongeacht hun woonplaats, de volle lidmaatschapsrechten (zoals de rechten om op de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn en daar het woord te voeren en hun stem uit te brengen; de rechten om publicaties van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 te ontvangen; de rechten om aan activiteiten voor leden deel te nemen; en alle overige in de Statuten, reglementen en andere besluiten vastgestelde rechten).

Dit alles staat buiten de omstandigheid dat als het lid geen ingezetene (meer) is van de gemeente Tynaarlo, deze geen positie kan krijgen op de kieslijst voor de verkiezing van de raadsleden van deze gemeente ingevolge de wettelijke bepalingen omtrent de gemeenteraadsverkiezingen.

 1. Bij artikel 4, lid 4, onder 3: einde lidmaatschap

Indien zich een der omstandigheden voordoet waardoor het lidmaatschap ingevolge artikel 4, lid 4, onder 3, statuten, eindigt, betekent dit dat het lidmaatschap per onmiddellijk is geëindigd en dat er geen termijn tot het einde van het jaar geldt. Dit aangezien de Statutaire bepaling dwingend geformuleerd is en stelt dat in genoemde gevallen het lidmaatschap eindigt. Een en ander behoudens een nadere regeling in het Huishoudelijk Reglement in het geval dat het Huishoudelijk Reglement, indien daarnaar in de Statuten is verwezen, een nadere regeling heeft gegeven.

 1. Bij artikel 9, 10 en 11: Reglement; statutenwijziging en ontbinding

De bevoegdheden om de Statuten te wijzigen dan wel de vereniging te ontbinden, zijn door dwingende wetsbepalingen toegekend aan de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kan zulke bevoegdheden uitoefenen indien deze Algemene Ledenvergadering is opgeroepen met de mededeling dat in de vergadering de wijziging van de Statuten dan wel de ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. En ten minste vijf dagen vóór de vergadering dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging van de Statuten of het voorgestelde besluit tot ontbinding woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te zijn gelegd tot na afloop van de dag van de vergadering. (Enkel ten aanzien van statutenwijziging geldt dat als in de vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met algemene stemmen besluiten, ook dan tot statutenwijziging kan worden besloten.) Tenzij de Statuten anders bepalen behoeft een besluit tot statutenwijziging ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. (Een en ander – alhier weergegeven voorzover het voor een vereniging als Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 relevant is – is op de datum van vandaag geregeld in artikel 42 en 43, boek 2, Burgerlijk Wetboek.)

(Ten aanzien van het toezenden van stukken aan de Algemene Ledenvergadering in het algemeen kent Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 overigens in het Huishoudelijk Reglement een regeling die hiermee verenigbaar is en een ruimere openheid naar de leden toe geeft.)

Met deze gegevens in aanmerking genomen kan wel een en ander nader in de Statuten geregeld worden, maar het is niet wettelijk verplicht over deze onderwerpen een regeling in de Statuten te geven.

In de Statuten van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 wordt in artikel 9, lid 4, en artikel 11, lid 1, feitelijk verwezen naar artikel 10, lid 1, in plaats van naar het abusievelijk vermelde artikel 11, lid 1. Een en ander is ontstaan na een vernummeringsfout bij een herziening van de Statuten.

Aangezien in de Statuten in artikel 9, ten aanzien van het vaststellen van een reglement, wordt verwezen naar het bepaalde over statutenwijziging, is het vaststellen of wijzigen van een reglement ook de bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering.


III: HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR)


De ALGEMENE LEDENVERGADERING van de vereniging LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000;

bijeen op de plaats en de datum waar en waarop het Regelingenboek vastgesteld wordt;

gezien het voorstel van het Bestuur;

gelet op artikel 9 der Statuten;

overwegende dat een nadere regeling van het bepaalde in de Statuten en van daarin niet behandelde onderwerpen wenselijk is, dat daartoe een Huishoudelijk Reglement is vastgesteld, dat dit Huishoudelijk Reglement thans ter verduidelijking enige kleine bijstellingen behoeft; STELT VAST het volgende (herziene):


HUISHOUDELIJK REGLEMENT EX ARTIKEL 9 STATUTEN

 Preambulante:

 De vereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 is een partij die zich inzet voor een deugdzaam, democratisch en transparant bestuur, in het bijzonder in de gemeente Tynaarlo, ter bewaking van de belangen van diens inwoners. Dit op basis van eerlijkheid, vooruitstrevendheid en zuiverheid, om onze omgeving leefbaar te houden. Teneinde ook binnen de eigen gelederen een deugdzame, democratische en transparante besluitvorming en werkwijze te bewerkstelligen is – naast het richtsnoer van redelijkheid – hierbij een regeling gegeven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000

 Artikel 1: Doelstelling en inwerkingtreding

 Artikel 1.1

 Dit Huishoudelijk Reglement, zoals vermeld in de Statuten van de vereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 (Statuten artikel 9), heeft als doel te voorzien in de regeling van de hierna aan de orde komende zaken, welke niet in de Statuten zijn vastgelegd. Eveneens zijn regelingen gesteld ter aanvulling of uitwerking van het bepaalde in de Statuten.

 Bij een besluit dat de kracht heeft van dit Huishoudelijk Reglement en daarbij hoort, en op dienovereenkomstige wijze wordt vastgesteld, kan de ALV een toelichting geven over de binnen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 toe te passen interpretatie van de Statuten. Daarbij kan bepaald worden dat de toelichting van overeenkomstige toepassing is op bepalingen uit andere reglementen of binnen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 van algemene strekking is.

 Artikel 1.2

 Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking na vaststelling door de Algemene Ledenvergadering (verder: ALV). Vaststelling en wijziging vinden plaats met gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging worden gedaan door het Bestuur en moeten ten minste 2 weken voor de ALV aan de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden worden toegezonden. Initiatief tot wijziging van dit reglement is aan ieder Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-lid toegestaan, ieder lid kan zich hiertoe schriftelijk richten tot het Bestuur.

 Medewerking van het Bestuur kan worden afgedwongen door de ALV bij meerderheid van stemmen.

 Degenen die bevoegd zijn een besluit van de ALV te ondertekenen kunnen zorgdragen voor een goede redactie van het Huishoudelijk Reglement, tenzij de ALV besluit hiervoor zelf zorg te dragen.

 Artikel 2: Organen van de vereniging

 Artikel 2.1

 De vereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 kent de volgende organen:

de ALV (of eventueel de Buitengewone ALV); en

het Bestuur.

Artikel 2.2

 Hetgeen in dit Huishoudelijk Reglement in het algemeen over organen van de vereniging (organen) bepaald is, is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-raadsfractie (en het fractiebestuur) en op de werkgroepen.

 Artikel 2.3

 Een orgaan kan voor diens vergaderingen en werkzaamheden zelf een reglement opstellen, en de organisatie van een en ander regelen, mits het geregelde niet strijdig is met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, of met besluiten van hogere organen. Dit geldt tenzij een andere regeling wordt gegeven voor het vaststellen van een reglement inzake een bepaald orgaan.

 Artikel 3: Toelating leden, ballotage en einde lidmaatschap (Statuten artikel 4)

 Artikel 3.1

 Personen die voldoen aan de lidmaatschapsvereisten uit de Statuten (Statuten artikel 4) kunnen zich als (kandidaat) lid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 aanmelden bij het Bestuur. Daartoe kunnen zij een door of vanwege het Bestuur opgesteld aanmeldingsformulier, conform de instructies ingevuld en ondertekend, ten huize van de secretaris (het secretariaat) indienen of doen indienen. Het Bestuur kan bij besluit de mogelijkheid tot elektronische aanmelding openstellen. Wel dient ieder kandidaat-lid voor het lidmaatschap te tekenen, op een fysiek document.

 Artikel 3.2

 Het Bestuur besluit – in of buiten de bestuursvergadering – tot toelating van het aangemelde kandidaat-lid tot het lidmaatschap. Het Bestuur zal ernaar streven binnen 6 weken na de aanmelding van het kandidaat-lid een besluit inzake diens toelating tot het lidmaatschap te nemen. Bij niet-toelating staat beroep bij de ALV open.

 Artikel 3.3

 Het Bestuur kan besluiten een (permanente of incidentele) ballotagecommissie (bestaande uit meerdere leden) in te stellen. Het Bestuur benoemt alsdan de leden van die commissie uit zijn midden en of uit het midden van de verenigingsleden. Is er een ballotagecommissie ingesteld, dan heeft deze de taak en de bevoegdheid ofwel om inzake toelating te besluiten, ofwel om, zo spoedig mogelijk na aanmelding van een kandidaat-lid, een voordracht inzake toelating te doen aan het Bestuur. Het Bestuur stelt hierover alsdan nadere regels.

 Artikel 3.4

 In het geval dat van een lid het lidmaatschap is geëindigd door opzegging door dat lid, zal het Bestuur de beëindiging van het lidmaatschap aan het lid bevestigen. Indien het Bestuur reden ziet te twijfelen aan de ernst van de mededeling van het lid waarbij deze het lidmaatschap opzegt, vraagt het Bestuur hiernaar.

Artikel 3.5

In het geval dat het Bestuur oordeelt dat het lidmaatschap van een lid ingevolge het bepaalde in de Statuten is geëindigd (anders dan door diens overlijden of diens opzegging) of dat er zich anderszins een omstandigheid voordoet waardoor het lid ingevolge het bepaalde in de Statuten geen lid (meer) kan zijn; zal het Bestuur, bij besluit, vaststellen dat het lidmaatschap van het lid is geëindigd en zal het dit aan het lid mededelen bij fysiek document.

 In het geval dat het Bestuur oordeelt dat er een zwaarwegende reden is voor royement van een lid, als bedoeld in de Statuten, wegens contributieschulden; het handelen door het lid in strijd met de Statuten, reglementen of andere geldige besluiten; of het op onredelijke wijze benadelen van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 door het lid; kan het Bestuur besluiten dat het lidmaatschap van het lid is geëindigd, of dat het lid is geschorst, en zal het dit besluit aan het lid mededelen bij fysiek document.

Het Bestuur neemt geen der besluiten als in het voorgaande (in dit artikel 3.5) bedoeld, alvorens het lid in de gelegenheid te hebben gesteld diens visie te geven.

Tegen enig besluit als in dit artikel 3.5 bedoeld, kan het lid beroep instellen bij de ALV, binnen een maand na ontvangt van de mededeling van het besluit door het Bestuur (indien deze termijn op een zon- of feestdag eindigt loopt deze door tot de eerstvolgende dag die geen zon- of feestdag is). Het beroep wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering nadat het beroep is ingesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geldt het lid als geschorst. Het lid heeft toegang tot de vergadering waar het beroep wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

 Artikel 4: De Algemene Ledenvergadering (ALV)

 Artikel 4.1

 De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 en wordt gevormd door de leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000. Er is jaarlijks minimaal 1 ALV.

 Aan de ALV komen alle bevoegdheden in de vereniging toe die niet door Wet of Statuten, of ALV-besluit, aan een ander orgaan zijn opgedragen. Doch indien inzake een aan een ander orgaan toekomende bevoegdheid ter gelegenheid van de ALV wordt besloten, en de meerderheid der zittende leden van het bevoegde orgaan is aanwezig en zij gaan allen akkoord, en na kennisname van het besluit gaan de overige leden van het orgaan uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord, dan wordt het besluit geacht eveneens een besluit van het betreffende orgaan te zijn. Zulks geldt eveneens indien het bevoegde orgaan het besluit voordroeg.

 Artikel 4.2

 Leden kunnen zich door een ander lid doen vertegenwoordigen op overlegging van een, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, schriftelijke volmacht.

 Uitgangspunt is dat een op de ALV aanwezig lid ten hoogste 1 ander lid vertegenwoordigd, dit wordt wenselijk geacht voorzover het niet reeds bij de Statuten zou zijn geregeld.

 Op uitnodiging van de ALV of het Bestuur mogen, tenzij de ALV anders besluit, nader genoemde of gedefinieerde niet-leden, zoals levenspartners van leden, de ALV bijwonen.

 Artikel 4.3

 Het Bestuur bereidt de besluitvorming op de ALV zo goed mogelijk voor. Ter voorbereiding van de ALV is het Bestuur, naast het vermelde in de Statuten, belast met:

het opstellen van de agenda en het verspreiden daarvan onder de leden; en

het opstellen van alle voorstellen die aan de ALV worden voorgelegd en verspreiding daarvan onder de leden of het bieden van ruime mogelijkheden tot inzage of opvraag.

 De uitvoering van de onder aanhef en onder a. en b. genoemde taken kunnen door het Bestuur worden opgedragen aan een of meerdere bestuursleden, die zich door leden kunnen laten assisteren. Indien nodig geeft het Bestuur hierbij instructies en stelt het de kaders vast.

 De leden dienen 2 weken voor de ALV-datum de schriftelijke informatie aangaande de agenda, met daarin genoemd alle essentiële te nemen beslissingen, toegezonden te hebben gekregen. Gedurende deze termijn kunnen de genoemde stukken door leden op afspraak worden ingezien ten huize van de secretaris (het secretariaat) of op een andere aangewezen plaats.

 Artikel 4.4

 Behoudens het in de Statuten (of in de Wet) bepaalde, neemt de ALV besluiten met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Indien geen der aanwezige leden stemming wenst, kan de ALV te allen tijde bij acclamatie een besluit nemen. Ieder bij de stemming aanwezig Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-lid kan slechts één (1) stem uitbrengen (onverminderd de mogelijkheid bij volmacht een ander lid te vertegenwoordigen en eveneens voor deze te stemmen).

 Artikel 4.5

 Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitter te bepalen wijze (zie ook Statuten artikel 5 lid 10), hetzij hoofdelijk, hetzij schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten ongetekende stembriefjes.

De verkiezing van bestuursleden, en personen in het algemeen, dient schriftelijk te gebeuren, tenzij de ALV unaniem uit hoofde van eenvoud acclamatie toestaat. Overige stemmingen over personen geschieden steeds schriftelijk.

De voorzitter, of een door de voorzitter uit de vergadering aan te wijzen lid, registreert de uitgebrachte stemmen en stelt de uitslag van de stemming vast. Bij schriftelijke stemming wordt deze taak uitgeoefend door een stemcommissie, bestaande uit 3 leden, welke door de voorzitter uit de vergadering worden benoemd. Edoch, steeds is het uiteindelijke oordeel van de voorzitter over de uitslag van de stemming bepalend (onverminderd de wettelijke mogelijkheden tot betwisting van de juistheid van dit oordeel).

 Artikel 4.6

 Bij het staken der stemmen wordt de vergadering geschorst. Na heropening van de vergadering, en eventuele beraadslaging, wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht.

 Staken de stemmen wederom dan geldt het voorstel als verworpen indien het zaken betrof.

 Betrof de stemming personen, en staken de stemmen wederom, dan wordt bij tussenstemming beslist tussen welke personen verder zal worden gestemd. Staken bij een tussenstemming of herstemming over personen de stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 4.7

Het Bestuur kan een Buitengewone ALV (BALV) bijeenroepen op verzoek van:
ten minste 10 procent van de stemgerechtigde Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden;
de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-gemeenteraadsfractie; of een wethouder van Tynaarlo die lid is van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

Bij een verzoek als in aanhef en onder a. is het Bestuur verplicht de BALV bijeen te roepen op een termijn van 4 weken na indiening van het verzoek. Indien alsdan de oproep 2 weken na het verzoek nog niet is verzonden, zijn de verzoekers bevoegd zelf de BALV bijeen te roepen. (Misbruik van deze bevoegdheid wordt – al zou het rechtmatig zijn – ten zeerste afgekeurd.) Bepalingen over de ALV zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de BALV.

 Artikel 4.8

Het indienen van amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten kan door elk Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-lid tijdens de ALV of BALV geschieden. Een amendement kan ook voorafgaand aan de vergadering bij het Bestuur worden ingediend. De vergadering beslist middels stemming of de amendementen of moties in behandeling worden genomen.

 Artikel 4.9

 Voor de overige (niet in dit Huishoudelijk Reglement geregelde) aangelegenheden aangaande de ALV (en de BALV) is het bepaalde in artikel 5 der Statuten (inzake bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 Artikel 5: Het Bestuur (Statuten artikel 4a)

 Artikel 5.1

 Bestuursleden worden door de ALV verkozen voor een periode van maximaal 4 jaar (hetgeen de standaardtermijn is). Het Bestuur is verplicht de ALV erop te attenderen van welke bestuursleden het einde van de zittingsperiode nadert. Het Bestuur stelt hiertoe een “rooster van aftreden” op. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

 Artikel 5.2

 Op (stilzwijgende) uitnodiging van het Bestuur kunnen leden van de vereniging (of eventueel anderen) de bestuursvergadering bijwonen en mogen zij aldaar het Bestuur adviseren (vermits zij zich ten minste 48 uur van tevoren aanmelden). De voorzitter van de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 (of diens vervanger) is altijd gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen en wordt hiertoe steeds uitgenodigd.

 Het Bestuur kan zich doen bijstaan door bestuursassistenten. Bestuursassistenten worden voor het bijwonen van de bestuursvergadering uitgenodigd en ontvangen de stukken.

 Artikel 6: Werkgroepen

 Artikel 6.1

 Onder werkgroepen worden mede verstaan: commissies (behoudens de kascommissie en de eventuele stemcommissie), comités, platforms, redacties, enzovoort.

 De ALV kan werkgroepen instellen en aan dezen taken opdragen, die samenhangen met de doelstellingen der vereniging en die niet krachtens dwingend recht of Statuten uitsluitend aan een ander verenigingsorgaan toebehoren. De ALV kan daartoe voor die werkgroepen kaders of reglementen opstellen, wijzigen of intrekken. De ALV kan de werkgroepen ook opheffen.

 Ook het Bestuur, of enig ander orgaan, kan werkgroepen instellen, de voorgaande 3 volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing. Bij uitsluiting is over een werkgroep bevoegd het orgaan dat de werkgroep heeft ingesteld. Edoch, indien enige werkgroep zonder leden komt te zitten, kunnen zowel Bestuur als ALV in de bezetting voorzien, vermits het bevoegde orgaan dit nadien bekrachtigt (of stilzwijgend goedkeurt). Tevens kan het bevoegde orgaan een ander orgaan machtigen om, naast het bevoegde orgaan zelf, nader te bepalen bevoegdheden ten aanzien van de werkgroep uit te oefenen, zoals het geven van instructies.

Artikel 6.2

 Werkgroepen komen zovaak bijeen als nodig is voor een goede uitvoering van hun taken, doch minimaal 2 keer per jaar. Vergaderingen van verschillende werkgroepen kunnen gecombineerd worden indien dit de efficiëntie bevorderd.

 Artikel 6.3

 Het orgaan dat de werkgroep instelt, benoemt ook de leden (en reserve-leden) ervan. Tenzij het instellende orgaan anders besluit, kan de werkgroep zelf nieuwe leden benoemen. Deze benoeming dient wel door het bevoegde orgaan – in of buiten diens vergadering – te worden bekrachtigd (hetgeen kan door stilzwijgende goedkeuring).

 Ieder Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-lid kan worden benoemd tot lid van één of meerdere werkgroepen. Het orgaan dat de werkgroep instelt, kan lidmaatschap van de werkgroep evenwel onverenigbaar verklaren met bepaalde overige functies binnen de vereniging en met bepaalde openbare ambten of andere hoedanigheden.

 Met instemming van de desbetreffende werkgroepleden kunnen ook niet-Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden in de werkgroepen als adviserend lid zitting hebben. Dit tenzij het orgaan dat de werkgroep instelt anders besluit. Aldus benoemde werkgroepleden hebben geen stemrecht, kunnen geen werkgroepvoorzitter zijn en hebben, behoudens bij gevoeglijke uitnodiging door ALV of Bestuur, geen toegang tot de ALV.

 Artikel 6.4

 Het werkgroeplidmaatschap van een persoon eindigt met onmiddellijke ingang:
door uittreding uit de werkgroep;
door beëindiging van het lidmaatschap van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, tenzij het werkgroeplid is aangesteld als niet-Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-lid; of door een besluit daartoe van het bevoegde orgaan (ontheffing).

 Het Bestuur is, ongeacht welk orgaan over de werkgroep bevoegd is, steeds gerechtigd een werkgroeplid uit diens functie te ontheffen indien zeer dringende redenen hiertoe nopen. Dit tenzij de ALV uitdrukkelijk anders besluit.

 Artikel 6.5

 Werkgroepen kunnen tot taak gesteld krijgen de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-raadsleden te ondersteunen bij hun standpuntbepaling inzake politieke aangelegenheden. Besloten kan worden dat bepaalde werkgroepen het forum zijn waar Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden, inwoners van Tynaarlo of andere belangstellenden, onderwerpen aan de orde kunnen stellen en initiatieven kunnen ontplooien (zie verder ook de bepalingen over discussiefora).

 Artikel 6.6

Het Bestuur wordt steeds gekend in de oprichting van een werkgroep.

Het Bestuur heeft, ongeacht welk orgaan bevoegd is over een werkgroep, tot taak de werkgroep te monitoren, tenzij de ALV uitdrukkelijk anders besluit. Er kan een werkgroep worden ingesteld die belast is met de monitoring en controle van de andere werkgroepen.

 Artikel 6A: Redactie Nieuwsbrief

 Artikel 6A.1

 De vereniging kent – tenzij de ALV anders besluit – de Redactie Nieuwsbrief (verder: Redactie), welke een werkgroep is. De Redactie valt onder de bevoegdheid van de ALV. De gebruikelijke regeling voor benoeming en ontheffing van werkgroepleden is van toepassing met dien verstande dat enkel leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 zitting in de Redactie kunnen hebben. Het Bestuur is gerechtigd de Redactie zo nodig instructies te geven.

 Artikel 6A.2

 De Redactie heeft tot taak om namens de vereniging (en de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000) geschriften te publiceren. Het staat leden van de vereniging, en verder een ieder, vrij de Redactie kopij aan te leveren. De Redactie kan data vaststellen waarop kopij voor een editie van enig geschrift uiterlijk dient te zijn aangeleverd. Bij het opstellen van geschriften vraagt de Redactie Nieuwsbrief advies aan de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

 Bij belangrijke onderwerpen, dit ofwel naar het oordeel van de Redactie of de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, wordt de voorzitter van de vereniging vooraf om toestemming tot publicatie gevraagd. Deze raadpleegt hiertoe raadsfractie, Redactie en Bestuur indien hij zulks nodig oordeelt. Bij controverse tussen raadsfractie en Redactie inzake politieke stellingname in de geschriften, beslist het Bestuur na overleg met raadsfractie en Redactie.

 Het vorenstaande doet niet af aan het recht van ieder Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-lid om, onder vermelding van dit lidmaatschap, opiniestukken te publiceren, voorzover duidelijk is dat er voor de tekst draagvlak binnen de vereniging bestaat, of voorzover het lid zorgvuldig nagaat of dit draagvlak er is.

 Artikel 6B: ICT-werkgroep

 Artikel 6B.1

 De vereniging kent – tenzij de ALV anders besluit – de ICT-werkgroep. Deze valt onder de bevoegdheid van de ALV. De gebruikelijke regeling voor benoeming en ontheffing van werkgroepleden is van toepassing. Het Bestuur is gerechtigd de ICT-werkgroep zo nodig instructies te geven.

 Artikel 6B.2

 De ICT-werkgroep heeft tot taak de Internetpagina’s van de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 te onderhouden en de besluiten van de ALV en het Bestuur inzake ICT-aangelegenheden uit te voeren. Bij het uitoefenen van zijn taak, houdt de ICT-werkgroep rekening met de wensen van de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-raadsfractie.

 Artikel 7: De gang van zaken rond de verkiezingen

 Artikel 7.1

 Kandidaten voor de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen (Kieslijst) dienen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-lid te zijn.

 Artikel 7.2

 De lijstaanvoerder (ofwel lijsttrekker, degene die de eerste positie op de Kieslijst zal innemen) wordt door de ALV gekozen in een vergadering voorafgaand aan de vergadering waarin het Verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en voorafgaand aan de vergadering waarin de Kieslijst wordt vastgesteld.

Artikel 7.3

Het Bestuur stelt een conceptversie van het Verkiezingsprogramma op (concept-Verkiezingscampagne). Het Bestuur stelt een conceptversie van de Kieslijst op (de concept-Kieslijst).

Artikel 7.4

Bij de ALV of de BALV rust de uiteindelijke bevoegdheid tot vaststelling van het Verkiezingsprogramma en de kieslijst. De Kieslijst wordt steeds bij schriftelijke stemming vastgesteld, ongeacht hetgeen elders in dit Huishoudelijk Reglement is bepaald.

Artikel 7.5

Het Bestuur draagt zorg voor de indiening van de door de ALV of BALV goedgekeurde kieslijst bij het bevoegd gezag, op de wijze die de Wet voorschrijft.

Artikel 7.6

De ALV kan, bij besluit dat totstandkomt op de wijze waarop een besluit tot vaststelling of wijziging van het Huishoudelijk Reglement tot stand heeft te komen, een Verkiezingsprotocol vaststellen dat de kracht heeft van dit Huishoudelijk Reglement en daarbij hoort, ter nadere regulering van de gang van zaken betreffende de verkiezingen en wat daarmee samenhangt (zoals de verkiezingscampagne en coalitievorming en al hetgeen de ALV verder wenst te reguleren). Bij dit Verkiezingsprotocol zal voor een democratische en zorgvuldige gang van zaken zorggedragen worden.

 Artikel 8: Vergaderingen en werkzaamheden van de Fractie

 Artikel 8.1

 Ter voorbereiding van de activiteiten in de vergaderingen van de gemeenteraad (of in eventuele raadscommissies) van Tynaarlo, of ter bespreking van andere politieke activiteiten, wordt een vergadering belegd door de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-raadsfractie (in dit artikel verder: Fractie). Dit tenzij zulks in voorkomend geval overbodig geacht kan worden.

 Het Bestuur is steeds gerechtigd de vergadering van de Fractie bij te wonen of zich er te doen vertegenwoordigen.

 Artikel 8.2

 Ter regeling van de gang van zaken betreffende de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Fractie, en de overige fractieaangelegenheden, stelt de Fractie een Fractiereglement op, welke zij ter goedkeuring aan de ALV voordraagt. Dit Fractiereglement hoort bij het Huishoudelijk Reglement en wordt op dienovereenkomstige wijze door de ALV vastgesteld.

 In het Fractiereglement worden regelingen opgenomen teneinde te verzekeren dat er een zo groot mogelijke openheid van de Fractie naar de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden is, en dat er voor deze leden een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot de Fractie en diens vergaderingen is. In het Fractiereglement wordt tevens voorzien in contactmogelijkheden tussen Fractie en ingezetenen van Tynaarlo (en andere belangstellenden), waarbij naar een grote openheid en toegankelijkheid wordt gestreefd.

 Voorts worden in het Fractiereglement regelingen opgenomen teneinde te verzekeren dat enerzijds de eenheid van de Fractie wordt bevorderd, en dat anderzijds de individuele ontplooiing van elke volksvertegenwoordiger mogelijk wordt gemaakt.

 Artikel 8.3

 Verdere organisatie van fractieaangelegenheden is aan de Fractie zelf. De Fractie draagt ervoor zorg dat mogelijke belangstellenden die gerechtigd zijn de vergadering van de Fractie bij te wonen, op de vergadering (en de tijd en plaats) worden geattendeerd, alsook op afgelasting.

 Artikel 9: Discussiefora

 Artikel 9.1

 Het staat ieder orgaan vrij om bijeenkomsten (verder: discussiefora) te organiseren waarbij, in een open dialoog, van gedachte kan worden gewisseld met Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden en of ingezetenen van de gemeente Tynaarlo (of andere belangstellenden) over politieke of maatschappelijke aangelegenheden.

 Indien een discussieforum op regelmatige basis gehouden wordt en een (grotendeels) vaste samenstelling aanneemt, wordt dit discussieforum aangemerkt als werkgroep.

 Artikel 9.2

Er zal naar worden gestreefd zoveel mogelijk Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-raadsfractieleden en Bestuursleden de discussiefora te doen bijwonen.

Het is aan de organisator van het discussieforum om ervoor zorg te dragen dat Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden, mogelijk belangstellende ingezetenen van Tynaarlo en anderen die het aangaat, behoorlijk en tijdig op de hoogte worden gebracht van het te houden discussieforum en de aldaar te behandelen onderwerpen. Dit kan middels publicaties, advertenties of welke middelen dan ook.

 Artikel 9.3

De uitkomsten van de gedachtewisselingen in het discussieforum worden bekendgemaakt aan de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-raadsfractie. Indien er werkgroepen zijn die zich met de in de discussieforum besproken onderwerpen bezighouden, worden deze in de voornoemde uitkomsten eveneens gekend. Het Bestuur en de ALV kunnen ook in de uitkomsten gekend worden, en worden op hun verzoek in de uitkomsten gekend.

De organen die op de hoogte zijn gesteld van de uitkomsten van de gedachtewisseling in een discussieforum, betrekken deze uitkomsten, als zwaarwegende omstandigheid, in hun overwegingen bij eventuele besluitvorming.

Artikel 10: Contributie (Statuten artikel 3, aanhef en onder a)

Artikel 10.1

Ieder Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-lid is jaarlijks aan de vereniging een geldbedrag (contributie) verschuldigd, welk geldbedrag wordt vastgesteld door de ALV.

Artikel 10.2

Ter vorming van een verkiezingsfonds en ter dekking van een eventueel begrotingstekort behoren de Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden die zitting hebben in de gemeenteraad van Tynaarlo, of als niet-raadslid zitting hebben in een raadscommissie van Tynaarlo, gedurende hun zittingsperiode, naast de gewone ledencontributie, aan Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 een extra financiële bijdrage te voldoen (de raadsledenbijdrage respectievelijk de commissieledenbijdrage).

Artikel 10.3

De hoogte van de raadsledenbijdrage en de hoogte van de commissieledenbijdrage worden vastgelegd in het Fractiereglement.

Bij de vaststelling van deze bedragen wordt (onder meer) het volgende in aanmerking genomen:

het gewenste bedrag voor het te vormen verkiezingsfonds;

de eventuele aanwezigheid en omvang van een begrotingstekort;

het aantal Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000-leden dat in de gemeenteraad zitting heeft;

het aantal Tynaarlo/EVZ-2000-leden dat (als niet-raadslid) in een raadscommissie zitting heeft; en

eventuele vertegenwoordiging van Tynaarlo/EVZ-2000 in het college van Tynaarlo.

ADDITIONEEL ARTIKEL I

Bij de herziening van het Huishoudelijk Reglement, worden, met de herziening, ook de besluiten van de ALV, het Bestuur of andere organen van de vereniging, die bij vaststelling in strijd waren met het destijds vigerende Huishoudelijk Reglement, maar geldig waren geweest als het herziene Huishoudelijk Reglement destijds zou hebben gegolden, zo mogelijk met terugwerking tot de dag dat het besluit was vastgesteld, bekrachtigd ofwel bevestigd. Dit voorzover bij het besluit tot herziening van het Huishoudelijke Reglement niet anders bepaald wordt.

IV: VERKIEZINGSPROTOCOL

De ALGEMENE LEDENVERGADERING van de vereniging LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000; bijeen op de plaats en de datum waar en waarop het Regelingenboek vastgesteld wordt;

gezien het voorstel van het Bestuur;

gelet op artikel 9 van de Statuten en artikel 7.6 van het Huishoudelijk Reglement; in acht nemende de Statuten en het Huishoudelijk Reglement; en volgende de procedure die uit hoofde van de wetgeving, de Statuten en het vigerende Huishoudelijk Reglement is voorgeschreven voor het vaststellen of bijstellen van een Huishoudelijk Reglement;

overwegende dat de vereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 in het algemeen met tevredenheid kan terugkijken op de gang van zaken betreffende de verkiezingen waaraan Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 met een Kieslijst heeft deelgenomen, en op de interne samenwerking en de organisatie; doch dat voortschrijdend inzicht heeft geleid tot de wens om omtrent de gang van zaken betreffende de verkiezingen, een en ander nader te reguleren, om te komen tot een nog professionelere en zorgvuldigere werkwijze, die recht doet aan het algemeen belang, het belang van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, en het belang van individuele leden, opdat een zorgvuldige en democratische gang van zaken is gegarandeerd;

STELT VAST, tezamen met en als onderdeel van het Regelingenboek, dit VERKIEZINGSPROTOCOL, dat de kracht heeft van het Huishoudelijk Reglement en daarbij hoort

Hoofdstuk 1. Deelname aan verkiezingen en aanvang van de werkzaamheden

 • 1.1. Deelname aan de verkiezingen en de aanduiding

1.1.1. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, neemt de politieke groepering, georganiseerd in de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 (Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000), aan de verkiezingen voor de raad van de gemeente Tynaarlo deel met een Kieslijst. Dit geschiedt op de wijze zoals in dit Verkiezingsprotocol is bepaald.

1.1.2. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 deelneemt aan andere verkiezingen voor organen van openbare lichamen die – geheel of gedeeltelijk – door verkiezingen worden samengesteld; alsdan is het bepaalde in dit Verkiezingsprotocol zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

1.1.3. Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 neemt – inzoverre zulks mogelijk is – aan de verkiezingen deel onder de aanduiding die gelijk is aan de statutaire naam van de vereniging (thans: Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000). De Algemene Ledenvergadering kan evenwel bij gewoon besluit bepalen dat de aanduiding – inzoverre mogelijk – zal luiden: “Leefbaar Tynaarlo”; “EVZ-2000”; “Leefbaar”, al dan niet in combinatie met de naam van de bestuurlijke eenheid voor welks orgaan de verkiezingen plaatsvinden; of enige combinatie of enige afkorting van het voornoemde. Een besluit tot het kiezen van een nog weer andersluidende aanduiding dient tot stand te komen op gelijke wijze als een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement tot stand heeft te komen.

 • 1.2 Aanvang van de werkzaamheden en voorbereidende rapporten

1.2.1. Ten minste een jaar voorafgaand aan de verkiezingen waaraan Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 zal deelnemen, attendeert het Bestuur de Algemene Ledenvergadering op deze aankomende verkiezingen. De Algemene Ledenvergadering kan bepalen eerder geattendeerd te willen worden.

1.2.2. De Algemene Ledenvergadering kan het Bestuur opdragen een aanvang te nemen met de werkzaamheden betreffende de verkiezingen, voorzover het Bestuur daarmee nog niet is aangevangen.

1.2.3. De Algemene Ledenvergadering kan het Bestuur opdragen om, binnen een door de Algemene Ledenvergadering te stellen termijn, aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen een voorbereidend rapport (oftewel een “draaiboek”) dat – al naargelang de wens van de Algemene Ledenvergadering – kan bevatten:

de diverse voor de verkiezingen relevante data, data waarop uit hoofde van de Wet handelingen ten behoeve van de verkiezingen dienen te worden verricht, zoals de data waarop stukken bij het bevoegd gezag dienen te worden ingediend;

de data waarop uit hoofde van dit Verkiezingsprotocol handelingen ten behoeve van de verkiezingen dienen te worden verricht, en andere planningen betreffende de werkzaamheden voor de verkiezingen;

een visie op hoofdlijnen betreffende de verkiezingsstrategieën;

een visie op hoofdlijnen betreffende de verdeling van de diverse taken;

een visie op hoofdlijnen betreffende de wijze waarop de diverse bevoegdheden uit hoofde van dit Verkiezingsprotocol zullen worden uitgeoefend, en andere aangelegenheden betreffende het beleid aangaande de verkiezingen;

een visie op hoofdlijnen betreffende de financiering van de verkiezingen, of, zo de Algemene Ledenvergadering dit wenst, een begroting voor de verkiezingen;

hetgeen de Algemene Ledenvergadering overigens wenselijk oordeelt.

1.2.4. Het Bestuur kan uit eigen beweging een voorbereidend rapport als in het voorgaande bedoeld aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorleggen. De Algemene Ledenvergadering kan steeds besluiten dat het een nieuw voorbereidend rapport, aangepast aan nieuwe omstandigheden, ter goedkeuring voorgelegd wenst te krijgen. In het geval dat het Bestuur oordeelt dat gewijzigde omstandigheden enig vastgesteld voorbereidend rapport achterhaald hebben, zal het zelfstandig een nieuw voorbereidend rapport aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorleggen.

Hoofdstuk 2. Werkzaamheden voor verkiezingen onder leiding Bestuur

 • 2.1 Leiding door Bestuur

2.1.1. Het Bestuur leidt de werkzaamheden die benodigd zijn ten behoeve van de deelname van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 aan de verkiezingen, op de wijze zoals dat geregeld is, en onverminderd de overige bepalingen. Het Bestuur houdt daarbij rekening met de wensen van de Algemene Ledenvergadering en neemt de bevoegdheden van deze Algemene Ledenvergadering in acht. De Algemene Ledenvergadering kan diens wensen betreffende de verkiezingen aan het Bestuur ter kennis geven.

2.1.2. Het Bestuur informeert bij het uitoefenen van diens taken betreffende de verkiezingen naar de ideeën van de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, en betracht in het algemeen zoveel mogelijk de leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 bij de gang van zaken rond de verkiezingen te betrekken.

 • 2.2 Samenspraak met de lijstaanvoerder

2.2.1. Indien voor de betreffende verkiezingen door de Algemene Ledenvergadering een lijstaanvoerder (degene die op de eerste positie op de Kieslijst zal staan) is gekozen; verricht het Bestuur diens taken betreffende de verkiezingen zoveel mogelijk in samenspraak met deze lijstaanvoerder; het Bestuur zal alleen van de adviezen van de lijstaanvoerder afwijken als het daartoe zwaarwegende en klemmende redenen aanwezig acht, onder vermelding van deze redenen aan de lijstaanvoerder.

 • 2.3 Toezicht door Bestuur

2.3.1. Het Bestuur ziet steeds toe op de goede inhoudelijke en organisatorische voortgang van de werkzaamheden betreffende de verkiezingen. Indien het Bestuur oordeelt dat deze goede voortgang in het geding is, en de mogelijkheid de goede voortgang te bewerkstelligen zijn in het betreffende geval niet voorzien in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, dit Verkiezingsprotocol, of enig ander reglement of besluit, dan voorziet het Bestuur, zo mogelijk na de betrokkenen gehoord te hebben, hierin.

Hoofdstuk 3. Bijstand aan het Bestuur door leden

 • 3.1 Bijstand aan Bestuur door leden en mogelijke Verkiezingswerkgroep

3.1.1. Het Bestuur kan zich bij diens taken betreffende de verkiezingen door andere leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 doen bijstaan.

3.1.2. Wanneer het Bestuur zulks wenselijk acht, kan het Bestuur een Verkiezingswerkgroep instellen om zich daardoor te laten bijstaan. Wanneer het Bestuur zulks wenselijk acht heft deze een ingestelde Verkiezingswerkgroep op of verandert het de samenstelling ervan.

3.1.3. Indien een Verkiezingswerkgroep wordt ingesteld door het Bestuur, worden de leden daarvan uitsluitend benoemd door het Bestuur, en uitsluitend uit het midden van de leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

3.1.4. Tenzij het Bestuur anders besluit geldt een ingestelde Verkiezingswerkgroep als opgeheven zodra na de datum van de verkiezingen een periode van twee maanden is verstreken.

 • 3.2 Instructies en aanwijzingen door Bestuur

3.2.1. Degenen die uit hoofde van dit Verkiezingsprotocol het Bestuur bijstaan, waaronder de leden van een mogelijke Verkiezingswerkgroep, doen dit met inachtneming van de instructies en aanwijzingen van het Bestuur.

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen inzake interne communicatie en organisatie

4.1 Verklaring van enige begrippen en regulering omtrent interne communicatie

4.1.1. Hetgeen in dit Verkiezingsprotocol is bepaald betreffende de Algemene Ledenvergadering is evenzeer toepasselijk op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

4.1.2. Deze bepaling en navolgende bepalingen betreffende communicatie en termijnen, zijn toepasselijk binnen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000. Enige verklaring, mededeling of ander bericht kan in elke vorm geschieden, tenzij uitdrukkelijk een vorm is voorgeschreven.

4.1.3. Indien is voorgeschreven dat enige verklaring, mededeling of ander bericht schriftelijk dient te geschieden, kan dit – tenzij anders is bepaald – ook elektronisch, of middels een andere wijze waarmee geschrifttekens kunnen worden overgedragen en kunnen worden opgeslagen, indien degene aan wie het gericht is uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft aangegeven dat deze mogelijkheid openstaat. Indien echter ondertekening is voorgeschreven, dient dit op een fysiek document te geschieden.

4.1.4. Iemand die gehouden is om aan een ander enige verklaring, mededeling of ander bericht te doen toekomen, voldoet hier in ieder geval aan door deze verklaring, deze mededeling of dit bericht, vervat in een fysiek document, bij die ander aan diens huisadres te bezorgen op de wijze zoals poststukken behoren te worden bezorgd; tenzij deze ander heeft aangegeven langs deze weg niet bereikbaar te zijn en daarbij tevens heeft aangegeven hoe deze wel bereikbaar is. In dat laatste geval voldoet diegene die gehouden is een bericht, verklaring of mededeling aan de ander te doen toekomen, hier in ieder geval aan, door de door deze ander aangegeven wijze waarop deze bereikt zou kunnen worden, na te volgen.

4.1.5. Onder een jaar wordt verstaan: driehonderd vijfenzestig dagen. Onder een maand wordt verstaan: dertig dagen. Onder een week wordt verstaan: zeven dagen. Onder een dag wordt verstaan: vierentwintig uren.

4.1.6. In ieder geval geldt een termijn van een week als een redelijke termijn; indien een redelijke termijn is voorgeschreven voor het doen van enige mededeling of het verrichten van enige handeling. In de week voorafgaand aan het moment dat de Kieslijst dient te worden ingediend bij het bevoegd gezag geldt in ieder geval een termijn van een dag aldus als redelijke termijn. In de periode van tweeënzeventig uren voorafgaand aan het voornoemde moment, geldt in ieder geval een uur aldus als een redelijke termijn. Dit laat onverlet dat degene die de termijn kan stellen een langere termijn stellen kan. Ook laat dit onverlet dat om zwaarwegende en klemmende redenen een kortere termijn in de gegeven omstandigheden redelijk geoordeeld kan worden, onder opgave van die redenen.

 • 4.2 Hardheidsclausules

4.2.1. Uitsluitend de Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat in plaats van een in dit Verkiezingsprotocol bepaalde vastgestelde termijn er eenmalig een andere, door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde, termijn geldt, indien dit naar het oordeel van de Algemene Ledenvergadering dringend noodzakelijk is om deelname aan de verkiezingen voor Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 niet onmogelijk te laten zijn of om anderszins uiterst onredelijke gevolgen te voorkomen.

4.2.2. Uitsluitend de Algemene Ledenvergadering kan een – door deze passend geoordeelde – eenmalige voorziening treffen die dringend noodzakelijk is om te voorkomen dat stringente toepassing van enige bepaling van dit Verkiezingsprotocol, naar diens oordeel, de deelname van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 aan de verkiezingen onmogelijk maakt of anderszins uiterst onredelijke gevolgen zou hebben.

4.2.3. Van – als zodanig benoemde – algemene uitgangspunten kan worden afgeweken indien daarvoor zwaarwegende redenen aanwezig geoordeeld worden; voorzover dit Verkiezingsprotocol geen specifieke voorziening geeft voor afwijking daarvan. 

 • 4.3 Enige normatieve bepalingen aan leden gericht

4.3.1. In alle gevallen geldt een handeling van een lid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 waarmee deze willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaardt dat buiten goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering of het Bestuur, of tegen het uitdrukkelijke besluit van de Algemene Ledenvergadering:

 1. het nog niet vastgestelde Verkiezingsprogramma;
 2. de nog niet vastgestelde Kieslijst; en of
 3. enige andere verkiezingscampagnematerialen of andere stukken die nog niet namens Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 openbaargemaakt zijn;

geheel of gedeeltelijk ter kennis komen van

 1. enige andere politieke partij en of enige overheidsorganisatie;
 2. enige publiciteitsmediaorganisatie; en of
 3. enige organisatie of persoon die Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 kan benadelen;

als een handeling die Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 op onredelijke wijze benadeelt, en zal als zodanig worden behandeld. Bij de toezending van de betreffende stukken worden de leden hierop gewezen; hetgeen kan geschieden in algemene bewoordingen, zoals “ONDER EMBARGO als bedoeld in het Verkiezingsprotocol onder 4.3.1.”.

4.3.2. Leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 zullen handelen met respect naar elkaar toe en met inachtneming van de belangen van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 en diens beginselen en doelstellingen.

Hoofdstuk 5. Het Verkiezingsprogramma

 • 5.1 Opstellen concept-Verkiezingsprogramma door Bestuur

5.1.1. Het Bestuur stelt het concept-Verkiezingsprogramma op. Daartoe werkt het Bestuur nauw samen met de lijstaanvoerder indien deze verkozen is, en raadpleegt het actief de leden van de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 en van de werkgroepen, en verder alle leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die hebben aangegeven – of van welke het Bestuur redelijkerwijs mag verwachten – dat zij actief betrokken willen worden bij de gang van zaken.

5.1.2. Het staat een ieder vrij het Bestuur – gevraagd of ongevraagd – van advies te voorzien over het Verkiezingsprogramma. Het Bestuur bevestigt onverwijld de ontvangst van het advies aan degene die het advies heeft gegeven. Het Bestuur maakt aan deze laatste – tezelfdertijd of op een later tijdstip – ook bekend wat er met diens advies is gedaan of zal worden gedaan; onder opgave van de redenen.

5.1.3. Het concept wordt als eerste aan de geraadpleegde leden voorgelegd, of aan degenen die het Bestuur van advies voorzagen, zodat zij het kunnen becommentariëren. Daarna stelt het Bestuur, daartoe in vergadering bijeengeroepen, het concept-Verkiezingsprogramma vast zoals dat aan de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgelegd.

 • 5.2 Bekendmaking concept-Verkiezingsprogramma aan leden

5.2.1. Het door het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld concept van het Verkiezingsprogramma dient – wil deze door de Algemene Ledenvergadering in behandeling genomen kunnen worden – verzonden te zijn aan alle leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 op een zodanig tijdstip dat dit concept ten minste twee weken voorafgaand aan de te houden Algemene Ledenvergadering door de leden is ontvangen.

5.2.2. In afwijking van het hiervoor gestelde – betreffende toezending van het concept-Verkiezingsprogramma aan de leden – geldt dat indien het Bestuur oordeelt dat er zwaarwegende redenen zijn om eventuele ongewilde verspreiding van het concept tegen te gaan, het kan kiezen voor de volgende procedure:

 1. het Bestuur dient alsdan alle leden vier weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk mede te delen dat het Bestuur het concept – of bepaalde delen daarvan – niet aan de leden zal toezenden; onder opgave van redenen;
 2. het Bestuur dient alsdan alle leden in de gelegenheid te stellen het stuk in de vier weken voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering in te komen zien, minimaal op vijf dagen per week, en wel gedurende acht uren per dag, op een door het Bestuur in de schriftelijke mededeling aangegeven plaats; de plaats waar en de tijden waarop inzage mogelijk is worden in de voornoemde mededeling vermeld;
 3. het Bestuur kan besluiten dat leden, alvorens zij het stuk kunnen inzien, hebben te tekenen voor geheimhouding; dit wordt medegedeeld in de voornoemde schriftelijke mededeling, deze beschrijft alsdan ook – hetgeen ook in het te tekenen stuk wordt opgenomen – de eventuele sancties die het Bestuur kan stellen op niet naleving van de aldus opgelegde verplichting;
 4. de Algemene Ledenvergadering kan, zo deze dit wenselijk oordeelt, te allen tijde besluiten dat het stuk niet in behandeling wordt genomen, doch dat er een nieuwe Algemene Ledenvergadering dient te worden uitgeschreven en dat het stuk alsnog aan alle leden dient te worden toegezonden op een zodanig tijdstip dat zij het ten minste twee weken van tevoren (of op een ander door de Algemene Ledenvergadering met het oog op de voortgang passend geoordeeld tijdstip) ontvangen; bij voornoemde schriftelijke mededeling van het Bestuur worden de leden op deze mogelijkheid gewezen.

5.2.3. Het concept van het Verkiezingsprogramma ligt te allen tijde ter inzage op de Algemene Ledenvergadering waarin deze zal worden vastgesteld, wil deze door de Algemene Ledenvergadering in behandeling genomen kunnen worden.

 • 5.3 Vaststelling Verkiezingsprogramma door Algemene Ledenvergadering

5.3.1. Bij de Algemene Ledenvergadering, daartoe in vergadering bijeengeroepen, rust de uiteindelijke bevoegdheid tot vaststelling van het Verkiezingsprogramma. De Algemene Ledenvergadering kan in het concept de wijzigingen doorvoeren die door deze wenselijk geoordeeld worden.

 • 5.4 Externe openbaarheid Verkiezingsprogramma

5.4.1. Binnen vierentwintig uren nadat de Algemene Ledenvergadering het Verkiezingsprogramma heeft vastgesteld, maakt het Bestuur het Verkiezingsprogramma openbaar. De Algemene Ledenvergadering kan om zwaarwegende redenen een andere termijn stellen, doch deze zal niet meer dan een week bedragen. Het Bestuur draagt zorg voor algemene verspreiding. Verder wordt aan een ieder die daarom verzoekt door het Bestuur een exemplaar van het vastgestelde Verkiezingsprogramma toegezonden. Het Vastgestelde verkiezingsprogramma wordt voorts door het Bestuur ter informatie aan de gemeente Tynaarlo – of het openbaar lichaam voor welks orgaan de verkiezingen gehouden worden – overhandigd. Dit alles geschiedt in naam van de leden.

 • 5.5 Bevoegdheden Bestuur ten aanzien van vastgesteld Verkiezingsprogramma

5.5.1. Het Bestuur is – tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit – bevoegd spellings- en grammaticacorrecties in het reeds vastgestelde Verkiezingsprogramma door te voeren, en voor een – door het Bestuur als zodanig beschouwde – verbetering van de redactie van het vastgestelde Verkiezingsprogramma zorg te dragen.

5.5.2. Het Bestuur is bevoegd om een samengevatte versie van het Verkiezingsprogramma vast te stellen en – in naam van de leden – openbaar te maken; een en ander tenzij de Algemene Ledenvergadering zich het recht voorbehoudt zelf deze samengevatte versie vast te stellen. Bij diens desbetreffende werkzaamheden raadpleegt het Bestuur actief alle leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die hebben aangegeven – of van welke het Bestuur redelijkerwijs mag verwachten – dat zij actief betrokken willen worden bij de gang van zaken.

 • 5.6 Wijziging Verkiezingsprogramma

5.6.1. Om – naar het oordeel van de Algemene Ledenvergadering – buitengewoon zwaarwegende en klemmende redenen kan de Algemene Ledenvergadering – uitsluitend voorafgaand aan de verkiezingen – het vastgestelde Verkiezingsprogramma wijzigen. Het in het voorgaande bepaalde is van overeenkomstige toepassing, alsmede al het overige dat met betrekking tot het Verkiezingsprogramma geldt.

 Hoofdstuk 6. De lijstaanvoerder

 • 6.1 Kandidaatstelling voor lijstaanvoerderschap en verkiezing van de lijstaanvoerder

6.1.1. Degene die op de eerste plaats op de Kieslijst zal staan, de lijstaanvoerder oftewel de lijsttrekker, wordt, uit het midden van de leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, door de Algemene Ledenvergadering, daartoe in vergadering bijeengeroepen, gekozen, op een tijdstip ruim voorafgaand aan de vergadering waarin de gehele Kieslijst wordt vastgesteld. Onder een tijdstip ruim voorafgaand aan de laatstgenoemde Algemene Ledenvergadering wordt verstaan zodanig tijdstip dat de lijstaanvoerder als zodanig betrokken kan worden bij de opstelling van de verdere concept-Kieslijst en het concept-Verkiezingsprogramma, en bij overige verkiezingsaangelegenheden, op de wijze als bepaald in dit Verkiezingsprotocol onder 2.2.1.

6.1.2. Er kan enkel een lijstaanvoerder worden gekozen indien in de schriftelijke stukken die de leden twee weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering toegezonden hebben gekregen is vermeld dat er een lijstaanvoerder gekozen zal worden en dat leden zich voor deze positie kandidaat kunnen stellen op de wijze zoals onder 6.1.4 bepaald.

6.1.3. Het Bestuur kan aan de Algemene Ledenvergadering een voordracht doen voor de verkiezing van de lijstaanvoerder, en het Bestuur kan aan de Algemene Ledenvergadering adviezen uitbrengen over de kandidaten, of in het algemeen over eigenschappen of vaardigheden waarvan het Bestuur wenselijk acht dat een lijstaanvoerder daarover beschikt. Evenwel is zulks geheel vrijblijvend; de Algemene Ledenvergadering neemt het besluit dat deze geraden voorkomt.

6.1.4. De lijstaanvoerder dient lid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 te zijn. Leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die aan de wettelijke voorwaarden voldoen om zich voor de betreffende verkiezingen kandidaat te stellen, of daaraan tijdig zullen voldoen, kunnen zich, bij de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger, kandidaat stellen voor de positie van lijstaanvoerder. Zij kunnen dit doen voor aanvang van de betreffende Algemene Ledenvergadering, of direct bij de opening ervan. De Algemene Ledenvergadering kan nadien een kandidaat toestaan zich alsnog kandidaat te stellen.

6.1.5. Indien er enkel één kandidaat is, kan deze bij acclamatie verkozen worden indien geen der aanwezige leden stemming wenst. In alle andere gevallen zal, ongeacht hetgeen in het Huishoudelijk Reglement is bepaald, de verkiezing bij schriftelijke stemming plaatsvinden, door middel van ongetekende gesloten fysieke stembriefjes.

6.1.6. Indien geen der kandidaten een meerderheid van de stemmen behaalt, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden gestemd. 

 • 6.2 Externe openbaarheid aangaande verkiezing lijstaanvoerder

6.2.1. Binnen vierentwintig uren nadat de Algemene Ledenvergadering de lijstaanvoerder heeft gekozen, wordt er door het Bestuur – in naam van de leden – een openbare verklaring uitgebracht waarin dit besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt bekendgemaakt, onder vermelding van degene die gekozen is. De Algemene Ledenvergadering kan om zwaarwegende redenen een andere termijn stellen, doch deze zal niet meer dan een week bedragen. Aan een ieder die daarom verzoekt wordt door het Bestuur een exemplaar van de genoemde openbare verklaring toegezonden.

6.2.2. Indien de lijstaanvoerder diens positie verliest kan het Bestuur hierover en over de gevolgen ervan – in eigen naam – een openbare verklaring uitbrengen, nadat het een dergelijke verklaring aan de leden heeft verzonden. In ieder geval zal het Bestuur een zodanige openbare verklaring, en een voorafgaande verklaring aan de leden, uitbrengen indien naar diens oordeel een herstel van de gewezen lijstaanvoerder in diens positie onmogelijk is geworden en de aanmerkelijke kans bestaat dat anders het feit op een andere wijze in de openbaarheid zal komen.

 • 6.3 Voorwaarden gesteld aan lijstaanvoerder en verlies van positie door deze

6.3.1. Zodra de gehele Kieslijst is vastgesteld, dient te eerder verkozen lijstaanvoerder te voldoen aan alle voorwaarden waaraan ook alle anderen die zijn gekozen voor een positie op de Kieslijst, hebben te voldoen. De Algemene Ledenvergadering kan bepalen dat de lijstaanvoerder verder nog aan andere voorwaarden heeft te voldoen.

6.3.2. In ieder geval zal de lijstaanvoerder zo spoedig mogelijk na diens verkiezing – voorzover deze dat niet reeds voorafgaand daaraan heeft gedaan – bij de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger indienen alle gegevens die benodigd zijn voor verkiesbaarstelling op de Kieslijst zoals deze bij het bevoegd gezag dient te worden ingediend, en verdere bescheiden die daarvoor nodig zijn en op het betreffende moment reeds verzameld kunnen worden (zoals kopieën van identiteitsbewijzen). Tevens zal de lijstaanvoerder aldus aan de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger indienen de motivatie die de lijstaanvoerder ertoe heeft gebracht deze positie op zich te nemen, en wel in een zodanige vorm dat deze kan worden opgenomen in verkiezingscampagnemateriaal. Van dit laatste kan de Algemene Ledenvergadering vrijstelling verlenen, tevens kan de Algemene Ledenvergadering hiervoor, en voor het overige hier bepaalde, uitstel verlenen.

6.3.3. De lijstaanvoerder wordt gekozen onder het voorbehoud dat deze zal voldoen aan de in het voorgaande – met name onder 6.3.2 – gestelde voorwaarden; aan de eventuele door de Algemene Ledenvergadering gestelde voorwaarden en tevens aan alle voorwaarden waaraan ook alle anderen die later zullen worden gekozen voor een positie op de Kieslijst, zullen hebben te voldoen. De lijstaanvoerder verliest zijn positie in de gevallen door de Algemene Ledenvergadering bepaald en tevens in dezelfde gevallen als dat anderen hun positie op de Kieslijst verliezen. Indien het Bestuur constateert dat de verkozen lijstaanvoerder niet binnen een maand na diens verkiezing door de Algemene Ledenvergadering – of in ieder geval binnen een maand nadat er is bekendgemaakt dat leden zich kandidaat kunnen stellen voor de overige posities – heeft voldaan aan het bepaalde onder 6.3.2, kan het de lijstaanvoerder aansporen hier alsnog aan te voldoen binnen een door het Bestuur te stellen – en naar dien oordeel redelijke – termijn. Indien de lijstaanvoerder hier geen gevolg aan geeft kan het Bestuur aan deze verzoeken te verklaren of deze zijn positie handhaaft – onder gelijktijdige overlegging van stukken en gegevens als onder 6.3.2 bedoeld – of prijsgeeft. Wordt hier niet binnen een door het Bestuur te stellen – en naar dien oordeel redelijke – termijn aan voldaan, dan wordt de lijstaanvoerder geacht diens positie te hebben prijsgegeven.

6.3.4. Indien de lijstaanvoerder zijn positie verliest terwijl de gehele Kieslijst reeds is vastgesteld, wordt de volgende persoon op de Kieslijst lijstaanvoerder; tenzij de Algemene Ledenvergadering heeft bepaald dat in zo’n geval de Algemene Ledenvergadering een nieuwe lijstaanvoerder zal kiezen. Indien de Kieslijst nog niet is vastgesteld wordt door de Algemene Ledenvergadering een nieuwe lijstaanvoerder verkozen; waarbij aan het bepaalde onder 6.1.1 en 6.1.2 geen toepassing gegeven hoeft te worden voorzover de Algemene Ledenvergadering oordeelt dat bekwame spoed geboden is bij zowel verkiezing van de lijstaanvoerder als vaststelling van de Kieslijst.

 

Hoofdstuk 7. De Kieslijst

 • 7.1 De diverse categorieën van posities op de concept-Kieslijst en de Kieslijst

 7.1.1. Bij het voorbereidingstraject door het Bestuur om te komen tot het opstellen van de concept-Kieslijst, zoals die aan de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgelegd, en bij de verdere uitoefening van de bevoegdheden van het Bestuur betreffende de Kieslijst, worden drie categorieën posities op de concept-Kieslijst en de Kieslijst onderscheiden:

 1. de hogere posities;
 2. de middenposities; en
 3. de lagere posities (oftewel de posities van “lijstduwers”);

de Algemene Ledenvergadering kan bij diens besluitvormingstraject om te komen tot vaststelling van de Kieslijst, en bij de verdere uitoefening van diens bevoegdheden betreffende de Kieslijst, deze categorieën ook onderscheiden.

7.1.2. De onderscheiden categorieën van posities komen niet tot uiting in de weergave van de Kieslijst zoals die zal worden ingediend bij het bevoegd gezag. In de weergave van de Kieslijst op verkiezingscampagnemateriaal – of andere openbaarmakingen – komen de onderscheiden categorieën ook niet tot uiting; behoudens dat de hogere posities op een bijzondere wijze kunnen worden weergegeven, of dat – op verkiezingscampagnemateriaal – kan worden volstaan met weergave van deze hogere posities.

7.1.3. Ten aanzien van de onderscheidenlijke categorieën van posities kunnen onderscheidenlijke wensen worden geuit betreffende de eigenschappen of vaardigheden waarover de betreffende kandidaten zouden behoren te beschikken. Aan de kandidaten die een plaats op de onderscheidenlijke categorieën op de Kieslijst innemen kunnen onderscheidenlijke voorwaarden worden opgelegd en onderscheidenlijke taken worden gegeven.

7.1.4. Er geldt een limiet voor het aantal posities binnen de categorie van de hogere posities. De Algemene Ledenvergadering kan deze limiet vaststellen. Ontbreekt een dergelijk besluit van de Algemene Ledenvergadering, dan gelden de eerste tien posities (inclusief de positie van de lijstaanvoerder) als de hogere posities, of, indien er minder dan twintig posities zijn, de eerste helft.

7.1.5. De Algemene Ledenvergadering kan bepalen dat er binnen de diverse categorieën subcategorieën onderscheiden zullen worden. De Algemene Ledenvergadering kan steeds bepalen dat de categorieën van de middenposities en van de lagere posities als één categorie – de overige posities genoemd, ter onderscheiding van de hogere posities – zullen worden behandeld door zowel het Bestuur als de Algemene Ledenvergadering.

 • 7.2 Kandidaten voor op de Kieslijst of concept-Kieslijst en hun kandidaatstelling

7.2.1. Kandidaten voor de Kieslijst van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 dienen lid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 te zijn. Leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die aan de wettelijke voorwaarden voldoen om zich voor de betreffende verkiezingen verkiesbaar te stellen, of daaraan tijdig zullen voldoen, kunnen zich kandidaat stellen voor een positie op de Kieslijst.

 7.2.2. Het polsen van en zoeken naar geschikte personen voor de Kieslijst is een taak van het Bestuur, doch tevens een constante taak van de raadsfractie.

 7.2.3. Leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die zich kandidaat willen stellen voor een positie op de Kieslijst, kunnen dat kenbaar maken aan het Bestuur. Het Bestuur kan aan de leden kenbaar maken op welke wijze, en met vermelding van welke gegevens, het een zodanige kandidaatstelling bij voorkeur wenst te ontvangen. De kandidaat behoort bij diens kandidaatstelling kenbaar te maken op welke wijze deze bereikbaar is.

 7.2.4. In ieder geval dienen kandidaten bij hun kandidaatstelling – of zo spoedig mogelijk daarna – de gegevens te overleggen die benodigd zijn voor het opstellen van de Kieslijst in de vorm zoals deze bij het bevoegd gezag dient te worden ingediend, en verdere bescheiden die daarvoor nodig zijn en op het betreffende moment reeds verzameld kunnen worden (zoals kopieën van identiteitsbewijzen). Het Bestuur kan uitstel verlenen hiervoor. Indien betreffende gegevens bij de kandidaatstelling ontbreken, attendeert het Bestuur de kandidaat hierop en stelt het deze in de gelegenheid om binnen een – naar het oordeel van het Bestuur redelijke – termijn de gegevens alsnog aan te leveren. Indien de kandidaat hieraan geen gevolg geeft, kan het Bestuur besluiten de kandidaatstelling niet in behandeling te nemen bij het opstellen van de concept-Kieslijst.

 7.2.5. In ieder geval kan voorts door het Bestuur van kandidaten die een hogere positie op de Kieslijst ambiëren, verlangd worden dat zij een motivatie voor hun kandidaatstelling geven in een zodanige vorm dat deze geschikt is om in verkiezingscampagnemateriaal te worden opgenomen.

 7.2.6. Het Bestuur maakt aan de leden de datum bekend vanaf wanneer leden zich kandidaat kunnen stellen, wil het Bestuur gehouden zijn hun kandidaatstelling in behandeling te nemen bij het opstellen van de concept-Kieslijst. Indien de Algemene Ledenvergadering het wenselijk acht dat zo’n datum wordt gesteld terwijl dit nog niet is geschiedt, of indien de Algemene Ledenvergadering een andere datum prefereert, kan de Algemene Ledenvergadering zo’n datum vaststellen en aan het Bestuur opdragen deze datum onverwijld aan de leden bekend te maken. Leden die zich kandidaat willen stellen behoren dit te doen op of na de bekendgemaakte datum. Indien leden eerder te kennen hebben gegeven zich kandidaat te willen stellen, of voorkeuren hieromtrent hebben uitgesproken, dienen zij dit op of na de bekendgemaakte datum te bevestigen; hierop wordt gewezen bij de bekendmaking van de datum.

 7.2.7. Het Bestuur maakt aan de leden de datum bekend waarop de kandidaatstelling uiterlijk door het Bestuur ontvangen dient te zijn, wil het Bestuur gehouden zijn de kandidaatstelling in behandeling te nemen bij het opstellen van de concept-Kieslijst. Indien de Algemene Ledenvergadering het wenselijk acht dat zo’n datum wordt gesteld terwijl dit nog niet is geschiedt, of indien de Algemene Ledenvergadering een andere datum prefereert, kan de Algemene Ledenvergadering zo’n datum vaststellen en aan het Bestuur opdragen deze datum onverwijld aan de leden bekend te maken. Leden die zich kandidaat willen stellen en aldus op de concept-Kieslijst wensen te worden geplaatst, behoren zich kandidaat te stellen op zodanig tijdstip dat de kandidaatstelling op of voorafgaand aan de betreffende datum door het Bestuur wordt ontvangen.

 7.2.8. Het Bestuur kan, indien het daartoe zwaarwegende redenen aanwezig acht, besluiten om kandidaatstellingen die in de perioden voorafgaand of volgend op de vorenbedoelde data zijn ingediend, desalniettemin in behandeling worden genomen bij het opstellen van de concept-Kieslijst. Een en ander staat er niet aan in de weg dat leden die anderszins uitdrukkelijk of stilzwijgend van hun goedkeuring van plaatsing op de concept-Kieslijst hebben doen blijken, daarop geplaatst kunnen worden, indien het Bestuur daartoe zwaarwegende redenen aanwezig acht. De vorenbedoelde data staan er ook geenszins aan in de weg dat men zich kandidaat kan stellen tot het moment dat de Algemene Ledenvergadering de Kieslijst heeft vastgesteld.

 7.2.9. Het Bestuur zal schriftelijk ieder lid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, vroegtijdig voor de datum van de Algemene Ledenvergadering waarin de Kieslijst wordt vastgesteld, benaderen met de vraag of deze zich kandidaat wil stellen, en wat diens voorkeuren hieromtrent zijn.

 7.2.10. Kandidaten kunnen bij hun kandidaatstelling een voorkeur uitspreken voor een bepaalde positie of een bepaalde categorie van posities.

 7.2.11. Een kandidaatstelling kan door de kandidaat worden ingetrokken tot het moment dat de Kieslijst bij het bevoegd gezag zal worden ingediend. De kandidaat kan tot dat moment eveneens diens uitgesproken voorkeur voor een positie of categorie wijzigen in een voorkeur voor een ondergelegen positie of categorie. Het wijzigen van een uitgesproken voorkeur in een voorkeur tot een hogere positie of categorie kan eveneens. Wil het Bestuur gehouden zijn dit laatste in overweging te nemen bij het opstellen van de concept-Kieslijst, dan behoord het door de kandidaat te worden ingediend in de periode waarin ingevolge het voorgaande kandidaatstellingen behoren te worden ingediend.

 7.2.12. Indien de kandidaat verklaart diens kandidaatstelling in te trekken of diens aangegeven voorkeur te wijzigen in een voorkeur voor een ondergelegen positie of categorie, vraagt het Bestuur aan de kandidaat naar de ernst van diens desbetreffende verklaring, en gunt het de kandidaat een – naar het oordeel van het Bestuur redelijke – bedenktermijn. Verloopt deze zonder dat de kandidaat diens beslissing herzien heeft, dan bevestigt het Bestuur aan de gewezen kandidaat de intrekking van diens kandidaatstelling dan wel diens gewijzigde voorkeur.

 • 7.3 Zorg van Bestuur voor objectieve en zorgvuldige voortgang

7.3.1. Het behoort tot de zorg van het Bestuur dat op objectieve en zorgvuldige wijze een goede voortgang bij het besluitvormingstraject om te komen tot een Kieslijst, wordt bevorderd. Leden van het Bestuur die zelf een hogere positie op de Kieslijst ambiëren zullen bij de beraadslagingen en besluitvorming binnen het Bestuur omtrent de concept-Kieslijst, in de hoedanigheid van hun functie binnen het Bestuur, gepaste terughoudendheid in acht nemen. Een lid van het Bestuur zal, indien in het Bestuur beraadslaagd en of beslist wordt over diens positionering op de concept-Kieslijst, zich tijdelijk uit de bestuursvergadering terugtrekken. Het alhier bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degenen die het Bestuur mochten bijstaan.

 • 7.4 Het opstellen van de concept-Kieslijst door het Bestuur en communicatie met leden

 7.4.1. Het Bestuur heeft de taak een conceptversie van de Kieslijst (concept-Kieslijst) samen te stellen, waarop de kandidaten – naar voorkeur van het Bestuur – worden geplaatst in volgorde van verkiesbaarheid. Voor de opstelling van deze concept-Kieslijst zal het Bestuur nauw samenwerken met de lijstaanvoerder en zal het overleg voeren met de leden van de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 en de werkgroepen.

7.4.2. Het Bestuur zal bij het opstellen van de concept-Kieslijst bepalen in welke categorieën van posities op de concept-Kieslijst de kandidaten geplaatst worden, en wat binnen de categorieën de volgorde is.

7.4.3. Het Bestuur plaats elk lid dat zich kandidaat heeft gesteld – indien de kandidaatstelling niet is ingetrokken – op de concept-Kieslijst, tenzij:

 1. het lid dat zich kandidaat heeft gesteld niet voldoet en – naar het oordeel van het Bestuur – hoogstwaarschijnlijk niet tijdig zal voldoen aan de wettelijke vereisten om zich bij de desbetreffende verkiezingen verkiesbaar te kunnen stellen;
 2. de concept-Kieslijst de maximale wettelijke omvang van de Kieslijst zou overschrijden, en het Bestuur de voorkeur heeft voor andere kandidaten;
 3. het Bestuur besluit een kandidaatstelling buiten behandeling te laten indien daar gelet op het bepaalde in dit Verkiezingsprotocol aanleiding toe is; of
 4. er – naar het oordeel van het Bestuur – buitengewoon zwaarwegende en klemmende redenen aanwezig zijn om een bepaalde kandidaat niet op de concept-Kieslijst te plaatsten.

7.4.4. Bij het plaatsen van een kandidaat op de concept-Kieslijst houdt het Bestuur rekening met de wensen van de kandidaat. Indien de kandidaat een voorkeur heeft uitgesproken voor een bepaalde categorie van posities – of indien het Bestuur redelijkerwijs mag aannemen dat een positie waarvoor de kandidaat diens voorkeur heeft uitgesproken valt binnen een zekere categorie – plaatst het Bestuur de kandidaat in deze categorie; tenzij:

 1. in het geval dat de kandidaat de voorkeur voor een hogere positie heeft uitgesproken, het aantal posities binnen deze categorie zou worden overschreden, en het Bestuur de voorkeur heeft voor andere kandidaten binnen deze categorie;
 2. de kandidaat, naar het oordeel van het Bestuur, niet op een constructieve wijze diens medewerking verleent ten behoeve van een gezwinde en degelijke besluitvorming door het Bestuur; waaronder worden begrepen het niet of niet tijdig aanleveren van gevraagde gegevens of bescheiden of het zonder gegronde redenen weigeren met het Bestuur of de lijstaanvoerder in overleg te treden; of
 3. het Bestuur anderszins zwaarwegende redenen aanwezig acht de kandidaat in een andere categorie te plaatsen.

7.4.5. Op de concept-Kieslijst wordt niemand geplaatst die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend van diens goedkeuring van zodanige plaatsing heeft doen blijken. Het Bestuur kan aan een lid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 verzoeken zich kandidaat te stellen. Het Bestuur kan aan een kandidaat verzoeken toe te staan in een hogere categorie van posities dan die van diens voorkeur te worden geplaatst. Een en ander kan uitdrukkelijk of stilzwijgend.

7.4.6. Het Bestuur kan besluiten om bij schriftelijk document diens wensbeeld vast te stellen betreffende eigenschappen of vaardigheden waarover een kandidaat, voor plaatsing op een bepaalde positie op de Kieslijst of in een bepaalde categorie van posities, naar het oordeel van het Bestuur, zou behoren te beschikken. Dit kan er enkel toe gericht zijn om de juiste – meest geschikte – persoon op de juiste – voor deze meest geschikte – plaats te krijgen, en uitdrukkelijk niet om enige op demografische kenmerken gebaseerde verdeling te bewerkstelligen. Indien het Bestuur het betreffende document bekendmaakt aan de leden, kan het Bestuur dit document ten grondslag leggen aan diens beleid betreffende het opstellen van de concept-Kieslijst en voor motivering van diens voornemens of beslissingen ernaar verwijzen. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat een dergelijk document aan deze Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring dient te worden voorgelegd, en kan alsdan aangaande een dergelijk document diens wensen te kennen geven. De Algemene Ledenvergadering kan zelf zo’n document opstellen en goedkeuren of aan het Bestuur opdragen zo’n document op te stellen en aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen.

7.4.7. Eigenschappen of vaardigheden die – al naargelang zulks wenselijk geoordeeld wordt – in een document zoals vorenbedoeld kunnen worden uitgewerkt, en overigens in het algemeen – met nadere onderbouwing – kunnen worden aangehaald bij motivering van beslissingen of voornemens rond de Kieslijst of de concept-Kieslijst, zijn ondermeer:

 1. politieke idealen;
 2. verdienste voor het algemeen belang, voor de bevolking;
 3. verdienste voor Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000;
 4. geschiktheid tot het bedrijven van politiek op de wijze die Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 voorstaat;
 5. omgang en contacten met de bevolking;
 6. ervaring met de gang van zaken binnen de politiek of het openbaar bestuur;
 7. het volgen van bepaalde cursussen ten behoeve van het functioneren binnen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, de politiek, of het openbaar bestuur; hoewel het algemeen uitgangspunt zal zijn dat de onder a, b, c, d, e en f genoemde eigenschappen en vaardigheden zwaarder zullen wegen dan deze;
 8. expertise; hoewel het algemeen uitgangspunt zal zijn dat de onder a, b, c, d, e, f en g genoemde eigenschappen en vaardigheden zwaarder zullen wegen dan deze;
 9. hetgeen overigens wenselijk geacht wordt.

 7.4.8. Het Bestuur kan afwijken van het bepaalde in het vorenbedoelde document indien het daartoe zwaarwegende redenen aanwezig acht. Indien het document aan de leden is bekendgemaakt, worden de redenen bekendgemaakt aan degene wie de betreffende aangelegenheid aangaat. Indien het document door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld of goedgekeurd, worden de redenen bovendien aan de Algemene Ledenvergadering te kennen gegeven.

 7.4.9. Als algemeen uitgangspunt geldt dat het in het algemeen wenselijk is om op de hogere posities op de Kieslijst personen te plaatsen die – op het moment dat de Kieslijst wordt vastgesteld – ten minste één jaar lid zijn van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000. Het staat de Algemene Ledenvergadering vrij anders te besluiten. Indien het Bestuur een kandidaat die minder dan één jaar lid is van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 op een hogere positie op de concept-Kieslijst plaatst, attendeert het de Algemene Ledenvergadering daarop en geeft het daarbij diens redenen te kennen.

 7.4.10. Het Bestuur bevestigt aan degene die zich kandidaat heeft gesteld onverwijld de ontvangst van de kandidaatstelling.

 7.4.11. Het Bestuur houdt een lijst bij van binnengekomen kandidaatstellingen met daarop vermeld de eventueel uitgesproken voorkeur. Binnen de eventuele categorieën van opgegeven voorkeuren, is op deze lijst van binnengekomen kandidaatstellingen de volgorde willekeurig, hetgeen op het document wordt vermeld. Kandidaatstellingen die worden ingetrokken – en welker intrekking door het Bestuur is bevestigd – worden van deze lijst afgevoerd.

 7.4.12. Alvorens de concept-Kieslijst aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen, stelt het Bestuur een kandidaat in de gelegenheid met het Bestuur overleg te voeren over diens kandidaatstelling en diens voorkeuren, indien deze heeft aangegeven hierop prijs te stellen; indien het Bestuur er redelijkerwijs van uit kan gaan dat de kandidaat hier prijs op stelt; of indien het Bestuur anderszins overleg met de kandidaat van node oordeelt. In ieder geval stelt het Bestuur de kandidaten die een voorkeur hebben uitgesproken voor een hogere positie op de kieslijst, in de gelegenheid overleg te voeren met het Bestuur. De taak om met kandidaten overleg te voeren kan door het Bestuur aan andere leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 worden opgedragen, mitsdien er bij ten minste één overleg met enige kandidaat ten minste één lid van het Bestuur aanwezig is. Het Bestuur stelt de lijstaanvoerder in kennis van dit alles (overleg en uitkomst).

 7.4.13. Indien er een lijstaanvoerder is gekozen, zal ook deze een kandidaat in de gelegenheid stellen met deze lijstaanvoerder in overleg te treden, indien de kandidaat heeft aangegeven hierop prijs te stellen; indien de lijstaanvoerder er redelijkerwijs van uit kan gaan dat de kandidaat hier prijs op stelt; of indien de lijstaanvoerder anderszins overleg met de kandidaat van node oordeelt. In ieder geval stelt de lijstaanvoerder de kandidaten die een voorkeur hebben uitgesproken voor een hogere positie op de kieslijst, in de gelegenheid overleg te voeren met deze lijstaanvoerder. De lijstaanvoerder stelt het Bestuur in kennis van dit alles. Het overleg tussen de kandidaat en de lijstaanvoerder kan worden gecombineerd met het overleg tussen de kandidaat en het Bestuur.

 7.4.14. Indien het Bestuur voornemens is een kandidaat niet op de concept-Kieslijst te plaatsen, geeft het dit zo spoedig mogelijk aan deze kandidaat te kennen, onder vermelding van de redenen. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld diens visie te geven. Zo dit redelijkerwijs mogelijk is wordt overleg gevoerd met de kandidaat. Blijft het Bestuur bij diens standpunt en plaatst het de kandidaat niet op de concept-Kieslijst, dan geeft het dit aan de kandidaat te kennen onder vermelding van de redenen, en wijst het de kandidaat er op dat deze de besluitvorming rond diens plaatsing en positionering op de Kieslijst kan voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering ter gelegenheid van de vaststelling van de Kieslijst.

 7.4.15. Alvorens de concept-Kieslijst aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen, geeft het Bestuur aan een kandidaat te kennen op welke plaats op de concept-Kieslijst het voornemens is de kandidaat te plaatsen. Indien de kandidaat aangeeft hierop prijs te stellen, of indien het Bestuur er redelijkerwijs van uit kan gaan dat de kandidaat hierop prijsstelt, geeft het Bestuur aan de kandidaat de redenen van diens voornemen te kennen. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld diens visie te geven. Zo dit redelijkerwijs mogelijk is wordt overleg gevoerd met de kandidaat. Blijft het Bestuur bij diens standpunt omtrent de gewenste positionering van de kandidaat op de concept-Kieslijst, dan geeft het dit aan de kandidaat te kennen onder vermelding van de redenen, en wijst het de kandidaat er op dat deze de besluitvorming rond diens positionering op de Kieslijst kan voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering ter gelegenheid van de vaststelling van de Kieslijst. Het voorgaande vindt overeenkomstige toepassing indien het Bestuur een aan de kandidaat kenbaar gemaakt voornemen voor positionering van de kandidaat op de concept-Kieslijst bijstelt.

 7.4.16. Indien het Bestuur een kandidaat niet op de concept-Kieslijst heeft geplaatst, of indien het Bestuur de kandidaat op een andere positie heeft geplaatst dan diens voorkeur was (hetzij een uitdrukkelijk uitgesproken voorkeur, hetzij een voorkeur die het Bestuur redelijkerwijs bekend kon zijn), en de kandidaat is niet in staat gebleken diens visie te geven hierover, terwijl de kandidaat – zo deze heeft aangegeven of zo het Bestuur redelijkerwijs bekend kan zijn – ook niet in staat zal zijn diens visie te geven op de Algemene Ledenvergadering alwaar de Kieslijst zal worden vastgesteld, zal het Bestuur de Algemene Ledenvergadering op deze omstandigheid attenderen.

 7.4.17. De concept-Kieslijst wordt uiterlijk een maand voorafgaand aan de dag dat de Kieslijst bij het bevoegd gezag dient te worden ingediend, door het Bestuur, daartoe in vergadering bijeengeroepen, opgesteld; waarna deze zo spoedig mogelijk aan de leden wordt bekendgemaakt ten behoeve van vaststelling op de Algemene Ledenvergadering.

 • 7.5 Indiening van de concept-Kieslijst bij de leden voor de Algemene Ledenvergadering

 7.5.1. Het door het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld concept van de Kieslijst dient – wil deze door de Algemene Ledenvergadering in behandeling genomen kunnen worden – verzonden te zijn aan alle leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 op een zodanig tijdstip dat deze ten minste twee weken voorafgaand aan de te houden Algemene Ledenvergadering door de leden is ontvangen.

 7.5.2. In afwijking van het hiervoor gestelde – betreffende toezending van de concept-Kieslijst aan de leden – geldt dat indien het Bestuur oordeelt dat er zwaarwegende redenen zijn om eventuele ongewilde verspreiding van het concept tegen te gaan, het kan kiezen voor de volgende procedure:

het Bestuur dient alsdan alle leden vier weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk mede te delen dat het Bestuur het concept – of bepaalde delen daarvan – niet aan de leden zal toezenden; onder opgave van redenen;

 1. het Bestuur dient alsdan alle leden in de gelegenheid te stellen het stuk in de vier weken voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering in te komen zien, minimaal op vijf dagen per week, en wel gedurende acht uren per dag, op een door het Bestuur in de schriftelijke mededeling aangegeven plaats; de plaats waar en de tijden waarop inzage mogelijk is worden in de voornoemde mededeling vermeld;

het Bestuur kan besluiten dat leden, alvorens zij het stuk kunnen inzien, hebben te tekenen voor geheimhouding; dit wordt medegedeeld in de voornoemde schriftelijke mededeling, deze beschrijft alsdan ook – hetgeen ook in het te tekenen stuk wordt opgenomen – de eventuele sancties die het Bestuur kan stellen op niet naleving van de aldus opgelegde verplichting;

de Algemene Ledenvergadering kan, zo deze dit wenselijk oordeelt, te allen tijde besluiten dat het stuk niet in behandeling wordt genomen, doch dat er een nieuwe Algemene Ledenvergadering dient te worden uitgeschreven en dat het stuk alsnog aan alle leden dient te worden toegezonden op een zodanig tijdstip dat zij het ten minste twee weken van tevoren (of op een door de Algemene Ledenvergadering met het oog op de voortgang passend geoordeeld tijdstip) ontvangen; bij voornoemde schriftelijke mededeling van het Bestuur worden de leden op deze mogelijkheid gewezen.

 7.5.3. Het concept van de Kieslijst ligt te allen tijde ter inzage op de Algemene Ledenvergadering waarin deze zal worden vastgesteld, wil deze door de Algemene Ledenvergadering in behandeling genomen kunnen worden.

7.5.4. Tezamen met de concept-Kieslijst overlegt het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering de lijst van binnengekomen kandidaatstellingen, waar de ingetrokken en kandidaatstellingen, welker intrekking door het Bestuur bevestigd is, van afgevoerd zijn.

 • 7.6 Vaststelling Kieslijst door Algemene Ledenvergadering

 7.6.1. Bij de Algemene Ledenvergadering, daartoe in vergadering bijeengeroepen, rust de uiteindelijke bevoegdheid tot vaststelling van de Kieslijst, met inachtneming van het in dit Verkiezingsprotocol bepaalde. De Algemene Ledenvergadering kan in het concept de wijzigingen doorvoeren die door deze wenselijk geoordeeld worden.

7.6.2. Ongeacht hetgeen in het Huishoudelijk Reglement is bepaald, kan het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot vaststelling van de Kieslijst enkel totstandkomen met een schriftelijke stemming, met gesloten ongetekende fysieke stembriefjes.

7.6.3. In de Algemene Ledenvergadering wordt het voorstel van het Bestuur aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Voorgelegd wordt het voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde Kieslijst als geheel. De Algemene Ledenvergadering kan de wijzigingen in de concept-Kieslijst aanbrengen die deze geraden acht. Indien men op de Algemene Ledenvergadering, op de wijze zoals in de vorige drie volzinnen omschreven, niet tot een besluit kan komen, treedt de navolgende procedure in werking:

er wordt schriftelijk gestemd per positie op de Kieslijst, behoudens ten aanzien van de eerste positie indien er reeds een lijstaanvoerder gekozen is;

daarbij wordt aangevangen met stemming omtrent de hoogste positie (met inachtneming van hetgeen onder a bepaald is), de volgende stemming gaat dan over de daaronder gelegen positie, en zo gaan het verder, totdat de Kieslijst diens maximale wettelijke omvang heeft bereikt of er geen kandidaten meer zijn;

alle aanwezige leden vullen op hun stembriefje de naam in van één kandidaat die aldus hen op de ter sprake zijnde positie zou dienen te worden verkozen;

een door de voorzitter van de vergadering aangewezen stemcommissie van drie aanwezige leden verzamelt de stembriefjes; maakt de uitslag van de stemming bekend en geeft desgevraagd de stembriefjes ter inzage; en

de kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen op de betreffende positie, op deze kandidaat kan niet meer worden gestemd bij de stemmingen over de ondergelegen posities, dergelijke stemmen worden voor ongeldig gehouden (tenzij de kandidaat alsnog verzoekt op een lagere positie te worden geplaatst).

7.6.4. In de vergadering waarin de Kieslijst is vastgesteld, wordt nadat deze Kieslijst vastgesteld is, terstond, door of onder leiding van de voorzitter van de vergadering, akte opgemaakt van dit besluit, waarbij de namen van de geplaatste kandidaten in de vastgestelde volgorde wordt vastgelegd. De voorzitter, of degene die daartoe door deze is aangewezen, noemt – ter controle – ten overstaan van de vergadering, in de vastgestelde volgorde, de kandidaten op, onder vermelding van het nummer van hun positie. Het document wordt vervolgens ter vergadering ondertekend door in ieder geval degenen die bevoegd zijn besluiten van de Algemene Ledenvergadering te ondertekenen, en voorts door ieder aanwezig lid dat zich daartoe geroepen voelt of daartoe gehouden is. Het Bestuur bewaart het document en geeft er een afschrift van aan leden die daarom verzoeken.

 7.6.5. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot vaststelling van de Kieslijst behelst de beslissing omtrent wie op de Kieslijst wordt geplaatst (eventueel in welke categorie) en in welke volgorde; het Bestuur zorgt voor een verdere, en goede, redactie.

 • 7.7 Externe openbaarheid vastgestelde Kieslijst

7.7.1. Binnen vierentwintig uur nadat de Algemene Ledenvergadering de Kieslijst heeft vastgesteld, wordt er door het Bestuur – in naam van de leden – een openbare verklaring uitgebracht dat deze Kieslijst vastgesteld is. De Algemene Ledenvergadering kan om zwaarwegende redenen een andere termijn stellen, doch deze zal niet meer dan een week bedragen. In de genoemde verklaring wordt een weergave van de Kieslijst geplaatst; waarbij in ieder geval de hogere posities worden weergegeven. Het Bestuur kan besluiten de middenposities en of de lagere posities later bekend te maken, op een tijdstip dat dit het Bestuur geraden voorkomt, onder vermelding van die beslissing in de voornoemde openbare verklaring en onder opgave van redenen. Aan een ieder die daarom verzoekt wordt door het Bestuur een exemplaar van de genoemde openbare verklaring toegezonden, of de volledige Kieslijst indien deze openbaargemaakt is. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat de gehele Kieslijst terstond openbaargemaakt dient te worden.

 • 7.8 Plichten van en voorwaarden aan op de Kieslijst geplaatste kandidaten

 7.8.1. Bij of krachtens besluit van de Algemene Ledenvergadering kunnen aan kandidaten die een positie op de Kieslijst hebben gekregen (kandidaten op de Kieslijst) voorwaarden worden gesteld; taken worden toebedeeld of verplichtingen worden opgelegd. Dit uitsluitend met het oog op een goede voortgang van de gang van zaken betreffende de verkiezingen en een goede samenwerking binnen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000. Geen voorwaarde, taak of verplichting kan eruit bestaan dat de kandidaat een gift of gunst – of een belofte tot het doen van een gift of gunst – behoort te geven.

 7.8.2. Kandidaten, die een positie op de Kieslijst hebben gekregen, zijn, zodra de Kieslijst is vastgesteld, ertoe gehouden om schriftelijk – met ondertekening – te verklaren:

 1. dat zij de geregelde gang van zaken binnen de vereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, zoals neergelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere geldig vastgestelde reglementen en besluiten, zoals dit Verkiezingsprotocol en het Fractiereglement, zullen eerbiedigen;
 2. dat zij het Verkiezingsprogramma zoals dat door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld, of zal worden vastgesteld, onderschrijven, of zullen onderschrijven, eventueel behoudens een door de Algemene Ledenvergadering verleende gedeeltelijke vrijstelling om gewichtige persoonlijke redenen, hetgeen inhoudt dat de kandidaat bij de ondertekening vermelding mag maken van een voorbehoud over het Verkiezingsprogramma;
 3. dat zij de Kieslijst, zoals die door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld (met eventuele ingevolge het Verkiezingsprotocol geoorloofde wijzigingen door het Bestuur), met hun plaatsing en positie daarop, respecteren;
 4. dat zij aan het Bestuur alle medewerking zullen verlenen ten behoeve van de indiening van de Kieslijst bij het bevoegd gezag, en daartoe – voorzover dit nog niet geschiedt is – alle benodigde gegevens en bescheiden zo spoedig mogelijk zullen aanleveren;
 5. dat zij de overige verplichtingen die zij – bij of krachtens besluit van de Algemene Ledenvergadering – hebben uit hoofde van hun kandidatuur of hun plaatsing of specifieke positie op de Kieslijst, gestand zullen nakomen;
 6. dat zij hun taken als lid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, in het bijzonder de taken die zij toebedeeld krijgen in het kader van de verkiezingen en de verkiezingscampagne, naar hun beste vermogen zullen vervullen;

en dit alles met het oog op een goede voortgang van de gang van zaken betreffende de verkiezingen en een goede samenwerking binnen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000. Kandidaten zijn gehouden aan het aldus verklaarde te voldoen.

7.8.3. De vorenbedoelde schriftelijke verklaring wordt door de kandidaten op de Kieslijst die aanwezig zijn ter vergadering waar de Kieslijst is vastgesteld, terstond ondertekend. De overige kandidaten op de Kieslijst ondertekenen de verklaring zo spoedig mogelijk en in ieder geval terstond nadat deze hen ter ondertekening is voorgelegd.

7.8.4. De Kandidaten op de Kieslijst zijn ook gehouden om het vastgestelde Verkiezingsprogramma te ondertekenen. Indien het Verkiezingsprogramma reeds is vastgesteld, ondertekenen de aanwezige kandidaten op de Kieslijst het Verkiezingsprogramma terstond, de overige kandidaten op de Kieslijst ondertekenen het zo spoedig mogelijk en in ieder geval terstond nadat het hen ter ondertekening is voorgelegd. Indien het Verkiezingsprogramma nog moet worden vastgesteld ondertekenen de kandidaten op de Kieslijst het na vaststelling zo spoedig mogelijk en in ieder geval terstond nadat het hen ter ondertekening is voorgelegd. Een en ander behoudens een door de Algemene Ledenvergadering aan een kandidaat verleende gedeeltelijke vrijstelling om gewichtige persoonlijke redenen, hetgeen inhoudt dat de kandidaat bij de ondertekening vermelding mag maken van een voorbehoud.

 7.8.5. De kandidaten op de Kieslijst zijn ook gehouden de Kieslijst, zoals die door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld (met eventuele door de Algemene Ledenvergadering geoorloofde wijzigingen door het Bestuur), te ondertekenen. De kandidaten op de Kieslijst die aanwezig zijn op de betreffende vergadering waarin de Kieslijst is vastgesteld, medeondertekenen terstond de akte die ter vergadering is opgemaakt van het betreffende besluit. De overige kandidaten op de Kieslijst ondertekenen dit document – of een ander geschrift bevattende een correcte weergave van de alsdan geldige Kieslijst – zo spoedig mogelijk en in ieder geval terstond nadat het hen ter ondertekening is voorgelegd.

 7.8.6. Kandidaten op de Kieslijst zijn ook gehouden een exemplaar van het geldende Regelingenboek (waarin vervat het Fractiereglement) te tekenen. De in het voorgaande (namelijk onder 7.8.2 tot en met 7.8.6) bedoelde verklaringen en andere door kandidaten op de Kieslijst te ondertekenen stukken kunnen worden vervat in één gecombineerd stuk.

 7.8.7. Voor zover dit nog niet is geschied, dienen kandidaten op de Kieslijst aan het Bestuur desgevraagd alle gegevens en bescheiden te overleggen – en op aanwijzing van het Bestuur alle handelingen te verrichten – die benodigd zijn voor het afhandelen van de formaliteiten betreffende de deelname van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 aan de verkiezingen, in het bijzonder voor het indienen van de Kieslijst bij het bevoegd gezag.

 7.8.9. In ieder geval kan voorts door het Bestuur van kandidaten die op een hogere positie op de Kieslijst zijn geplaatst, verlangd worden dat zij een motivatie voor hun verkiesbaarstelling geven in een zodanige vorm dat deze geschikt is om in verkiezingscampagnemateriaal te worden opgenomen; een en ander voorzover zulks nog niet is geschied. De betreffende kandidaat dient hier zo spoedig mogelijk gevolg aan te geven.

 7.8.10. Het Bestuur draagt zorg voor het verzamelen en bewaren van de vorenbedoelde verklaringen van kandidaten op de Kieslijst en door dezen ondertekende stukken, en voor het verzamelen en bewaren van de gegevens en bescheiden die benodigd zijn voor het indienen van de Kieslijst bij het bevoegd gezag; en verdere stukken die ten behoeve van de verkiezingen benodigd zijn.

 7.8.11. Indien een kandidaat op de Kieslijst aan het Bestuur verklaart zwaarwegende persoonlijke problemen te hebben met het doen van vorenbedoelde verklaringen, het tekenen van stukken en of het aanleveren van vorenbedoelde gegevens en bescheiden, dan wel het verrichten van andere vereiste handelingen – of het Bestuur kan zulks redelijkerwijs uit de verklaringen of houding van de betreffende kandidaat opmaken – dan kan het Bestuur aan de kandidaat op de Kieslijst een – naar het oordeel van het Bestuur redelijke – bedenktermijn gunnen om hieraan alsnog te voldoen. Een ieder is vrijgesteld van diens verplichting stukken te ondertekenen indien hiertoe zwaarwegende medische redenen bestaan; hiervan wordt in het desbetreffende stuk melding gemaakt in algemene bewoordingen (een en ander voorzover bij of krachtens de Wet geen andere voorziening is gegeven voor zo’n geval, betreffende de indiening van stukken bij het bevoegd gezag).

 7.8.12. Indien het Bestuur constateert dat een kandidaat op de Kieslijst niet binnen een maand na diens plaatsing op de Kieslijst heeft voldaan aan diens verplichting verklaringen of stukken te tekenen, of gegevens of bescheiden te overleggen, dan wel andere vereiste handelingen te verrichten, zoals in het voorgaande bedoeld, kan het de kandidaat aansporen hier alsnog aan te voldoen binnen een door het Bestuur te stellen – en naar dien oordeel redelijke – termijn. Indien de betreffende kandidaat hier geen gevolg aan geeft kan het Bestuur aan deze verzoeken te verklaren of deze zijn positie handhaaft – onder gelijktijdige voldoening aan diens vorenbedoelde verplichtingen – of prijsgeeft. Wordt hier niet binnen een door het Bestuur te stellen – en naar diens oordeel redelijke – termijn aan voldaan, dan wordt de betreffende kandidaat geacht diens positie op de Kieslijst te hebben prijsgegeven.

 7.8.13. Indien het, door de tijd die nog rest tot het moment dat de Kieslijst bij het bevoegd gezag dient te worden ingediend, geboden is dat de kandidaat op de Kieslijst onverwijld gevraagde verklaringen, gegevens en bescheiden ondertekent of aanlevert, of andere handelingen verricht, kan het Bestuur van de betreffende kandidaat verlangen dat deze daaraan onverwijld voldoet, bij gebreke waarvan de betreffende kandidaat geacht wordt diens positie op de Kieslijst te hebben prijsgegeven. Van een dergelijke situatie is in ieder geval sprake in de periode van zevenentwintig uren voorafgaand aan het uiterste tijdstip waarop de Kieslijst bij het bevoegd gezag ingediend dient te worden.

 • 7.9 Verlies van positie in zin van afvoering van Kieslijst of wijziging van positionering

7.9.1. Een kandidaat op de Kieslijst kan uitsluitend diens positie verliezen – hetzij in die zin dat de kandidaat van de Kieslijst wordt afgevoerd, hetzij in die zin dat deze een andere positie daarop krijgt – in de gevallen door dit Verkiezingsprotocol voorzien.

7.9.2. Een kandidaat op de Kieslijst verliest diens positie, in die zin dat deze van de Kieslijst wordt afgevoerd, uitsluitend:

door diens uitdrukkelijke verklaring diens positie prijs te geven, mitsdien het Bestuur aan deze kandidaat naar de ernst van diens verklaring heeft gevraagd en de kandidaat een – naar het oordeel van het Bestuur redelijke – bedenktermijn heeft gegund die evenwel er niet toe heeft geleid dat de kandidaat diens beslissing tot het prijsgeven van diens positie binnen die termijn herzag;

in de in het voorgaande genoemde gevallen waarin de kandidaat geacht wordt diens positie te hebben prijsgegeven;

bij een besluit van de Algemene Ledenvergadering wegens – naar oordeel van de Algemene Ledenvergadering – buitengewoon zwaarwegende en klemmende redenen, welk besluit met een schriftelijke stemming met gesloten ongetekende fysieke stembriefjes, is totstandgekomen, mitsdien de betreffende kandidaat in de gelegenheid is gesteld diens visie te geven;

in het geval dat het Bestuur constateert dat de kandidaat niet voldoet, of heeft opgehouden te voldoen, aan de wettelijke vereisten om zich voor de betreffende verkiezingen verkiesbaar te kunnen stellen, zo mogelijk na de kandidaat in de gelegenheid te hebben gesteld diens visie te geven;

in het geval dat het Bestuur constateert dat de kandidaat niet voldoet, of heeft opgehouden te voldoen, aan voorwaarden om kandidaat op de Kieslijst van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 te kunnen zijn, zo mogelijk na de kandidaat in de gelegenheid te hebben gesteld diens visie te geven;

in overige door de Algemene Ledenvergadering bepaalde gevallen.

7.9.3. Indien het Bestuur constateert dat een kandidaat uit hoofde van het voorgaande diens positie op de Kieslijst heeft verloren, in die zin dat deze kandidaat van de Kieslijst is afgevoerd, zal het Bestuur dit – zo mogelijk – aan die kandidaat bevestigen of bekendmaken; onder opgave van redenen. Zo dit nog niet is geschied wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld diens visie te geven, alvorens een en ander definitief wordt. In het geval dat het positieverlies rechtstreeks is gebaseerd op een besluit van de Algemene Ledenvergadering geschiedt een en ander in naam van deze.

7.9.4. Een kandidaat kan diens positie op de Kieslijst verliezen, in die zin dat deze een andere positie krijgt, in het geval dat:

een kandidaat heeft verzocht om op een lagere plaats op de Kieslijst te worden geplaatst, waaraan het Bestuur gevolg geeft mitsdien het Bestuur aan deze kandidaat naar de ernst van diens verzoek heeft gevraagd en de kandidaat een – naar het oordeel van het Bestuur redelijke – bedenktermijn heeft gegund die evenwel er niet toe heeft geleid dat de kandidaat diens beslissing een lagere positie te verzoeken binnen die termijn herzag;

het de categorieën van middenposities en of lagere posities betreft, en kandidaten aan het Bestuur verzocht hebben met elkaar van positie te mogen ruilen, of aangegeven hebben om met een ruil van posities in te stemmen, en het Bestuur aldus besluit, mitsdien het bepaalde onder a op overeenkomstige wijze in acht genomen is;

het Bestuur – in het geval dat het daartoe, op grond van het bepaalde onder 7.10.1, bevoegd mocht zijn – een nieuwe kandidaat op een positie plaatst, onder vernummering naar onderen van de kandidaten op ondergelegen posities;

dit is vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering wegens – naar het oordeel van de Algemene Ledenvergadering – buitengewoon zwaarwegende en klemmende redenen, welk besluit met een schriftelijke stemming met gesloten ongetekende fysieke stembriefjes, is totstandgekomen, mitsdien de betreffende kandidaat in de gelegenheid is gesteld diens visie te geven;

er zich een ander geval voordoet waarvoor dit door de Algemene Ledenvergadering is bepaald.

7.9.5. Indien een kandidaat van de Kieslijst wordt afgevoerd, zullen de kandidaten die onder deze staan een positie naar boven opschuiven. In het geval dat een kandidaat op een lagere positie wordt geplaatst (behoudens in het geval dat er op grond van het bepaalde onder 7.10.1 een nieuwe kandidaat op diens positie wordt geplaatst), schuift de kandidaat die oorspronkelijk op die positie stond, een positie naar boven; hetzelfde geldt voor de kandidaten die op een positie daarboven staan, totdat de oorspronkelijke positie van de omlaag geplaatste kandidaat is bereikt. Een en ander wordt geconstateerd en vastgelegd door het Bestuur.

7.9.6. Om – naar het oordeel van de Algemene Ledenvergadering – buitengewoon zwaarwegende en klemmende redenen kan de Algemene Ledenvergadering besluiten, totdat wijziging van de Kieslijst wettelijk niet meer mogelijk is, dat de Kieslijst als geheel in heroverweging zal worden genomen en zal worden gewijzigd. Het in het voorgaande bepaalde, en hetgeen overigens met betrekking tot de Kieslijst is bepaald, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de Algemene Ledenvergadering een voorziening kan geven ten behoeve van de voortgang, gelet op de tijd die nog rest.

 • 7.10 Bevoegdheid van het Bestuur nieuwe kandidaten op de Kieslijst te plaatsen

7.10.1 De Algemene Ledenvergadering kan verklaren dat het Bestuur bevoegd is nieuw aangemelde kandidaten die voldoen aan de voorwaarden om op de Kieslijst van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 te kunnen staan, op een door het Bestuur te bepalen plaats binnen de lagere posities en of de middenposities van de Kieslijst te plaatsen; indien het Bestuur hiertoe zwaarwegende redenen in het belang van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 aanwezig acht, en voorzover daarmee de maximale wettelijke omvang van de Kieslijst niet wordt overschreden. De Algemene Ledenvergadering kan kaders stellen en instructies geven hieromtrent. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, is het Bestuur steeds bevoegd aldus nieuw aangemelde kandidaten onderaan de Kieslijst te plaatsen. Op nieuw op de Kieslijst geplaatste kandidaten zijn alle bepalingen omtrent de positie op de Kieslijst, en verlies van de plaatsing of verandering van de positie daarop, van gelijke toepassing, alsmede alle overige bepalingen van dit Verkiezingsprotocol.

 • 7.11 Interne en externe openbaarheid gewijzigde Kieslijst

7.11.1. Indien om welke reden dan ook de vastgestelde Kieslijst wijzigt, voorzover dit niet rechtstreeks bij besluit van de Algemene Ledenvergadering is geschiedt, zal het Bestuur met bekwame spoed de leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 hiervan in kennis stellen, onder bekendmaking van de nieuwe samenstelling van de Kieslijst, en met opgave van redenen. Daarna zal door het Bestuur met bekwame spoed voor openbaarmaking van deze Kieslijst in vernieuwde samenstelling worden zorggedragen.

 • 7.12 Indiening Kieslijst bij bevoegd gezag

7.12.1. Het Bestuur draagt zorg voor de tijdige indiening van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde Kieslijst, en verdere benodigde bescheiden, bij het bevoegd gezag, op de wijze die de Wet voorschrijft. Leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 zijn gehouden hiervoor aan het Bestuur de nodige medewerking te verlenen.

Hoofdstuk 8. De verkiezingscampagne

 • 8.1 Algemene profilering en aanloop naar verkiezingen

8.1.1. De profilering van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 ten behoeve van de volgende verkiezingen vangt metaforisch gezien aan zodra de vorige verkiezingen voorbij zijn. Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 zal zich continu profileren bij het behartigen van de belangen van de bevolking.

8.1.2. Algemeen uitgangspunt zal zijn dat vanaf ongeveer een jaar voorafgaand aan de te houden verkiezingen – of eerder – er specifiek met het oog op de verkiezingen profilering plaatsvindt en informatie openbaar gemaakt wordt, dit in oplopende mate; dat in de loop van het halve jaar voorafgaand aan de verkiezingen enige intensivering hiervan plaatsvindt; culminerend in het laatste kwart jaar voorafgaand aan de verkiezingen, doorgaand tot de verkiezingsdag.

 • 8.2 De verkiezingscampagne in het algemeen en enige algemene uitgangspunten

8.2.1. De verkiezingscampagne zoals die in de volgende bepalingen wordt beschreven en gereguleerd, vangt aan op het moment dat het Bestuur dit verklaart en aan de leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 bekend maakt; of op een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld vroeger moment. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, vangt de verkiezingscampagne in ieder geval aan zodra er een lijstaanvoerder voor de desbetreffende verkiezingen is gekozen.

8.2.2. De verkiezingscampagne behelst de activiteiten van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die er specifiek op gericht zijn de verkiezingen; de deelname van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 daaraan; de kandidaten op de (hogere posities van de) Kieslijst (in het bijzonder de lijstaanvoerder) en de politieke stellingname van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 in het kader van de verkiezingen, onder de aandacht van de bevolking te brengen. Verkiezingscampagnematerialen zijn alle geschriften en andere vastgelegde informatie, die specifiek ten behoeve van de verkiezingscampagne worden of wordt uitgebracht of met dat doel zijn of is vervaardigd (het Verkiezingsprogramma valt daar ook onder, doch ten aanzien daarvan gelden de specifieke bepalingen hieromtrent).

8.2.3. Alle andere activiteiten van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, diens organen, en diens leden, ten behoeve van het behartigen van de belangen van de bevolking en het informeren van de bevolking hierover, vinden onverkort doorgang naast de verkiezingscampagne. Op degenen die aan eerstgenoemde activiteiten invulling geven, rust wel de verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat een en ander niet af zal doen aan de eenheid en consistentie die van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 uitgaat.

8.2.4. Bij het voeren van de verkiezingscampagne zullen algemene uitgangspunten zijn:

dat Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 van diens eigen kracht uit gaat, en zich niet primair richt op het aanhaken bij of het afzetten tegen andere politieke partijen;

dat de verkiezingscampagne zich duidelijk zal onderscheiden van campagnes van overige deelnemende partijen;

dat de lijstaanvoerder in het algemeen als “boegbeeld” naar voren treedt;

dat het accent zal liggen op de inhoud van het beleid en het voorgestane beleid, en dat ten bate van de bevolking;

dat er aandacht zal worden gegeven aan hetgeen Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 voor de bevolking heeft bereikt.

 • 8.3 Het voeren van de verkiezingscampagne

8.3.1. Het Bestuur geeft leiding aan de verkiezingscampagne en houdt toezicht hierop. Dit betreft de algemene lijn en voortgang. Hiertoe werkt het Bestuur nauw samen met de lijstaanvoerder zodra deze verkozen is, en raadpleegt het actief de leden van de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 en van de werkgroepen, en verder alle leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die hebben aangegeven – of van welke het Bestuur redelijkerwijs mag verwachten – dat zij actief betrokken willen worden bij de gang van zaken.

8.3.2. Het Bestuur voorziet, op de wijze die het passend oordeelt, in de praktische uitvoering en de politiekinhoudelijke invulling en vormgeving van de verkiezingscampagne voor in de periode dat er nog geen lijstaanvoerder gekozen is of dat deze anderszins ontbreekt.

8.3.3. Zodra de lijstaanvoerder gekozen is, zal deze, onder toezicht van het Bestuur, de praktische uitvoering en de politiekinhoudelijke invulling en vormgeving van de verkiezingscampagne ter hand nemen; degenen die daarin bijstand verlenen aansturen en de werkzaamheden coördineren. Hiertoe wordt – zovaak als in samenspraak tussen lijstaanvoerder en Bestuur wenselijk geoordeeld wordt – overleg gevoerd tussen de lijstaanvoerder, het Bestuur en de leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die hebben aangegeven – of van welke redelijkerwijs aangenomen kan worden – dat zij actief betrokken willen worden bij de gang van zaken.

8.3.4. Degenen die een hogere positie op de Kieslijst hebben gekregen zullen nauw betrokken worden bij de praktische uitvoering en de politiekinhoudelijke invulling en vormgeving van de verkiezingscampagne; en de hiervoor benodigde werkzaamheden.

8.3.5. Leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die hebben aangegeven – of van welke redelijkerwijs aangenomen kan worden – dat zij actief betrokken willen worden bij de gang van zaken; zullen nauw betrokken worden bij de praktische uitvoering en de politiekinhoudelijke invulling en vormgeving van de verkiezingscampagne voorzover deze is toegespitst op aangelegenheden die met name in of nabij hun woonomgeving relevant zijn; en overigens bij de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezingscampagne voorzover die in of nabij hun woonomgeving plaatsvinden.

8.3.6. Het staat een ieder vrij het Bestuur en of de lijstaanvoerder – gevraagd of ongevraagd – van advies te voorzien over de verkiezingscampagne en de mogelijk te gebruiken verkiezingscampagnematerialen. Lijstaanvoerder en Bestuur informeren elkaar onverwijld over binnengekomen adviezen. Het Bestuur dan wel de lijstaanvoerder (degene aan wie het advies gedaan werd) bevestigt onverwijld de ontvangst van het advies aan degene die het advies heeft gegeven. Het Bestuur dan wel de lijstaanvoerder maakt aan deze laatste – tezelfdertijd of op een later tijdstip – ook bekend wat er met diens advies is gedaan of zal worden gedaan; onder opgave van de redenen.

 • 8.4. Verkiezingscampagnemateriaal

8.4.1. De navolgende bepalingen betreffende de vaststelling van de verkiezingscampagnematerialen gelden voorzover de Algemene Ledenvergadering of het Bestuur niet beslist dat alle verkiezingscampagnematerialen, of bepaalde verkiezingscampagnematerialen, door de Algemene Ledenvergadering dienen te worden vastgesteld alvorens namens Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 openbaargemaakt te worden.

8.4.2. De verkiezingscampagnematerialen die bedoeld zijn ter algemene verspreiding over het gehele gebied waarin de verkiezingen worden gehouden, zoals de posters of de advertenties in de publiciteitsmedia, worden door het Bestuur, in samenspraak met de lijstaanvoerder als die is gekozen, vastgesteld of goedgekeurd, voordat zij namens Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 worden openbaargemaakt. Het Bestuur kan deze taak, geheel of ten dele, opdragen aan de lijstaanvoerder.

8.4.3. De overige verkiezingscampagnematerialen behoren in beginsel, voordat zij namens Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 openbaar gemaakt worden, door het Bestuur, in samenspraak met de lijstaanvoerder als die is gekozen, te worden vastgesteld of goedgekeurd; hetgeen kan geschieden middels stilzwijgende goedkeuring, of middels voorafgaande uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring om globale ideeën nader uit te werken. Het Bestuur kan deze taak, geheel of ten dele, opdragen aan de lijstaanvoerder.

 • 8.5 Financiën en verbintenissen ten behoeve van de verkiezingscampagne

8.5.1. Het Bestuur draagt zorg voor de financiering van de verkiezingscampagne vanuit de middelen van de vereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000. Indien de Algemene Ledenvergadering dit wenselijk oordeelt, kan deze een begroting voor de verkiezingscampagne vaststellen of het Bestuur opdragen zo’n begroting ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering te overleggen. Aan degenen die werkzaamheden met betrekking tot de verkiezingscampagne verrichten, wordt door het Bestuur inzicht verschaft in de financiële mogelijkheden, voorzover dit voor hun werkzaamheden relevant is.

8.5.2. Alvorens er rechtshandelingen of andere handelingen worden verricht die Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 binden, of die anderszins betekenen dat Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 kosten dient te dragen, dient dit door het Bestuur te worden goedgekeurd. Dit kan geschieden middels voorafgaande goedkeuring tot uitwerking en uitvoering van globale plannen; echter binnen de door het Bestuur te stellen grenzen.

Hoofdstuk 9. Samenwerking met andere politieke partijen en coalitievorming

 • 9.1 Samenwerking met andere politieke partijen

9.1.1. Uitsluitend de Algemene Ledenvergadering, daartoe in vergadering bijeengeroepen, kan, indien deze daartoe zwaarwegende redenen aanwezig oordeelt, bepalen dat Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 een samenwerkingsverband aangaat met een andere partij of deelneemt aan een lijstverbinding of een gezamenlijke kandidatenlijst; bij een besluit dat is totstandgekomen op een wijze zoals een wijziging van een Huishoudelijk Reglement tot stand heeft te komen.

 • 9.2 Coalitievorming en wat daarmee samenhangt voor en na de verkiezingen

9.2.1. Algemeen uitgangspunt zal zijn dat bij de verkiezingen eerstens het woord aan de bevolking is. Voorafgaand aan de verkiezingen zullen derhalve vanuit Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 in beginsel geen activiteiten worden verricht ten behoeve van enige coalitievorming met andere partijen; en zullen geen verklaringen worden uitgebracht inzake een wenselijke coalitie of een wenselijke invulling van posten binnen enig college.

9.2.2. In afwijking van het voorgaande kan voorafgaand aan de verkiezingen uitsluitend de Algemene Ledenvergadering, daartoe in vergadering bijeengeroepen, besluiten, indien deze daartoe zwaarwegende redenen aanwezig oordeelt, dat er vanuit Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 activiteiten worden verricht ten behoeve van enige coalitievorming met andere partijen, dan wel dat er verklaringen worden uitgebracht inzake een wenselijke coalitie of een wenselijke invulling van posten binnen enig college, welke verklaringen door de Algemene Ledenvergadering zijn vast te stellen of dienen te zijn opgesteld met inachtneming van hetgeen hierover door de Algemene Ledenvergadering is besloten.

9.2.3. De activiteiten betreffende de coalitievorming, de invulling van posten binnen enig college, en de samenwerking met andere partijen, vinden plaatst onder leiding van de lijstaanvoerder oftewel – na de verkiezingen – de fractievoorzitter, eventueel in samenspraak met andere door de Algemene Ledenvergadering of een nieuwgekozen raadsfractie aangewezen leden. De leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die hebben aangegeven – of van welke redelijkerwijs aangenomen kan worden – dat zij actief betrokken willen worden bij de gang van zaken, en in ieder geval de leden van een nieuwgekozen raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. Over de algemene gang van zaken en de algemene uitkomsten zal worden gerapporteerd aan de Algemene Ledenvergadering.

Hoofdstuk 10. Evaluatie en slotbepaling

 • 10.1 Evaluatie

10.1.1. Na de verkiezingen zal het Bestuur de leden op enige wijze in staat stellen hun visie te geven over deze verkiezingen.

10.1.2. Na de verkiezingen zal het Bestuur aan de leden diens visie geven over deze verkiezingen.

10.1.3. Visies van het Bestuur en de leden zullen worden meegewogen bij een eventuele evaluatie van deze verkiezingen.

 • 10.2 Slotbepaling

10.2.1. Dit Verkiezingsprotocol hoort bij het Huishoudelijk Reglement en kan door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd op een wijze zoals een wijziging van het Huishoudelijk Reglement tot stand heeft te komen.

Voorzover de omstandigheden of voortschrijdend inzicht het opportuun maken een en ander bij te stellen op een later moment zal dat uiteraard in goede orde besproken en doorgevoerd worden.

V:FRACTIEREGLEMENT

 De ALGEMENE LEDENVERGADERING van de vereniging LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000;

bijeen op de plaats en de datum waar en waarop het Regelingenboek vastgesteld wordt; gezien het voorstel van de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000; gehoord het Bestuur; gelet op artikel 9 der Statuten en op artikel 8.2 van het Huishoudelijk Reglement; volgende de procedure die is voorgeschreven voor de vaststelling of wijziging van een Huishoudelijk Reglement (aangezien volgende regeling de kracht van het Huishoudelijk Reglement heeft en daarbij hoort);

KEURT GOED, en stelt daarmee definitief vast, het volgende herziene:

 FRACTIEREGLEMENT LEEFBAAR TYNAARLO/EVZ-2000

Hoofdstuk I.            Algemene Bepalingen.

Artikel 1.                Begripsomschrijvingen.

In dit reglement wordt verstaan onder:

Fractie:                  de personen die namens Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 (LT) als gekozenen zitting hebben in de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo.

Fractieassistent:      leden/lid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die werkzaamheden verricht(en) met een omschreven taak, als zodanig benoemd door de fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

Steunfractie:           de leden van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 die de fractie in haar werkzaamheden ondersteunen, als zodanig benoemd door de fractie van LT.

Voorstel van orde:    voorstel betreffende de orde van de vergadering.

Amendement:          voorstel tot wijziging c.q. aanvulling van een aanhangig conceptbesluit, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen.

Subamendement:     voorstel tot wijziging c.q. aanvulling van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen.

Motie:                    korte en gemotiveerde verklaring van een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken zonder dat daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden.

Initiatiefvoorstel:      voorstel, door een partijlid gedaan, buiten de agenda vallend, dat zo spoedig mogelijk op de agenda van de fractievergadering wordt geplaatst.

Artikel 2.

Het fractiereglement is van toepassing op de fractie, de steunfractie en de fractieassistent en is onderdeel van het huishoudelijk reglement van de kiesvereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

Hoofdstuk II.          Fractie.

Artikel 3.                Fractiebestuur.

3.1.           Het fractiebestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

3.2.           Fractievoorzitter is degene die door de Algemene ledenvergadering van de kiesvereniging als lijsttrekker is gekozen of aangewezen. Ingeval deze na de verkiezingen om welke reden dan ook het fractievoorzitterschap niet kan invullen, wordt zijn/haar opvolger door de fractie gekozen.

3.3.           De overige bestuursleden worden telkens bij aanvang van een nieuwe zittingsperiode in functie gekozen.

3.4.           De fractie wijst een plaatsvervangend voorzitter aan.

3.5.           Indien de fractie uit 2 personen bestaat vormen zij het fractiebestuur. De fractievoorzitter is tevens fractiepenningmeester.

3.6.           Indien de fractie uit 1 persoon bestaat vormt hij/zij het fractiebestuur.

Artikel 4.                De fractievoorzitter.

4.1.           De fractievoorzitter is belast met:

 1. a)het opstellen en doorgeven aan de fractiesecretaris van de agenda van de fractievergadering.
 2. b)het leiden van de fractievergadering.
 3. c)het handhaven van de orde.
 4. d)het doen naleven van het fractiereglement.
 5. e)het bewaken van de politieke lijn.
 6. f)Het bijwonen van dagelijkse bestuursvergaderingen van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.
 7. g)het vertegenwoordigen van de fractie in het Presidium.

4.2.           Hij verleent het woord, formuleert de conclusie(s) waarover in voorkomend geval wordt gestemd en deelt de uitslag van de stemming(en) mede.

4.3.           Bij afwezigheid zal zijn taak door de plaatsvervangend voorzitter worden waargenomen en bij diens afwezigheid door een van de andere fractieleden.

Artikel 5.                De fractiesecretaris.

5.1              De fractiesecretaris is verantwoordelijk voor:

 1. a)de administratie van de fractie en de archivering van relevante bescheiden.
 2. b)de uitnodiging voor fractievergaderingen en het notuleren daarvan.
 3. c)het frequent behandelen van post.

De fractiesecretaris wordt bij de uitvoering ondersteund door fractieassistent.

Artikel 6.                De fractiepenningmeester.

6.1.           De fractiepenningmeester is verantwoordelijk voor:

 1. a)het verrichten van betalingen conform besluiten van de fractie.
 2. b)het beheer en de jaarlijkse verantwoording van gelden aan de gemeente.

Artikel 7.                Fractieassistent.

7.1.           De fractie kan een of meerdere fractieassistent(en) aanstellen.

7.2.           Aan deze assistent worden voldoende faciliteiten verleend om de opgedragen ta(a)k(en) naar behoren te kunnen vervullen.

7.3.           De fractie bepaalt de vergoeding(en) van de fractieassistent.


Artikel 8.                Taken fractieassistent.

De fractieassistent heeft/hebben de volgende taken:

 1. a)het ondersteunen van de fractiesecretaris en de (steun)fractieleden.
 2. b)het beheer en vormgeven van de fractiebibliotheek.
 3. c)het aanleveren van kopij voor het katern LT-Nieuws en website.
 4. d)het onderhouden van contacten met de burgers.
 5. e)het ondersteunen van politiek wetenschappelijk onderzoek.
 6. f)het fungeren als aanspreekpunt voor andere organen binnen LT.
 7. g)Andere door de fractievoorzitter opgedragen werkzaamheden.

Hoofdstuk III.          De steunfractie.

Artikel 9.

9.1.           De steunfractie ondersteunt de fractie met het uitwerken van belangrijke politieke onderwerpen waarover een standpunt moet worden geformuleerd.

9.2.           De steunfractie bestaat uit leden die actief willen zijn in het politieke werk.

9.3.           De fractie bepaald jaarlijks de vergoedingen van de leden van de steunfractie.


Hoofdstuk IV.          Vergaderingen.

Artikel 10.               Tijd en plaats van vergaderen.

10.1.       De fractie vergadert in beginsel twee keer per maand. Een vergadering vindt in de regel plaats op de donderdag voor de gemeenteraadsvergadering en wordt gehouden op de fractiekamer in het Gemeentehuis.

10.2.       De fractievoorzitter kan in bijzondere gevallen, zo mogelijk na overleg, hiervan afwijken.

10.3.       Een fractielid meldt zich af bij de fractievoorzitter of fractiesecretaris.


Artikel 11.               Deelname aan de fractievergadering door derden.

11.1.       De fractievergadering kan worden bijgewoond door genodigden en alle leden van de kiesvereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

11.2.       De onder 11.1 genoemde leden kunnen deelnemen aan de beraadslagingen doch de fractie bepaalt de uiteindelijke politieke stellingname wat betreft agendapunten voor de raad.

11.3.       Op degene die op grond van dit artikel is toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing.

 

Artikel 12.               Oproep en agenda.

12.1.       In de schriftelijke oproep voor een vergadering wordt de dag, tijd en plaats vermeld.

12.2.       De oproepingsbrief vermeldt in volgorde de onderwerpen, die in de vergadering behandeld zullen worden.

12.3.       De fractie kan besluiten de volgorde van behandeling te wijzigen.

12.4.       De fractie kan in spoedeisende gevallen besluiten onderwerpen die niet in de oproep zijn vermeld, terstond in behandeling te nemen.

 

Artikel 13.               Ingekomen stukken en mededelingen.

Bij de fractie ingekomen stukken respectievelijk schriftelijke mededelingen en binnengekomen stukken worden ter fractievergadering behandeld.

 

Artikel 14.               Beslissing.

Na beraadslaging en beslissing over in te nemen standpunten wordt door de fractieleden een eindbeslissing genomen waarbij getracht wordt te komen tot een unaniem standpunt.

 

Artikel 15.               Notulen.

15.1.       De notulen worden op schrift gesteld en moeten inhouden:

 1. a)de namen van de aan- en afwezigen.
 2. b)een vermelding van zaken die aan de orde zijn geweest en eventueel genomen beslissingen.
 3. c)de tekst van een/de ter vergadering ingediend(e) voorstel(len) van orde, amendement(en), motie(s) en initiatiefvoorstel(len).

15.2.       Over eventuele correctie/aanpassingen van de notulen beslist de vergadering.

15.3.       De vastgestelde notulen worden door de fractievoorzitter en de fractiesecretaris ondertekend.

15.4.       De notulen van de voorafgaande vergadering worden aan de fractieleden toegezonden gelijktijdig met de agenda.

 

Hoofdstuk V.           De commissies gemeentewet na 7 maart 2002

Artikel 16.

16.1.       In een van de eerste vergaderingen na de verkiezing voor de gemeenteraad wijst de fractie de leden aan die deel gaan uitmaken van de onderscheiden commissies.

16.2.       De commissieleden overleggen over de wijze van voorbereiding en maken onderling uit wie woordvoerder is voor welk agendapunt. Dit geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de agenda is ontvangen.

 

Hoofdstuk VI.          Financiën.     [ geldend inzoverre zulks rechtens mogelijk is ]

Artikel 17.               Afdracht.

Elk gekozen raadslid van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 draagt maandelijks 10 euro van de “Vergoeding Raadslidmaatschap” af aan LT, welke afdracht, bij voorkeur automatisch, wordt overgemaakt op een door de penningmeester van LT aan te geven rekening. (Rekeningnummer t.n.v. Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.)


Artikel 18.               Goodwill bijdrage.

Elk lid van de fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 draagt na zijn definitieve benoeming als raadslid in de gemeenteraad, een eenmalig goodwill bedrag af van 100 euro aan de kiesvereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000.

Artikel 19.               Boete bepaling.

Een gekozen raadslid voor Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, zitting hebbende in de gemeenteraad die om welke politieke redenen dan ook uit de fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 denkt te moeten stappen en zijn/haar zetel niet beschikbaar wenst te stellen, verplicht zich aan de kiesvereniging Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 een bedrag van 10.000 euro af te dragen.

 

Artikel 20.               Ondertekening.

Elke kandidaat raadslid is verplicht voorafgaande de indiening van de kieslijst voor de gemeenteraad bij het centraal kiesregister, het fractiereglement te ondertekenen en gaat hiermede akkoord met al het gestelde wat in dit reglement op hem/haar van toepassing is.

 

Hoofdstuk VII.         Slotbepaling.

Artikel 21.               Wijziging.

21.1.       Het fractiereglement kan worden gewijzigd door een voorstel gedragen door een meerderheid van de fractieleden.

21.2.       Wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 alvorens definitief te worden.