Jaarrekening 2018

Elk jaar krijgt de raad een jaarrekening voorgelegd van het afgelopen jaar. In dit geval de jaarrekening over 2018. Voor de nieuwe coalitie van Tynaarlo even spannend. Is zij bij machte geweest de financiën sluitend te houden of zitten er toch nog enkele rimpeltjes. Leefbaar Tynaarlo in de persoon van A. Wouterson liet hierover zijn licht schijnen. Deze kunt U hieronder nalezen. We kunnen verklappen dat we als coalitie over 2018 tevreden kunnen zijn!

Jaarrekening 2018

Voorzitter, we willen beginnen als Leefbaar Tynaarlo met eerst ons compliment te geven richting de afdeling financiën. De beantwoording van de ruim 79 technische vragen gesteld vanuit de fracties over de jaarrekening 2018 zijn snel beantwoord. Van de kant van Leefbaar Tynaarlo heeft dit geen nieuwe vragen opgeleverd. Onze dank daarvoor. De eerste jaarrekening 2018 van dit college, zo hebben we ook mogen vaststellen, blijkt positief te zijn afgesloten. Voor 2019 en verder lijkt dit ook positief. Ongewis blijft wel waar Den Haag ons nog mee opzadelt. Het over de schutting gooien van taken met kortingen van wel 40% begint zo langzamerhand problemen te geven bij de financiële huishouding in Tynaarlo. Misschien voorzitter moeten we zaken teruggeven of weigeren uit te voeren als er onvoldoende middelen bij worden geleverd. Maar dat terzijde.

We zijn blij voorzitter dat bij de warme overdracht en het financieel bijpraten door de afdeling financiën de volgende jaarrekening aanmerkelijk dunner zal gaan uitvallen. Nog begrijpelijker en overbodige teksten weglatend. We zijn benieuwd. Tegelijkertijd is het goed te overwegen om de voor- en najaarsbrief te gaan vervangen door een halfjaarlijkse verantwoordingsbrief. Daarmee druk van de ketel halend voor de afdeling financiën en de aangeleverde cijfers nog actueler kunnen maken. De mei- en septembercirculaire veroorzaken te vaak stress en druk op de afdeling om de voor- en najaarsbrieven op tijd klaar te krijgen. We zien graag voorstellen hierover tegemoet van het college richting raad. Al met al voorzitter, complimenten aan zowel de organisatie als uw college en we kunnen vaststellen dat u bent geslaagd voor dit eerste regeringsjaar. Leefbaar Tynaarlo zal dan ook akkoord gaan met het voorliggend stuk.

Wel hebben wij nog een volgend voorstel:

Onlangs hebben de fracties van Leefbaar Tynaarlo en D66 aan het college een verzoek gedaan om te bezien of het rentepercentage dat de GKB in rekening brengt kan worden verlaagd.

Het college heeft om verschillende redenen hierop afwijzend gereageerd.

Het verlagen van het rentepercentage zou risico’s met zich meebrengen. Het zou een aanzuigende werking hebben. Dit is een aanname voorzitter. Wij hebben als Leefbaar Tynaarlo aangegeven dat het voor een beperkte doelgroep geldt, namelijk voor hen met een minimum inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Om het percentage te kunnen verlagen tot maximaal 5% is jaarlijks een dekking nodig van € 12.500. Dit is te beschouwen als structureel beleid en gelet op de tekorten in het sociaal domein zou dit een onverantwoorde uitgave zijn.

Op zich zou je het hiermee eens kunnen zijn. Echter uit de jaarrekening 2018 blijkt dat we een voordeel van € 150.000 op de uitgaven bijzondere bijstand hebben.

Leefbaar Tynaarlo en D66 willen daarom het volgende voorstellen:

Rentepercentage GKB verlagen naar maximaal 5% voor hen die een inkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm voor een periode van voorlopig  2 jaar. Na een evaluatie bezien of dit kan worden voorgezet. De dekking komt uit het voordeel van € 150.000 op de uitgaven aan de bijzondere bijstand.

Het college heeft toegezegd binnen 14 dagen met een reactie te komen. Zo niet zal Leefbaar Tynaarlo en D’66 gezamenlijk een amendement indienen tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2019.