waarom leefbaar tynaarlo?

Onvrede

Leefbaar Tynaarlo is in 1997 ontstaan vanuit onvrede met de toenmalige politiek. De gevestigde orde bepaalde vanuit traditie hoe we in Tynaarlo met elkaar omgingen. De kaders bleven eigenlijk doorlopend gelijk, terwijl de samenleving veranderde. Er was weinig gehoor voor een ander geluid weinig ruimte om tegemoet te komen aan bescheiden eisen van burgers. De gevestigde partijen luisterden goed naar wat in Den Haag werd bepaald en zetten die lijn lokaal door. Wij vinden dat de gemeentelijke politiek veel beter moet aansluiten bij wat er lokaal speelt en wat lokaal nodig is.

Leefbaar Tynaarlo heeft zich de afgelopen 25 jaren afgezet tegen de gevestigde orde van politieke partijen, ging de discussie aan en maakte moeilijke thema’s bespreekbaar. Jarenlang wilden de grote partijen niet met ons samenwerken en probeerden ze ons buiten te sluiten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden we de grootste van alle partijen en konden we eindelijk de regie nemen bij de collegevorming. We hebben nu een college gevormd met een ruime raadsmeerderheid en laten zien dat er met ons goed valt samen te werken. Na vele jaren van rechts en conservatief beleid proberen we een frisse, sociale, betrokken en groen geluid te laten klinken.

Kloof

De gewone burger weet weinig van de gemeente en kent nauwelijks het verschil tussen bijvoorbeeld de gemeente, de ambtenaren, de gemeenteraad en het college van B&W. Wie welke taken en bevoegdheden heeft is al helemaal onduidelijk. Het is iets op grote afstand tot de gewone inwoner. Het is er, je hebt de gemeente nodig, ze bepalen een deel van het leven, maar invloed erop heb je nauwelijks, zo denkt men. Daardoor haken veel burgers af. Wij willen burgerparticipatie een wezenlijk onderdeel van beleid maken en inwoners vroegtijdig en met echte inspraak betrekken bij plannenmakerij. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer mensen ervaren dat hun mening ertoe doet, zij graag medeverantwoordelijkheid willen dragen voor het ontwerpen van hun leefomgeving.

Onafhankelijk

Ook het meepraten in grote landelijke partijen vinden veel inwoners zinloos. Het leven wordt vooral heel lokaal bepaald. Wij hoeven geen landelijke partijlijn te verkondigen of te volgen. Wij richten ons vooral op wat we zelf belangrijk vinden voor onze dorpen en gaan daarvoor allerlei lokale samenwerkingsverbanden aan. Via een landelijke vereniging van lokale en onafhankelijke partijen laten we ons geluid op nationaal niveau meeklinken.

Lokaal

Onze vele eigen verenigingen en sportclubs draaien op het werk van talloze vrijwilligers. Onze eigen lokale verbondenheid is groot en is belangrijk voor onze dorpen. Daar willen mensen zich graag voor inzetten en dat gebeurt ook veel. Juist doordat veel lokaal actieve, laagdrempelige mensen deel uitmaken van Leefbaar Tynaarlo voelt men zich aangetrokken tot onze partij. Onze eigen ondernemers zijn belangrijk op allerlei manieren. Wij bepalen de agenda vooral vanuit het lokale perspectief en hoeven niet een landelijke beleidslijn uit te voeren (al houden we ons uiteraard wel aan de landelijk bepaalde wetten!).

Groen

Tynaarlo wordt wel de groene long tussen Groningen en Assen genoemd. Wij hebben ons altijd ingezet voor het in stand houden van zoveel mogelijk groen én voor goede waterhuishouding in ons gebied. Wij zijn ervan overtuigd dat een groene en blauwe leefomgeving essentieel is voor een gezond leven en bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners. Het klimaat is eindelijk mondiaal een urgent en belangrijk thema geworden. Dat ondersteunen wij van ganser harte en zoeken daarbij lokale, realistische en out-of-the-box oplossingen, die wij zelf als gemeente kunnen realiseren.

Sociaal

Sinds onze oprichting hebben wij een sterk sociaal hart. Wij staan graag dicht bij onze inwoners, zeker bij hen die onze steun en onze belangenbehartiging nodig hebben. We komen op voor hen die het moeilijk hebben en zoeken naar wegen om voor hen te zorgen. We vinden dat in onze samenleving plaats moet zijn voor iedereen. Ons gemeentelijk beleid moet dit ondersteunen en mogelijk maken. Dat betekent dat de gemeente de (financiële) toegankelijkheid van voorzieningen als sport en cultuur mogelijk moet maken en dat we telkens zoeken naar mogelijkheden iedereen te laten participeren.

Antenne/ voelsprieten

Leefbaar Tynaarlo heeft zijn voelsprieten diep in de samenleving. Wij weten heel snel wat er speelt en bieden een helpende hand om zaken bij de juiste loketten aan te kaarten. Daardoor kunnen we snel reageren op misstanden of op zaken die verkeerd dreigen te lopen.

We verwachten dat we de komende jaren zullen moeten opkomen voor senioren, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, het mkb en de jongeren. Juist binnen deze groepen van de samenleving zijn de effecten van het beleid van de gevestigde orde zichtbaar en voelbaar.

Het bestuur.