Bijdrage begrotingsverhandeling 2022 (09-11-2021)

Voorzitter, wat de fractie van Leefbaar Tynaarlo betreft, is de voorliggende begroting voor 2022 in lijn met de kaders die met de perspectievennota zijn afgesproken. De afgelopen 2 jaren heeft onze samenleving met de coronapandemie de grootste crisis doorgemaakt sinds de 2de wereldoorlog. Ambtenaren en college moesten werken vanuit huis en een deel van de ambtenaren werd door de Grip 4 situatie uitbesteed aan de provincie voor crisisbestrijding. Als raad moesten we digitaal vergaderen, wat het werk soms bemoeilijkte. Dat we nu toch deze begroting hebben voorliggen, is beslist een compliment aan organisatie en college waard.

De tweede vraag wil ik ietsje genuanceerder beantwoorden. De begroting is conform afspraak beleidsarm ingevuld, maar naar onze mening een beetje te beleidsarm. Met schrapen en schuiven wordt de begroting weliswaar sluitend gemaakt, in ieder geval voor de korte termijn, maar een aantal zaken wordt slechts incidenteel bekostigd, waar een beleid voor de langere termijn voorzien is. Daarnaast hebben we bij de behandeling van de perspectievennota aangegeven pas nu een integrale afweging van de begroting gemaakt kan worden. Dat wil mijn fractie dan ook doen.

De gemeente Tynaarlo is in Drenthe koploper qua waarde van onze woningen en daarnaast zijn de ozb-lasten voor woningeigenaren een van de laagste in Drenthe. Koppel dat aan het geweldige voorzieningenniveau in Tynaarlo en je bent als inwoner spekkoper! Waar vind je nog een gemeente met drie bibliotheken, drie zwembaden, prachtige sportvoorzieningen, (bijna) allemaal vernieuwde scholen, een bruisend verenigingsleven en prachtige natuur? De voorzieningen voor de minima zijn overeind gebleven en we krijgen de uitgaven binnen het Sociaal Domein steeds beter onder controle.

Echter, deze onderbenutting van onze belastingcapaciteit heeft ook een keerzijde. We zullen flink gekort gaan worden op de uitkering van het gemeentefonds en we zien nu al dat we geen geld hebben voor de instandhouding van onze welzijnsvoorzieningen, duurzaamheid én geen geld voor cultuur.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo zal dan ook samen met andere partijen met een of meerdere moties komen om de ozb zodanig te verhogen dat nieuw beleid op deze gebieden structureel bekostigd kan worden om daarmee een begroting te realiseren waarin weliswaar nog steeds onzekerheden zitten, maar waarmee ook een basis gecreëerd wordt waar een volgend bestuur op door kan bouwen