Verkiezingsprogramma 2018-2022

Lokaal betrokken – praktisch – dichtbij – doen

Lokaal betrokken – praktisch – dichtbij – doen

Leefbaar Tynaarlo is een sterke lokale partij die van praktische politiek houdt. Een energieke en positieve partij, die Tynaarlo een geweldige plek vindt om te wonen. Leefbaar Tynaarlo vindt dat lokale zaken lokaal geregeld moeten worden. Dan pas krijg je maatwerk. Juist omdat we een lokale partij zijn, hoeven wij geen verantwoording af te leggen aan een landelijke achterban. Wij kunnen het beste kiezen voor Tynaarlo en voor onze inwoners.

Leefbaar Tynaarlo krijgt geen subsidie van de regering, zoals landelijke partijen. Wij betalen gewoon alles zelf dus ook onze verkiezingscampagne.

Altijd Dichtbij. Leefbaar Tynaarlo is er voor u. Onze gemeenteraadsleden zijn zonder uitzondering betrokken, enthousiaste en hardwerkende mensen. Onze raadsleden zijn goed bereikbaar. Per mail, per telefoon, website en Facebook en in de buurt als we daarvoor uitgenodigd worden. In onze periodieke nieuwsbrief, website, Facebook en Twitter houden wij u op de hoogte van wat er speelt in de gemeente.

Leefbaar Tynaarlo is een Doe – partij, die gaat voor concrete resultaten, waar de inwoners wat aan hebben. Leefbaar Tynaarlo vindt dat bewoners zelf vaak beter weten wat er in hun buurt moet gebeuren dan ambtenaren of politici. Veel mensen zetten zich al jaren daarvoor in. Voor een buurtbarbecue, maar ook voor blijvende zaken zoals speelplekken, groenvoorzieningen, opvang en dagbesteding voor ouderen en activiteiten voor jongeren. Leefbaar Tynaarlo helpt daarbij. Voor ons geldt: ‘heeft u een goed idee, dan doen wij met u mee’. Dat geldt voor jong en oud.

Van ons – voor ons – met ons

Als het om jongeren gaat dan ondersteunt Leefbaar Tynaarlo hen om aan het werk te komen en om hun idealen dichterbij te brengen. Maar wij zijn er ook voor middenkader en de oudere inwoner. Meer dan ooit is dit verkiezingsprogramma van Leefbaar Tynaarlo tot stand gekomen met de inbreng van vele bewoners en ondernemers uit de gehele gemeente.

Tijdens georganiseerde bijeenkomsten, ontmoetingen en vele gesprekken zijn wensenlijstjes ingeleverd, ergernissen onder de aandacht gebracht en oplossingen aangedragen.

Het heeft ertoe geleid dat dit programma praktischer en pragmatischer is dan eerdere programma’s. De inhoud is letterlijk opgehaald uit de gehele gemeente.

Leefbaar Tynaarlo stelt de inbreng van de bewoners voorop. Minder betutteling en meer vertrouwen in de eigen burgers. We vinden dat de gemeente dienend moet zijn, ondersteunend waar nodig en open voor wensen en initiatieven van inwoners.

Tynaarlo is een plattelandsgemeente met prachtig groen en natuurhistorisch landschap, goede voorzieningen en een bloeiend midden- en kleinbedrijf. Als het aan Leefbaar Tynaarlo ligt behoudt Tynaarlo zijn plattelandskarakter en vervult onze gemeente tegelijkertijd een sterke regionale centrumfunctie. Leefbaar Tynaarlo zet daarbij in op een goede samenwerking met onze buurgemeenten.

Leefbaar Tynaarlo is een partij die zich aan afspraken houdt. Leefbaar Tynaarlo zal dat ook de komende jaren doen.

Onze slogan voor de verkiezingen is dan ook

Stem en stap in de trein van Leefbaar Tynaarlo

Ons programma verder uitgewerkt:

Democratie

Democratie is een schaars goed. Ons centrale uitgangspunt is dat de burger mondig is en moet kunnen meebeslissen zonder te verzanden in langdurige en onoverzichtelijke bestuurlijke processen. Wij nemen afstand van achterkamertjespolitiek en bureaucratie, die ertoe leidt dat burgers en zelfs delen van de gemeenteraad buitengesloten worden van het politieke proces en er beslissingen worden genomen zonder dat dit door een gezonde discussie aangescherpt kan worden.

Flexibel omgaan met bestaande regels is in het belang van de burger. Door de direct betrokkenen meer zeggenschap te geven over de problemen die hen direct aangaan, kan dekloof tussen overheid en burgers belangrijk verkleind worden.

Er moeten wegen worden gezocht om de geïnteresseerde burgers, met stemrecht vanaf 18 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij het beleid te betrekken. Bij de besluitvorming dient het zwaarste gewicht te worden gegeven aan de direct betrokkenen. Dat kunnen buurtbewoners zijn of democratisch opererende actiegroepen. Op initiatief van Leefbaar Tynaarlo krijgen onze inwoners eindelijk een Stemwijzer als hulpmiddel om een keuze te maken op 21 maart 2018 waar zijn/haar stem naar toegaat.

Het burgerinitiatief (de mogelijkheid van een groep burgers om met een bepaald aantal handtekeningen, de raad te verplichten een bepaald onderwerp in behandeling te nemen),moet worden gehandhaafd en aangemoedigd.

Onafhankelijke ombudsman

Leefbaar Tynaarlo vindt dat burgers terecht moeten kunnen bij de nationale ombudsmanvoor de behandeling van klachten over de lokale overheid. Nu kan dit alleen bij de lokaleombudsvrouw. Dit wordt georganiseerd vanuit het college en dat wordt niet ervaren als een onafhankelijk instituut.

Jongeren

Jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Leefbaar Tynaarlo wil jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar actief betrekken bij onze lokale samenleving. Dat willen we doendoor hen te informeren, door hen te bevragen, door het gesprek aan te gaan en door een Jongerenraad te starten.

Informeren is nodig. We willen dat jongeren weten wat er speelt en ook wat de mogelijkheden zijn. Dat doen we via de sociale digitale snelweg (waaronder Twitter, Facebook) en door een digitaal loket voor jongeren. De gemeentelijke website vinden we weinig toegankelijk voor mensen die het ambtelijk jargon niet beheersen. Voor jongeren is dit al helemaal geen toegankelijke website.

Waar mogelijk zullen we de zoek- en vindmogelijkheden vergroten voor jongeren. Als zij bijvoorbeeld op zoek gaan naar adressen voor maatschappelijke stages zou de gemeente hierin een makelende rol kunnen spelen. We vinden het belangrijk dat jongeren in hun eigen woongebied aantrekkelijke en uitdagende stages kunnen lopen. En we vinden het belangrijk dat de gemeenschap kan profiteren van wat jongeren te bieden hebben.

Leefbaar Tynaarlo wil de jeugd vooral betrekken bij de thema’s veiligheid, sport, cultuur en

vrije tijd, gezondheid en onderwijs.

Ook wil Leefbaar Tynaarlo naast de gemeenteraad een Jongerenraad oprichten. De Jongerenraad Tynaarlo (JRT) bestaat uit een groep jongeren, die onder begeleiding van eencoach jongeren verbindt aan de gemeente, de gemeentelijke politiek en aan allerlei lokale organisaties.

De JRT richt zich op twee kerntaken:

  • het gevraagd en ongevraagd gemeente en organisaties advies geven over beleids- en

organisatieontwikkelingen die (ook) jongeren treffen en aangaan

  • en te adviseren hoe deze instanties jongeren kunnen betrekken en laten participeren.

De JRT heeft naast algemene leden ook subgroepen. Die zijn speciaal opgezet voor jongeren die iets specifieks willen bereiken. Zo kunnen jongeren zelf bepalen waarin en inwelke mate zij betrokken willen zijn.

Ondernemers

Onze samenleving drijft op het MKB. Het MKB is de motor van onze economie. Ook in Tynaarlo hebben we veel ondernemers. Deze ondernemers verdienen het om een ondersteunende, faciliterende gemeente te hebben als gesprekspartner, al dient de gemeente natuurlijk ook haar regelgevende taken uit te voeren.

Leefbaar Tynaarlo vindt dat zeker lokale ondernemers gesteund moeten worden waar mogelijk. De afgelopen jaren heeft het grote geld te vaak geprevaleerd boven onze lokalemiddenstand. Leefbaar Tynaarlo pleit voor bedrijfsvriendelijke bestemmingsplannen. Het gebied in en om het vliegveld Eelde zou hier snel in moeten voorzien. Daarmee zou extrawerkgelegenheid kunnen worden gerealiseerd eneen win-win-situatie ontstaan voor vele partijen.

In principe, want de huidige wet- en regelgeving belemmert ondernemers vaak om hun werk vlot en goed te kunnen uitvoeren.

Wij vinden dat de gemeente waar mogelijk moet faciliteren. Hier zou kunnen helpen dat er één aanspreekpunt binnen de gemeente komt, dat alles snel en adequaat regelt. Reden is dat een ondernemer vaak een bedrijf heeft dat niet onder één afdeling van een gemeente valt. Met een beetje pech moet een ondernemer langs drie afdelingen met zijn plannen. Dat kost veel tijd, geld en frustratie. Eén aanspreekpunt met maatwerk werkt dus beter en bespaart aan beide kanten tijd, geld en energie.

Participatie inwoners

Grote ingrepen = inwoners betrekken

Grote plannen die over de gemeente worden uitgestort gaan voorbij aan de bewoners. Alles wordt voor u bedacht. Wij vinden dat grote ingrepen in de gemeente alleen mogen doorgaan als de inwoners betrokken zijn geweest bij het maken van gemeentelijk beleid. Wij begrijpen dat de landelijke overheid soms maatregelen uitschrijft, waar we het gewoon mee moeten doen – leuk of niet. Tegelijkertijd vinden we dat de gemeente zich oprecht moet bezighouden met de gevolgen van die maatregel en moet zoeken naar maatwerk oplossingen voor de inwoners. We noemen dit het gezond-verstand-principe.

De nieuwe Omgevingswet vervangt oude regelgeving. Deze nieuwe wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Door deze bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig en kunnen initiatieven vanuit overheid, bedrijven, organisaties en inwoners eenvoudiger worden geïnitieerd. Vroegtijdigeparticipatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming is daarbij essentieel. De rijksoverheid verlangt dan ook dat gemeenten beleid ontwikkelen opburgerparticipatie. In dit kader ontwikkelt de gemeente Tynaarlo een nieuwe participatievorm met als doel onze inwoners vroegtijdig te betrekken bij planvorming. Tot nu toe is echter in wollige taal wat gemompeld over burgerparticipatie. Het lijkt er vooral op gericht de Raad in slaap te sussen en de gemeente een warm gevoel te geven over zichzelf.

Leefbaar Tynaarlo stelt dat helder geformuleerd moet worden wat het doel van burgerparticipatie is en welke middelen daarvoor worden ingezet. Raad en gemeente dienen kaderstellend te zijn. Als we burgerparticipatie willen inzetten om draagvlak en vertrouwen te verwerven bij burgers, dan moeten we duidelijk zijn over onze doelen enverwachtingen. Draagvlak en vertrouwen krijgen we alleen als we oprecht zijn en bereid zijn oplossingen van burgers serieus te nemen. Leefbaar Tynaarlo is ervan overtuigd datburgerparticipatie kan bijdragen aan betere oplossingen. De samenleving heeft meer ideeën dan men op een gemeentehuis kan bedenken.

Leefbaar Tynaarlo ziet dan ook een belangrijke rol voor o.a. bewonersverenigingen. Zij zijn de spreekbuis van de wijk. Regelmatig dient er overleg te zijn met deze verenigingen. Het is in aller belang om de ontwikkelingen in een wijk te meten en eventueel bij te sturen. We zijn dan ook voor het stimuleren van een actieve bewonersvereniging. De bewoners van plangebieden moeten, voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen, betrokken worden bij de plannen die er in hun gebied spelen. Klankbordgroepen zijn daarbij ook een goed instrument. Hun invloed op de uiteindelijke plannen moet substantieel zijn.

De gemeente is er voor de inwoners en niet omgekeerd!

Een groene gemeente

Klimaatverandering

Ons klimaat verandert. Lange perioden van droogte en warmte worden steeds vaker afgewisseld met hevige regenbuien. Hevige regenval leidt tot wateroverlast. De gemeente Tynaarlo zal ervoor moeten zorgen dat het een ‘Klimaat adaptieve gemeente’ wordt: een gemeente die zich aanpast aan het veranderende klimaat.

Bouwprojecten moeten er voor gaan zorgen dat regenwater ter plekke wordt opgevangen.

Meer wateropvang zorgt ervoor dat er minder hoeft worden afgevoerd, dat er minder wateroverlast is en dat de temperatuur in de gemeente daalt.

Leefbaar Tynaarlo wil de inwoners van onze gemeente betrekken bij de klimaatadaptatie. Dit kan bijvoorbeeld, door de registratie van grondwaterstanden – bijvoorbeeld in kruipruimten van woningen – en om foto’s van wateroverlast na hevige regenval. Hierdoor ontstaat meer zicht op de effecten van klimaatsverandering in de wijken en dorpen. Dan kan worden bepaald hoe we daar gezamenlijk op kunnen reageren.

Adaptatie is immers niet iets voor alleen de overheid, maar van iedereen. De inwoners van Tynaarlo kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan adaptatie, bijvoorbeeld door huntuinen niet te betegelen of door hun wijk te vergroenen, een regenton om water op te vangen, regenwater afvoeren naar infiltratiesysteem en ga zo maar door.

Leefbaar Tynaarlo zal initiatieven stimuleren van wijk- en buurtbewoners die innovatieve manieren bedenken om mee te werken aan een klimaatbestendig Tynaarlo.

Openbaar groen

Leefbaar Tynaarlo vindt dat het groene erfgoed in Tynaarlo behouden en hersteld moet worden.

Veel bomen zijn de laatste jaren voorgoed uit Tynaarlo verdwenen. Subsidies voor houtsnippers ten behoeve van de biomassaverbranding maken het alleen nog erger. Een ander beheer is in Tynaarlo dringend noodzakelijk. Bomen zuiveren de lucht, bieden verkoeling bij hitte en houden water vast bij hevige regenval. En natuurlijk is het prettig wonen, werken en recreëren in een boomrijke gemeente.

We zien teveel versobering in het onderhoud van ons openbaar groen. Vanuit de bevolking horen we veel negatieve geluiden hierover. Dit is zichtbaar in het totale straatbeeld. Veel onkruid op voet- en fietspaden, slecht onderhouden perken en veel gekapte bomen. Vanuit kostenoverwegingen wordt gekozen voor eenzijdige en sobere beplanting en het verdwijnen van biodiversiteit. Na het kappen zien we van de herplantplicht weinig zichtbaar resultaat.

Leefbaar Tynaarlo wil de komende periode hier extra aandacht aan schenken. We moeten namelijk zuinig zijn met de groene long tussen Assen en Groningen. Extra impulsen zijn danook welkom. Denk aan de mogelijkheden om en nabij het Zeegser- en Zeijerloopje. Ook staan we open voor kleinschalige makkelijk te realiseren projectjes in buurten om deleefomgeving toegankelijk en rijk te maken voor mens en dier.

Buurt en groen

De effecten van groen op het stressniveau van mensen en hoe buurtgroen kan bijdragen aan de sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid van de buurtbewoners is Leefbaar Tynaarlo wel duidelijk. Activiteiten in dorpen en wijken waar onze inwoners zelf hunleefomgeving ter hand willen nemen, zullen we dan ook toejuichen en willen we faciliteren.

Een beukenhaag als afrastering is dan bijvoorbeeld beter voor de biodiversiteit dan een houten schutting/hek. Het maakt geen verschil voor de biodiversiteit of er inheemse ofuitheemse florasoorten gebruikt worden. Dieren zoeken beschutting, nestmogelijkheden en voedsel in flora.

Biodiversiteit

Op naar een duurzaam Nederland! Dat is de boodschap uit de gezamenlijke investeringsagenda van provincies, gemeenten en waterschappen en hier wordt hard aan gewerkt! Ook de gemeente Tynaarlo zal zijn bijdragen hieraan moeten leveren.

Aan schoon water, voldoende water, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zullen we gezamenlijk met u moeten werken. Gezamenlijk met u zullen we moetenvooruitkijken naar de kansen voor de verduurzaming van Tynaarlo.

Biodiversiteit is de veelheid aan planten en dieren in samenhang met elkaar en de omgeving, met variatie in genen, soorten en gemeenschappen. Biodiversiteit van bodemleven is essentieel voor een goed functionerende en gezonde bodem. Schoon water en schone lucht zijn randvoorwaarden voor biodiversiteit. Het behouden en versterken van biodiversiteit is in het belang van de gemeente Tynaarlo en werkt door in meerdere beleidsvelden. Veel dier- en plantensoorten – buiten het Natuurnetwerk Nederland – verminderen in aantallen doordat leefgebieden minder geschikt worden. Leefbaar Tynaarlo zal zich inzetten de leefgebieden te verbeteren.

Ook de dorpen en wijken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteit. Openbaar groen zoals parken en bermen, bedrijventerreinen maar ook particuliere tuinen zorgen voor deze biodiversiteit. Door de grote afwisseling van verschillende biotopen op een relatief kleine oppervlakte, komen hier veel verschillende soorten planten en dieren voor. Er zijn zelfs soorten die afhankelijk zijn van het gemeentelijk gebied zoals de gierzwaluw. Naast een rol voor de biodiversiteit bevordert een groene woon- en leefomgeving bovendien de waardering voor natuur en het enthousiasme om daar een actieve rol te vervullen. Leefbaar Tynaarlo wil de biodiversiteit in dorpen en wijken behouden en bevorderen en zal de inwoners van Tynaarlo stimuleren hier mede invulling aan te geven. Leefbaar Tynaarlo zal vrijwilligersprojecten die bijdragen aan herstel en behoud van de biodiversiteit ondersteunen.

Energietransitie

Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. Dat betekent dat we als inwoners gemiddeld veel minder energie moeten gebruiken. Dat betekent ook dat we als gemeente bij iedere nieuwe ontwikkeling (nieuwbouw of verbouw) energiebesparing maximaal terug willen zien komen in de plannen. Nieuwbouwwijkenmoeten bijvoorbeeld maximaal geoptimaliseerd zijn voor duurzaam energiegebruik (juiste positie op de zon, verplicht gebruik van zonnepanelen en geen gasaansluitingen). Ookmoeten gemeenschappelijke gebouwen meer dan energieneutraal zijn. Deze moeten energie kunnen leveren aan de omgeving, waarin ze een rol vervullen (dus teruggeven van energie aan de buurt). En stel dat elektra landelijk zou uitvallen: is men dan bij machte om 1 week zichzelf te redden?

Het doel is natuurlijk om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen.

Circulaire economie

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Met het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050” heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Vervolgens is deze ambitie, een volledig circulaire economie in 2050, in januari 2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties. Er wordt nu samen gewerkt aan de uitwerking van het Rijks brede programma

Nederland Circulair in 2050 en het Grondstoffenakkoord in vijf transitieagenda’s voor Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Leefbaar Tynaarlo stelt voor om een commissie op te richten waar gezamenlijk gekeken gaat worden welke bijdrage de gemeente Tynaarlo kan leveren aan de circulaire economie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden bedrijven te stimuleren om op het gebied van circulaire economie goed samen te werken.

Asbestdaken

Asbestdaken zijn bij wet vanaf 2014 verboden. Bij de aanpak van asbestdaken zijn een groot aantal partijen betrokken, zoals het Rijk, gemeenten, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, GGD Drenthe, LTO-Noord, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, woningcorporaties en adviesbureaus.

Leefbaar Tynaarlo is van mening dat bij de aanpak van de asbestdaken de eigenaren van de woningen beter betrokken moet worden. Woningen met asbestdaken zullen van nieuwe dakbedekking en isolatie moeten worden voorzien. De eigenaren van woningen van asbestdaken dragen daarmee bij aan een investering in de economie. Veel eigenaren zullen deze kosten echter niet kunnen opbrengen. Er zal moeten worden bekeken of de sanering van asbestdaken grootschalig kan worden aangepakt, goedkope leningen kunnen worden verstrekt en eigenaren financieel kunnen worden ondersteund.

Leefbaar Tynaarlo vindt het belangrijk dat samen met eigenaren van woningen waar asbestdaken aanwezig zijn en goed plan wordt opgesteld en goed wordt gecommuniceerd.

Een goede vervanger van asbestdaken zouden groene daken kunnen zijn. Een groen dak is een dak dat begroeid is met planten. Afhankelijk van het soort beplanting en het gebruik heeft men het over verschillende soorten groene daken. Een groen dak verhoogt de levensduur van het dak, geeft een betere warmtewering en geluidsisolatie. Ook in andere situaties is de keuze voor een groen dak goed voor het milieu. Het absorbeert water, verbetert de biodiversiteit, reguleert de warmte en werkt geluidsisolerend .

Het aanleggen van zonnepanelen op de daken zien we als belangrijke milieuwinst.

Cultuur en welzijn

Cultuurfonds

Cultuur deel je. Cultuur beleef je met anderen. Cultuur is van ons allemaal. Dat vraagt om een infrastructuur waarin mensen cultuur kunnen delen, zoals podia, ateliers, musea,theaters, centra voor de kunsten, bibliotheken en festivals. Dat betekent dat elk initiatief op dit gebied vanuit de burgerij door de gemeente ondersteund dient te worden. Initiatieven als Koepeltjes-festival Eelde, Donderslag in Donderen, Bloemencorso in Eelde, Taptoe in Vries, Molenmuseum de Wachter, Klompenmuseum, Klokkenmuseum in Vries en Museum de Buitenplaats dienen ondersteuning te krijgen.

Tevens willen we vergunningsaanvragen hiervoor kosteloos honoreren.

Leefbaarheidsfonds

Op 1 januari 2015 is het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo in werking getreden. Dit fonds is een initiatief van Leefbaar Tynaarlo. Het doel van dit fonds is het op aanvraag verstrekken van subsidies ter stimulering en ondersteuning van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen, die een bijdrage leveren aan het behoud of de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Tynaarlo. Bijdragen uit het Leefbaarheidsfonds zijn in principe eenmalig. Voor 2018, 2019 en 2020 is hiervoor wederom structureel geld beschikbaar gesteld. De oproep is dus aan vertegenwoordigers vanuit de dorpen, wijken of straat, om projecten in te dienen die de leefbaarheid in de directe omgeving kunnen versterken Een aanvraag uit dit fonds kan worden gedaan indien men voldoet aan de gestelde voorwaarden, genoemd in de Verordening Leefbaarheidsfonds Tynaarlo.

Muziekonderwijs

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Leefbaar Tynaarlo is dan ook voorstander om een muziekproject in samenwerking tussen muziekschool(en) en plaatselijke muziekverenigingen en het onderwijs op te starten. Een werkgroep vanuit onderwijs en gemeente zou vorm en inhoud aan dit project moeten geven.

Basisvoorzieningen

Leefbaar Tynaarlo ziet o.a. als basisvoorzieningen in onze gemeente de 3 zwembaden, sporthallen en sportvelden, 3 bibliotheken. Al deze voorzieningen dienen wat LeefbaarTynaarlo betreft in stand te worden gehouden. Leefbaar Tynaarlo zet zich in voor glasvezelinitiatieven voor de buitengebieden.

Sport voor iedereen

Leefbaar Tynaarlo zet in op sport en samen bewegen op school, in de wijk en inverenigingsverband en wil het sporten voor iedereen toegankelijk houden. Hiervoor moetstructureel meer geld voor worden gereserveerd.

Onze maatregelen:

  • De uurtarieven voor sportaccommodaties moeten worden herzien. Teveel verenigingen zijn in de problemen gekomen door de extreme verhoging van de uurtarieven van onzesportaccommodaties. Een bloeiend en toegankelijk gezond en sportief leven kan niet altijd samengaan met kostenneutrale begrotingen of bezuinigingsdoelstellingen.

Leefbaar Tynaarlo wil hiervoor geld reserveren.

  • Gehandicaptensport heeft een breed karakter en is van toepassing op elke vorm van handicap bij personen met een visuele en/of auditieve, motorische of verstandelijkebeperking. In de gemeente Tynaarlo moet een ieder kunnen deelnemen aan gehandicaptensport zowel op amateuristisch als op topniveau.
  • Sportpleinen: Gezond leven is belangrijk en daar hoort bewegen ook bij. Voor veel mensen uit de wijk is de stap naar een sportschool groot. Op fitnesspleinen kunnen ze gratis sporten. Fitnesspleinen hebben dezelfde soort fitnesstoestellen zoals je deze tegenkomt in de sportschool, maar dan werken ze niet op elektriciteit. Variërend van cardio-apparaten als crosstrainers, step- en roeiapparaten, fietsen tot krachttoestellen.

Wij stellen voor gelden beschikbaar stellen voor de realisatie. Sportscholen of sportverenigingen in de gemeente nodigen we uit om sportintroductielessen te laten geven op deze pleinen. Daarna moeten de pleinen ‘selfsupporting’ worden door ze te laten exploiteren door sportscholen of sportverenigingen (net als met rotondes gebeurt die door bedrijven geadopteerd worden)

  • Zwemmen: Hele generaties moeten opgroeien zonder dat zij kunnen zwemmen. Dit met alle risico’s van dien. Bovendien zorgt verplicht zwemmen op basisscholen een vorm van intensieve beweging en draagt bij aan een gezonde geest in een gezond lichaam

Het schoolzwemmen zou wat betreft Leefbaar Tynaarlo vast onderdeel moeten zijn van het sporten op school. Jong geleerd is oud gedaan!

Recreatie en Toerisme

De gemeente Tynaarlo beschikt over mooie recreatieve voorzieningen die wij moeten koesteren. Ze zijn belangrijk voor werkgelegenheid en voor het MKB in onze gemeente. Wijgaan in gezamenlijk overleg met alle partijen die zich bezighouden met recreatie en toerisme, werken aan nieuwe kansen. Leefbaar Tynaarlo gaat het samenwerkingsverband ‘Taskforce Vrijetijdseconomie’ weer nieuw leven inblazen. Samen met de recreatie en toerisme ondernemers gaan we de “Groene Long” Tynaarlo nog beter op de kaart zetten. Wijwillen graag dat zowel toeristen als eigen inwoners niet alleen optimaal kunnen genieten van de veelzijdigheid van onze dorpen en onze voorzieningen, maar ook van onze prachtige Zuidlaarder- en Paterswoldsemeer, de mooie bossen en natuurlijk het Geopark de Hondsrug en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Begraven

Leefbaar Tynaarlo hamert er voortdurend op, dat in onze plattelandsgemeente geen plaats hoort te zijn voor grootstedelijk denken. De menselijke maat hoort hier altijd toonaangevend te zijn. Onze mede-mensen behoren niet – bij leven of postuum – als bedrijfseconomische eenheid te worden behandeld.

Eén van die zaken is, de goede zorg voor onze overledenen. De generaties die ons zijn voorgegaan, die hun stempel op onze streek hebben gedrukt en de samenleving waar wijthans deelgenoot van zijn hebben opgebouwd, dienen met rust te worden gelaten. “De doden begraven” is toch een van de “Werken van Barmhartigheid”, een plicht die de gemeenschap tegenover al haar leden heeft, die de mensen tegenover hun medemensen hebben, ongeacht naam, rang of stand. In deze kan wel gesproken worden van “naoberschap”. De gemeentelijke overheid speelt hier voor de bevolking een belangrijke rol in. De zorg voor de graven – en instandhouding daarvan, is een onderdeel van deze zorg.

Leefbaar Tynaarlo zal er niet aan meewerken, dat dit weer wordt ongedaan gemaakt.

Leefbaar Tynaarlo pleit voor het aanleggen van een herinneringsbos. Een bos waar het mogelijk is om een Herinneringsboom te planten. Ook moet het mogelijk zijn de as van een dierbare hier te verstrooien. De mineralen uit de as worden door de boomwortels opgenomen en komen zo in de natuurlijke kringloop terecht. Opgaan in de natuur betekentook dat de geplante boom en de omringende natuur mensen herinneren aan de speciale waarde die het bos voor hun hebben gekregen.

Leefbaar Tynaarlo wil al enkele jaren Tynaarlo mooier en groener maken door een natuurbegraafplaats te ontwikkelen waar mensen begraven kunnen worden. Zo moet voor deze mensen, zonder bijkomende kosten, de eeuwige grafrust worden gegarandeerd. Deze begraafplaats moet geheel onderhoudsvrij zijn.

Veiligheid

Aardbevingen

Voor Leefbaar Tynaarlo is duidelijk dat de gevolgen van de gaswinning steeds ernstiger worden en dat zich in Drenthe en dus ook in de gemeente Tynaarlo, “Groningse praktijken” dreigen te gaan voordoen. De gedupeerden volstoppen met lijvige rapporten van 350 pagina’s met onbegrijpelijk taalgebruik, rookgordijnen opwerpen en vertragingstactieken toepassen om de burger murw te maken, is inmiddels ook in onze gemeente aan de orde. In hoeverre dit aan de NAM is toe te schrijven laten we in het midden.

Voor Leefbaar Tynaarlo is het onaanvaardbaar dat de veiligheid van haar inwoners en het vertrouwen in de overheid ernstig wordt geschaad. Vergoeding van alle schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten moet gegarandeerd worden. Of het nu gaat om gas- of zoutwinning. Niet alleen doekjes voor het bloeden, maar structurele oplossingen voor alle gedupeerden in de gemeente Tynaarlo. Wij stellen dan ook een nieuwe portefeuille Bodembeweging in en zetten ons in voor het Drents Gasberaad

Nieuwe fietspaden

Leefbaar Tynaarlo wil extra investeren in veilige en toegankelijke wandel-, fiets-, vaar- en ruiterroutes.

We kennen de wens van vele inwoners om veilige verbindingen voor (jonge) fietsers tussen de verschillende dorpen. Zo is er nog steeds de wens om de verbinding Donderen – Yde (Norgerweg) te voorzien van een veilig fietspad. Verder ligt er nog de afspraak om de Kerkweg/Verlengde Kerkweg tussen Yde en Vries over de es heen te herstellen. Voor de aankomende 4 jaar dus een uitdaging om dit te realiseren.

De Hoofdweg in Eelde-Paterswolde en het fietspad aan de Hunebedstraat vanaf de spoorwegovergang dorp Tynaarlo tot aan dorp Zeegse zijn door een test van het Dagblad v.h. Noorden uitgeroepen tot slechtste fietspaden van Drenthe. Wij vinden het van groot belang hieraan wat te doen.

Leefbaar Tynaarlo is voor de mogelijkheid van een plank (station) bij het dorp Tynaarlo. Het

daarnaast gelegen terrein van Wijk en Boerema is nu nog een saneringsplek. Dit kan makkelijk omgetoverd worden tot een paar honderd parkeerplaatsen en ruime fietsenstallingen. Dit zou Tynaarlo een volwaardig openbaar vervoervoorziening kunnen opleveren. Inwoners van Vries, Tynaarlo en Zuidlaren kunnen daarvan direct profiteren. Niet meer in de file richting Groningen. Neen, gewoon op fiets naar Tynaarlo. Een nieuw transferium is dan overbodig.

Handhaving

De gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid en van het handhavingsbeleid. BOA’s vormen hierin een sleutelrol. Zij kunnen daar ingezet worden waar het nodig is. Hiermee heeft de gemeente een direct instrument in handen voor sturing op leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben de BOA’s een goede signaalfunctie, die gebruikt kan worden voor gemeentelijk beleid. Tevens is de gemeente werkgever van BOA’s. Momenteel hebben we 2 BOA’s in vaste dienst. Dit is te weinig. Leefbaar Tynaarlo wil het

financieel mogelijk maken een uitbreiding met 2 vaste bOA’s te bewerkstelligen Zij dragen bij aan de leefbaarheid en (gevoel van) veiligheid. Aan de andere kant kan daadwerkelijke handhaving ook voor weerstand zorgen bij inwoners. Goede communicatie over de bevoegdheden en handhavingsacties kan dit verminderen.

Uiteraard moeten wij goed beseffen, dat de politie niet overal tegelijk kan zijn en al helemaal niet altijd daar waar net op dat moment iets gebeurt dat niet door de beugel kan. De enige die dat wel kan is de dorpsbewoner zelf. Die woont “overal” en ziet “alles”. U als inwoner bent dan ook een paar prima extra oren en ogen van de politie en de toezichthouders.

Gebruik die indien nodig. Leefbaar Tynaarlo moedigt ook het gebruik van zogenaamde aan.

Leefbaar Tynaarlo denkt dat vooral heel lokaal gekeken moet worden hoe de veiligheid kan worden vergroot. In samenspraak tussen buurt, politie en gemeente kan gezocht worden naar oplossingen om de veiligheid te vergroten.

Wijkagent behouden

Veel politiewerk krijgt, deels in netwerken, gestalte op het niveau van een gemeente, dorp of wijk. Als de focus op het lokale politiewerk wordt gelegd, dan maakt tevredenheid plaats voor een gemengd beeld. Aan de ene kant heeft de politie decennialang relatief veel geïnvesteerd in lokaal politiewerk en in de vermaatschappelijking van de politie. Nu zien we versobering en verder van de burger af beleid. Leefbaar Tynaarlo vindt dat de gemeente zich dan ook ervoor dient in te spannen, dat het nog plaatselijk aanwezige politiebureau in Vries behouden blijft en men ook in de toekomst terecht kan bij de wijkagent.

Coffeeshops

Coffeeshops (Zuidlaren) dienen zoveel mogelijk buiten het centrum gevestigd te zijn, maar zeker niet in woonwijken. Er moet een ontmoedigingsbeleid gevoerd worden voor devestiging van coffeeshops. Toezichthouders zorgen er voor dat er geen overlast optreedt.

Iedereen hoort er bij = aandacht voor de menselijke maat

Stimulering naar werk en inkomen

Met de invoering van de Participatiewet heeft de regering de regelingen in de sociale zekerheid op zijn kop gezet. Kerngedachte achter deze wet is dat werken voor je inkomeneen plicht is voor iedereen. Dat is een mooie gedachte vindt ook Leefbaar Tynaarlo. In de praktijk is het voor kwetsbaren in onze samenleving niet zo gemakkelijk om betaald werk te vinden bij een werkgever. We zien dat een werkvoorzieningsschap als Alescon het zwaar heeft en dat op papier alles mooier lijkt dan het in de praktijk is.

Wij vinden dat de gemeente zich krachtig moet inspannen om samen met allerlei partners concrete oplossingen te bieden voor mensen met een afstand tot betaald werk. De gemeente moet bijvoorbeeld meer mensen in dienst nemen. Ook zouden we moeten kijken hoe we onder meer groenvoorziening, afvalverwerking, circulaire economie met deze doelgroep beter kunnen verbinden.

Er moet ook gekeken worden waar in de (mantel)zorg mogelijkheden geboden kunnen worden. Nu wordt er teveel vanuit gegaan dat vrijwillige mantelzorgers de concrete zorg voor iemand wel oppakken en er te weinig betaald personeel in de instelling rondloopt. Hier liggen talloze mogelijkheden om samen tot oplossingen te komen.

Vrijwilligerswerk is aanvullen, maar kan nooit in de plaats komen van betaald werk.

Vrijwilligers faciliteren, niet betuttelen

Leefbaar Tynaarlo vindt dat vrijwilligerswerk goed gefaciliteerd moet worden, of in gewone taal: Leefbaar Tynaarlo vindt dat het vrijwilligers makkelijk moet worden gemaakt om hun vrijwillig gekozen taak of werk uit te voeren. De gemeente moet vrijwilligers niet te veel betuttelen. Mensen houden er van zaken zelf regelen en doen graag zaken op eigen initiatief. De gemeente kan hierbij ondersteunend optreden, bijvoorbeeld door het gratis aanbieden van cursussen die op vrijwillige basis gevolgd kunnen worden.

Leefbaar Tynaarlo ondersteunt initiatieven die nieuwe ontwikkelingen initiëren en stimuleren

Seniorenbeleid

De inwoners worden steeds ouder en Leefbaar Tynaarlo is daarom voorstander van een actief seniorenbeleid. Het moet makkelijker worden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat mes snijdt aan alle kanten: oud worden in je eigen huis en wijk of dorp (woonzorgzones) en een lagere belasting op bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. Tevens dienen extra inspanningen te worden gedaan voor de realisatie van betaalbare seniorenwoningen/ appartementen. Niet alleen in de koop- maar ook in de huursector.

Daarnaast dient extra aandacht te worden besteed aan levensfasegerichte woningen. Leefbaar Tynaarlo is dan ook de mening toegedaan dat de zelfstandigheid en dekeuzevrijheid van senioren moet worden vergroot op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd en zorg, welzijn en inkomen. Daarbij hoort ook dat we de opeenstapelingvan o.a. de lokale kosten goed in de gaten dienen te houden. Wellicht kan worden gekeken hoe de gemeente hierin makkelijker kan ondersteunen. Nu is alles erop gericht zo minmogelijk geld uit te geven.

Samengevat, ons uitgangspunt is aandacht voor de menselijke maat.

Gehandicapten

De openbare voorzieningen dienen optimaal toegankelijk te zijn voor zeker de gehandicapte medemens. Dat geldt voor de op/afritten bij stoepen en gebouwen in de dorpen en wijken binnen onze gemeente. Samengevat, wegen en verdere infrastructuur dienen volledig te zijn aangepast voor de gehandicapte medemens en senioren. Input van het VN-panel is hier welkom.

Minima

Wij stellen ons op het standpunt dat de gemeente daar waar mogelijk een eigen aanvullend minimabeleid moet kunnen blijven voeren en dat het al bestaande beleid moet worden beschermd tegen afbraak. Er moet een beleid worden gevoerd waarbij verborgen armoede moet worden voorkomen en waar nodig bijtijds ontdekt om adequate maatregelen te kunnen nemen. Vooral senioren in onze samenleving dienen extra aandacht te krijgen (zie ons visiedocument hierover). Initiatieven voor voedselbanken dienen we als gemeente blijvend te ondersteunen. Initiatieven voor het helpen realiseren van een eigen voedselbank dienen te worden gefaciliteerd.

Onderzoek naar goedkope leningen door GKB

TV-programma Kassa heeft de rentes doorgerekend van leningen uitgegeven door de Gemeentelijke Kredietbank (uitzending Kassa 15 december 2017). GKB verstrekt leningen aan mensen die geen lening kunnen krijgen bij de reguliere geldverstrekkers, maar die wel een lening nodig hebben om uit de problemen te komen (bijvoorbeeld in het kader van schuldsanering). De rentes die het GKB ontvangt zijn fors (woekerrentes). En gaan ten laste van een kwetsbare groep mensen in onze samenleving. Leefbaar Tynaarlo maakt zich er sterk voor om deze woekerrentes om te laten zetten naar redelijke aanvaardbare rentetarieven. Een en ander is nu ook opgepakt door raadsleden van andere (Drentse) gemeentes.

Grote projecten die onze aandacht vragen.

Diepsloot in Vries

Leefbaar Tynaarlo heeft zich de afgelopen 4 jaren ingezet voor woningbouw in Vries en met positief resultaat! De locatie ‘Diepsloot 3’ gaat ontwikkeld worden en er komen meer dan 70 woningen bij. Zoals altijd is Leefbaar Tynaarlo voorstander van het beleid om 1/3 sociale woningbouw, 1/3 modale huizen en 1/3 in het luxe segment te bouwen. Hierdoor komt er in Vries meer ruimte voor starters, maar ook voor doorstromers. Daarnaast geven 70 gezinnen een impuls aan het dorp en profiteren de scholen, de middenstand en ook de sportverenigingen hiervan.

De wijk Ter Borch van Eelderwolde

De mooie wijk Ter Borch wordt steeds groter en ondanks dat deze tegen de stad Groningen aan ligt, voor Leefbaar Tynaarlo ook een belangrijk deel van onze gemeente. En omdat Ter Borch nog volop in ontwikkeling is heeft het ook onze volle aandacht. Wij vinden het belangrijk dat afspraken en beloftes aan mensen worden nagekomen en de gemeente een betrouwbare partner is in wonen en werken. Of het nu om een supermarkt gaat ofverkeersdrukte.

Centrumplan Eelde

Ook in de ontwikkeling van het centrumplan te Eelde zijn de kernwaarden van Leefbaar Tynaarlo van toepassing. Wees betrouwbaar en transparant als gemeente. Luister naar jeinwoners. Verander de regels niet halverwege het spel en wellicht het meest belangrijk van alles, zorg dat ontwikkelingen bijdragen aan de leefbaarheid van de kernen. In het geval van het centrumplan van Eelde wil Leefbaar Tynaarlo geen grote kolos die niet in de omgeving past. Geen gebouw dat de winst van projectontwikkelaars maximaliseert, maar een gebouw dat een toevoeging is aan het centrum van Eelde.

Ontwikkelingen Prins Bernhardhoeve (PBH)

De komende periode staan we voor grote beslissingen in Zuidlaren. Het gehele PBH terrein is door de gemeente aangekocht, daarmee een opening biedend om eindelijk een voor Zuidlaren toekomstbestendige ontwikkeling te realiseren. Nu we als gemeente de beschikking hebben over een geweldige locatie in het centrum van onze grootste dorpskern, ontstaan nieuwe kansen. Niet alleen op de PBH locatie, maar in het verlengde daarvan samen met mooie herinrichtingsprojecten in het hele dorp om een goede samenhang te realiseren. Leefbaar Tynaarlo gaat met de inwoners van Zuidlaren, met het PBH terrein als uitgangspunt, een toekomstbestendige visie realiseren met een mix van wonen, zorg, onderwijs, sport en ruimte voor bedrijvigheid. We gaan van Zuidlaren samen weer een bruisende dorpskern maken.

Station Tynaarlo in plaats van een Transferium

Vaak worden we als inwoners geconfronteerd met projecten waar we grote vraagtekens bij kunnen plaatsen. Recent voorbeeld is de investering met gemeenschapsgelden van minimaal 12 miljoen euro (bijdrage Tynaarlo van 650.000 euro) voor realisatie van 200 parkeerplaatsen voor auto’s op de Punt. Dit zou het file probleem Tynaarlo-Groningen moeten oplossen. Een ieder snapt dat dit luchtfietserij is. Leefbaar Tynaarlo heeft tegengestemd. Weggegooid gemeenschapsgeld. Een betere bijdrage zou kunnen zijn het realiseren van een opstapplaats (NS) bij Tynaarlo. Dit verruimt de mogelijkheid om gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Tynaarlo de fietsgemeente van Drenthe (2018-2022)

Leefbaar Tynaarlo staat bekend als de “groene long” tussen Assen en Groningen. Een gemeente waar naast heerlijk wonen en recreëren, gezond bezig zijn een grote betekenis heeft.

Leefbaar Tynaarlo stimuleert daarom de komende periode het gebruik van de fiets, door actief mee te denken over een snelle fietsverbinding tussen Groningen, Tynaarlo en Assen.

Daar waar we dit kunnen, gaan we de aanleg van een fietssnelweg stimuleren en faciliteren.

Leefbaar Tynaarlo gaat daarnaast niet alleen de fietspaden in de dorpen opwaarderen maar ook de fietspaden die aansluiten op het totale fietsnet in Drenthe. Tynaarlo moet vooroplopen waar het gaat om kwalitatief goede fietspaden en verbindingen.

Met de actieve fietsclubs in de gemeente gaat Leefbaar Tynaarlo een plan opstellen om onze inwoners op de fiets te krijgen. Niet alleen naar het werk maar ook heerlijk op de racefiets of de Mountainbike.

Tot slot:

“Behoud van de Iconen van Tynaarlo”

Er is veel in Tynaarlo om trots op te zijn en om van te houden. Tynaarlo heeft een rijke geschiedenis en de sporen daarvan zijn nog altijd terug te vinden in het heden.

Wij hechten dan ook grote waarde aan bescherming en behoud van onze monumenten en de dorpsgezichten in de oude kernen. In een levende gemeente vindt iedere dag wel een verandering plaats. Het is belangrijk dat wij ons daarvan bewust zijn. Op dit moment maken wij de monumenten van de toekomst. Dat kan alleen als wij niet onverschillig staan ten opzichte van de gemeente maar voortdurend waken over haar uiterlijke schoonheid en haar innerlijke kracht. Leefbaar Tynaarlo houdt van de gemeente in al haar facetten.

Als u dat ook doet stem dan ook op 21 maart 2018 vóór Tynaarlo, dus een stem op Leefbaar Tynaarlo.