gemeente, help de scholen met extra ruimte

Vries, 22 april 2020

Geacht college,

In de laatste persconferentie van onze minister-president op 21 april 2020 werd aangekondigd dat

na de meivakantie de basisscholen weer open mogen. Dit is beslist een lichtpuntje in de moeilijke

omstandigheden waarin onze samenleving zich bevindt.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo is verheugd dat aan het gedwongen thuiszitten van de kinderen

tot en met 12 jaar een einde komt en zij weer perspectief krijgen om op school van hun eigen

leerkrachten les te krijgen en elkaar weer te ontmoeten op het schoolplein en in het klaslokaal.

Het hanteren van de 1,5 meter-regel zal voor de scholen nog de nodige problemen opleveren. De

tot nu toe gehanteerde krappe bouwnormen hebben als resultaat dat schoolgebouwen krap

bemeten zijn. Echter, verbouwen is nu niet aan de orde. Dit is landelijk beleid, waarvan we nu de

wrange vruchten proeven.

Scholen moesten al zorgdragen voor de opvang van kinderen, waarvan de ouders een cruciaal

beroep uitoefenen. Nu naast deze kinderen ook de andere kinderen weer naar school mogen én

de 1,5 meter-regel dient te worden gehandhaafd, kunnen zich problemen voordoen op het gebied

van huisvesting en personele bezetting. Wij roepen u op om samen met de schoolbesturen te

zoeken naar creatieve oplossingen voor beide problemen.

Wees ruimhartig in het toekennen van extra ruimte voor opvang en onderwijs in nabijgelegen op

dit moment (deels) leegstaande gemeentelijke locaties zoals gemeentehuizen, kantines en

dorpshuizen.

Ook de organisaties voor kinderopvang zullen wellicht een beroep op u doen, aangezien ook zij

open mogen en tevens moeten voldoen aan de beschermende maatregelen. Wij hopen dat het

college creatief zal meedenken en waar mogelijk zal faciliteren.

De verwachting is dat op termijn ook het voortgezet onderwijs haar deuren weer mag openen. We

vragen u om ook hier ruimhartig te kijken hoe u de schoolbesturen kunt faciliteren om dit mogelijk

te maken met in achtneming van de regels.

Een suggestie van onze kant is om daarom ook vroegtijdig te overleggen met het Harens Lyceum

over de locatie in Zuidlaren, die als gevolg van deze crisis mogelijk een rol kan spelen in het

huisvesten van onderwijs in deze nieuwe werkelijkheid

Wij vertrouwen erop dat u de raad zult informeren over de getroffen extra maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo

J.J. Vellinga