Een terugblik op ons eerste jaar als bestuurderspartij.

De kop is eraf. Het eerste jaar zit erop. En nog wel het belangrijkste we hoeven ons niet te verantwoorden om het feit dat we succes hebben gehad.
De samenwerking binnen de coalitie is waterproof gebleken. Er was even wat koudwatervrees en we moesten even wennen aan de nieuwe situatie, maar het onderlinge vertrouwen blijft onverminderd.
De grootste kunst is wel geweest om zelf te veranderen met als effect dat alles veranderde. Vanaf het oprichten van Leefbaar Tynaarlo zaten we in de oppositie. We hebben ons met regelmaat fel gekeerd tegen de gevestigde orde. We gingen er vaak genoeg met gestrekt been in. Deze strijdbaarheid zit in ons partij-DNA. Toen we de grootste partij werden en een coalitie mochten vormen, werd een andere rol van ons verwacht. Wij opteerden voor een raadsprogramma, maar ook andere partijen moesten wennen aan de nieuwe situatie en konden op dat moment niet over hun eigen schaduw heen stappen. Er kwam dus een coalitieprogramma, maar dan wel eentje nieuwe stijl: gericht op samenwerking, met een open oor voor onze inwoners en gericht op duurzaamheid.

Onze wethouders zijn nu wel zo’n beetje ingewerkt, ze weten populair gezegd hoe de hazen lopen en er is rust in de tent. Dit laatste is wel een verademing na zoveel jaar de strijd aan te moeten zijn gegaan. Samen met de coalitie hebben we achter de coulissen de wind er goed onder. Alle vervelende dossiers hebben we dan ook naar voren getrokken, omdat duidelijk is gebleken dat vooruitschuiven je blijft achtervolgen. Het vorige college had tot op de dag van de verkiezingen vergaande beslissingen genomen in dossiers waar wij een volstrekt andere mening over hadden. Deze dossiers moeten wel zorgvuldig worden afgerond, want als overheid moeten we betrouwbaar zijn, maar als partij hebben we ook onze eigen visie en achterban.

Dus is het dossier TerBorch afgerond. De raad heeft hier enkele jaren geleden opdracht voor gegeven. Een groot compliment aan de ambtenaren. Ook zij hebben de boodschap begrepen en het is nu aan de raad voorgelegd. De raad heeft in deze het laatste woord.
In Tynaarlo is er ook de angst voor grote gevolgen door mijnbouwschade. Dit dossier hebben we kunnen onderbrengen bij onze burgervader die mijnbouw- en aardbevingsschade in zijn portefeuille heeft gekregen. Ook hebben we tijdens de bekende aardbevings-cafés van de LT-fractie, het Drents Gasberaad opgericht. Dit zal direct met de hogere overheden in overleg treden. Een van de grote gasvelden ligt onder Vries. We weten wat de gevolgen kunnen zijn.
Woningbouw. We gaan niet terugkijken waarom een en ander zo stroperig is gebleken. Wel kunnen we vaststellen dat ook dit dossier door ons voortvarend optreden in gunstig vaarwater is terecht gekomen. De kern Vries krijgt eindelijk haar zo broodnodige uitbreiding. Samen komen er 100 nieuwe woningen aan de Tynaarlosestraat, de locatie van voorheen de ontmoetingskerk en Diepsloot 3 (Vries Zuid) We gaan er nog steeds vanuit dat volgend jaar veel bouwactiviteiten zullen gaan plaatsvinden in Vries. Ook de Groeve is niet vergeten en krijgt op termijn ook enige uitbreiding.
En ja, ook in Zuidlaren is het spel op de wagen. Het Centrumplan Zuidlaren en de PBH zijn voortvarend opgepakt. Participatie speelt hier een grote rol. De eerste bijeenkomsten met burgers en ondernemers zijn afgerond. De raad krijgt hier een verslag van. Vast staat dat het bekende domino-effect ook hier telt. Belanghebbenden in de zorg hebben zich verenigd en aangegeven op het voor terrein van de PBH een zorgcentrum te willen realiseren. Ook zijn er aanwijzingen dat de Traverse, voorheen onderdeel van het Laarwoudbos zal worden hersteld. Vanaf de Brink is er dan een prachtige wandelroute ontstaan door de Traverse, Laarwoud en aansluitend op het Tusschenwater. Daarmee krijgt de recreatieve sector een extra duwtje in de rug.
De jeugd is de toekomst. Veel besluiten die genomen worden, hebben invloed op de volgende generatie inwoners. Daarom is het belangrijk jongeren nu al te betrekken bij ons beleid. Dus wordt op de scholen uitleg gegeven hoe de gemeentepolitiek werkt. En, er komt een Jongerenraad. Binnenkort zal deze zich presenteren. Ook LT zal een jongerenraad krijgen om ons te adviseren over punten die zij van belang vinden.
De beste wijze om iets te leren is er les in geven, maar dan wel in een mooie en functionele school. Dus is daarop geïnvesteerd. Het goed onder dak brengen van het onderwijs vordert dan ook gestaag. De Vijverstee en Holtenhoek zijn in een nieuw jasje gestoken. Dat telt ook voor het Oelebred in het dorp Tynaarlo. Eelde zal nog dit jaar volgen en zal tevens twee grote sporthallen rijker zijn. Zuidlaren zit in de koker. Erg jammer is wel dat het vervolgonderwijs uit de kern Zuidlaren verdwijnt.
De beweegtuinen krijgen ook vorm. De Groeve is als eerste druk bezig hier invulling aan te geven.
Cultuur krijgt ook extra aandacht. Zeker die culturele zaken die er al zijn kunnen een waarderings-schouderklopje ontvangen. Het Leefbaarheidsfonds blijkt haar vruchten af te werpen. Vele zaken die voorheen niet kunnen, worden met hulp van het Leefbaarheidsfonds gerealiseerd. Oproep: maak er gebruik van.
De ondernemende wereld in Tynaarlo wordt veelvuldig door het college bezocht. Uiteindelijk zijn zij de kurk waar de economie in Tynaarlo op drijft. Denk daarbij aan werkgelegenheid en inkomsten voor de gemeente Tynaarlo en haar inwoners.
En, het is gelukt. Het groenafval kan gratis aan de straat worden weggezet of worden aangeleverd op de gemeentewerf. Het leuke is dat we steeds minder grijze containers aan de weg zien staan. Dat zou kunnen betekenen dat deze straks maar één keer per maand aan de straatkant gezet kan worden, met een kostenverlaging tot gevolg. We wachten de evaluatie hierover eerst af.
Binnenkort komt het begraven weer aan de orde in de raad. Waarschijnlijk voor de zomervakantie. De raad kan dan kiezen voor wel of niet kostendekkend begraven. Ook hebben we een akkoord over het opzetten van een herinneringsbos. Er wordt nog gezocht naar een goede locatie.

Leefbaar Tynaarlo kijkt terug op een mooi en succesvol eerste jaar. We weten dat we dit niet alleen kunnen. De coalitie blijkt dan het middel te zijn waar samenwerking tot resultaat leidt. We weten ook dat we echt het verschil kunnen maken voor onze inwoners en we kunnen steeds vaker zelf de koers gaan bepalen. Het goed doen voor onze inwoners en onze eigen ondernemers staan centraal en we hebben onze voelhorens diep in onze gemeenschap. Vol energie gaan we ons tweede jaar in, waar duurzaam centraal komt te staan. Dit samen met onze coalitiepartners. Alle samenhang in onze coalitie is te danken aan de verbinder. Laten wij dan die verbinder zijn.

Help ons daar mee!

Casper Kloos, Leefbaar Tynaarlo