Bermen in Zeegse

De fracte van Leefbaar Tynaarlo heeft het college een schrijven toegestuurd. Ging om bermen aan de Hoofdweg, het onderhoud daarvan, de te hoge snelheden die meetbaar zijn over deze doorgaande weg en overlast van voorzieningen die geen enkel resultaat opleveren dan last voor de aanwonenden zelf (geluid en wateroverlast) Voor de inhoud brief, lees hieronder.

Geachte college

Op 11 januari jl. hebben wij u een schrijven toegestuurd. Het ging onder andere om de bermen te Zeegse. Op 7 februari jl. hebben wij daarop een antwoord van u mogen ontvangen.

U stelt in uw beantwoording dat elders in de gemeente de bermen ook slecht zijn en dat dit voor u een reden is om – aan de doorgaande weg, de Hoofdweg in Zeegse – niet in actie te komen. Opmerkelijk… Feitelijk stelt u hiermee – om een metaforische vergelijking te maken – dat omdat er bijvoorbeeld in Afrika of elders in de wereld kinderen in armoede leven, dit u zou legitimeren om geen passende maatregelen te nemen voor kinderen die in armoede leven in de gemeente Tynaarlo. Absurd natuurlijk. Nu gaat het hier om iets anders – veilige wegen – maar het principe is hetzelfde: een slechte situatie elders moet niet als maatstaf genomen worden.

Ook geeft u als reden op, dat het aanbrengen van grasstenen aan weerszijden van de Hoofdweg, waar dit mogelijk is, het hardrijden in de hand zou werken. Typisch… Ten eerste rijdt men nu zonder grasstenen ook al te hard. Ten tweede zien we niet op onze ruilverkavelingswegen dat men harder is gaan rijden op het moment dat de weg een meter breder is geworden. Daarnaast is het zo dat grasstenen opgaan in de groene bermen en daardoor niet meer zichtbaar zijn. Wanneer men echter onverhoopt moet uitwijken, kan dit veilig gebeuren. Uw argumentatie gaat wat ons betreft dan ook volledig mank.

Ook geeft u als reden op, dat één persoon in Zeegse geen voorstander zou zijn van het aanbrengen van grasstenen. Dit blijkbaar om dezelfde (ondeugdelijke) redenen die hierboven zijn genoemd. Deze ene persoon is voor u blijkbaar de maat der dingen, waarmee u naar onze mening een onjuiste generalisatie toepast. Dit terwijl veel andere inwoners – gesteund door Dorpsbelangen – juist wèl willen dat er iets aan de situatie gedaan wordt. Al met al komt u blijkbaar, ter wille van één enkele persoon, niet tegemoet aan de door de inwoners van Zeegse gevraagde aanpassingen om de bermen weer veilig te maken.

Dit is uiteraard onacceptabel. En een gemiste kans. Naast dat zij de veiligheid bevorderen en het beter mogelijk maken om te parkeren, voorkomen de grasstenen ook afbrokkeling van beide kanten van de geasfalteerde weg. Dit scheelt enorm in de onderhoudskosten. Hier gaat u evenwel aan voorbij. Wederom haalt u – in een ondeugdelijke vergelijking – de gehele gemeente erbij en als klap op de vuurpijl geeft u aan dat het financieel niet haalbaar zou zijn (kennelijk: om overal grasstenen aan te leggen). Ook dit is een drogreden die niet klopt. Wij hebben het namelijk alleen over de Hoofdweg te Zeegse.

Als het over de kosten van de grasstenen gaat, wijzen wij u op het volgende. Ken uw geschiedenis, zouden we willen zeggen. In de tijd dat de heer K. Huzen (CDA) nog wethouder was (en portefeuillehouder van dit onderwerp), heeft de raad op voorstel van Leefbaar Tynaarlo besloten dat gelden die waren overgebleven van openbare werken waar de raad een budget voor had gevoteerd, niet terug hoefden naar algemene middelen. Deze gelden konden omgezet worden in grasstenen en onder andere aangelegd worden langs onze ruilverkavelingswegen. Niets staat er derhalve aan in de weg om de Hoofdweg in Zeegse, daar waar dat mogelijk is, te voorzien van grasstenen. Deze liggen namelijk op de gemeentewerf of het geld is er om deze aan te schaffen (ter uitvoering van het vorengenoemde raadsbesluit). En anders zien we als raad wel een voorstel voor het voteren van een budget tegemoet.

Het is de gemeente zelf die heeft aangegeven dat als er grasstenen worden geplaatst, dit dan overal aan de Hoofdweg zal worden gedaan, ook bij de enkeling dit dat niet nodig vond. Wij zouden zeggen: prima toch. Dorpsbelangen heeft hierop ook positief gereageerd, zo is ons medegedeeld.

Tevens werden wij benaderd door inwoners van Zeegse die, naast de onveilige bermen, nog het volgende aan de orde stelden. Op de kruising van de Hoofdweg en de Goldakkers is een plateau aangebracht welke blijkbaar als snelheidsbeperkende maatregel is bedoeld. Echter blijkt dit niet te werken: slechts weinig automobilisten houden zich hier aan de beoogde veilige snelheid van 30 kilometer per uur. Dit terwijl het aangebrachte plateau voor omwonenden wel veel storend lawaai oplevert. Met name elke auto met aanhanger die, en al het zwaar verkeer dat over het plateau komt, veroorzaak extra lawaaioverlast. Dat gaat vierentwintig uur per dag door. Daarnaast blijken bewoners, zeker bij stevige regenval, last te hebben van grote plassen die bij het plateau ontstaan. Inwoners van Zeegse hebben hierover aan de bel getrokken. U geeft aan dat het harde rijden zal blijven bestaan, welke maatregelen er ook getroffen worden. Als dit – helaas – het geval is, kan het plateau – dat blijkbaar zijn doel voorbij schiet – beter worden verwijderd, zodat de aanwonenden in ieder geval niet meer worden geplaagd door het lawaai en wateroverlast.

Wij gaan ervan uit dat u overgaat tot het oplossen van de bestaande problemen, zoals deze in het bovenstaande worden genoemd. Daarmee tegemoet komend aan dat wat de inwoners van Zeegse en Dorpsbelangen voor ogen hebben: een leefbaar dorp waar het fijn vertoeven is.

In afwachting van uw positieve reactie verblijven wij.

Met vriendelijke groeten,

Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000

C.H. Kloos

fractievoorzitter