Programma 2022-2026 – Kort

Lokaal betrokken – praktisch – dichtbij – doen


Programma Leefbaar Tynaarlo in het kort


Sociale betrokkenheid, samenwerken en samen doen zitten in het DNA van Leefbaar Tynaarlo.

Van oudsher komen we op voor de zwakkeren in onze samenleving. Met verstandige hulp willen we ieder zoveel mogelijk op eigen benen laten staan en weer zelf de regie over het eigen leven geven. We willen dat realiseren door (onder meer):

 • gebruik te maken van het voorliggend veld,
 • door laagdrempelige voorzieningen in stand te houden waar iedereen kan deelnemen,
 • door dorpshuizen in stand te houden,
 • door lotgenotencontacten op te zetten,
 • door hulp op gezinsniveau ( dus integraal),
 • door sport-, buurt- en cultuurcoaches in te zetten ten behoeve van de vele clubs en verenigingen
 • door jeugdsozen op te richten of in stand te houden,
 • door de (extra) regelingen voor de minima in stand te houden.

Het duurzame behoud van onze prachtige groene omgeving is voor ons essentieel om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

We wonen in de groene long tussen Groningen en Assen. Dit prachtige landschap willen we behouden en waar mogelijk verrijken. Daarom willen we:

 • zoveel mogelijk behoud van ons groen,
 • waar mogelijk aanplanten van bossen of van een Tiny Forest op kleine kavels,
 • veel meer biodiversiteit bewerkstelligen door nieuw maaibeleid en aanleg bloemrijke akkerranden en bermen;
 • door geen groen meer beschikbaar te stellen voor het bouwen van woonwijken, behalve op die stukken die al vrijgegeven zijn voor bouw;
 • door nieuwbouw vooral op inbreidingslocaties binnen de kernen te realiseren;
 • door onze boeren te stimuleren om natuur inclusieve landbouw te realiseren;

Bij een duurzame groene toekomst hoort ook het gebruik van duurzame energie.

Dat vergt een enorme transitie, waar vele partijen een aandeel in hebben. De reductie van schadelijke broeikasgassen is het uitgangspunt. Onze insteek daarbij is:

 • Wat we niet verstoken, hoeven we ook niet op te wekken. Daarom is het isoleren van onze huizen van enorm belang. Een groot deel van onze woningvoorraad is gebouwd in de tijd dat het Groningse aardgas nog tegen de plinten klotste. Woningbezitters kunnen met bescheiden maatregelen al veel zelf doen. Daarbij is hulp van energiecoaches van groot belang. Die willen we dus inzetten. Verder zijn we hier afhankelijk van landelijke subsidieregelingen.

En verder:

 • geen industriële windturbines in Tynaarlo,
 • wel kleine windturbines van 15 m hoog bij een boerenbedrijf t.b.v. eigen energievoorziening,
 • zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak, ook van de boerenschuren;
 • wel zonneparken, maar dan zo ingericht dat er voldoende ruimte is voor biodiversiteit, houtwallen, bloemrijke akkerranden, water en nat grasland. Deze parken hebben ook een educatieve en recreatieve functie en zijn niet ingericht op winstmaximalisatie, maar op toegevoegde waarde voor biodiversiteit en de inwoners.
 • Alleen zonneparken indien omwonenden hiermee akkoord zijn en/of meeprofiteren.
 • Waar mogelijk verhoging van de waterstanden opdat veenoxidatie wordt tegengegaan.
 • Kleine lokale energiecoöperaties met vooral particuliere eigenaren(inwoners);

De schade door aardbevingen is ook in Tynaarlo een groot probleem.

Bevingen worden veroorzaakt door de winning van aardgas en zout en door bodemdaling. In de provincie Groningen worden al jaren de herstel- en versterkingsoperaties getraineerd, maar in Drenthe hebben we er ook nog eens bij dat schade door bevingen deels worden ontkend. Leefbaar Tynaarlo heeft al een aantal keren succesvolle aardbevingscafé ’s georganiseerd. Dat zullen we blijven doen. Wij willen:

 • Volledige compensatie van geleden materiële en immateriële schade,
 • Het voordeel van de omgekeerde bewijslast, net als in Groningen,
 • Voorkomen dat ook hier een situatie ontstaat van jarenlang getouwtrek.

Voor de ontwikkeling van de drie hoofdkernen van Tynaarlo is onze inzet:

Zuidlaren:

 • Op de voorzijde het voormalige terrein van de PBH twee supermarkten (AH en Jumbo),
 • Op het achter terrein wonen, waarbij er ook gericht gebouwd wordt in het goedkopere segment en waarbij een anti-speculatiebeding komt en eigen inwoners voorrang hebben,
 • Een bruisend winkelhart volgens het concept van het haltermodel,
 • Weren van zwaar doorgaand verkeer langs de Stationsstraat.

Vries:

 • Een groene wijk in Vries- Zuid,
 • Nieuwbouw op inbreidingslocaties binnen de bebouwde kom.

Eelde-Paterswolde:

 • Een bruisend winkelhart in het centrum van Eelde, waarbij recht wordt gedaan aan de weinige (historische) mooie gebouwen die er nog staan,
 • Het Internationale Klompenmuseum, wellicht gecombineerd met de bibliotheek, naar het centrum.

Voor de kleine kernen willen we

 • waar mogelijk én gewenst kleine inbreiding binnen de bebouwde kom van huur- en/ of koopwoningen voor eigen starters of eigen inwoners, ook om de dorpen leefbaar te houden;
 • geen wildgroei aan recreatiewoningen in natuurgebieden.

Het Preferendum vinden wij een mooi instrument om participatie van inwoners vooraf in te zetten. Inwoners geven hun mening aan de voorkant en daarmee gaat het college aan de slag om met een goed voorstel naar de raad te komen.


Veiligheid, toezicht en handhaving zijn in onze gemeente met veel groen en veel ruimte vaak lastig te organiseren. Wij willen structureel 4 BOA’s in dienst, zodat de politie maximaal ondersteund wordt in het werk en onze inwoners ervaren dat er voldoende ogen en handen zijn om ons veilig te doen voelen.

Uiteraard is er ook een uitgebreid verkiezingsprogramma. Dit is te vinden op onze website: www.leefbaartynaarlo.nl