Advies: Centrumontwikkeling Zuidlaren

Datum: 07 september 2021

Onderwerp: Centrumontwikkeling Zuidlaren.

Geacht college,

In december 2020 is door de raad een voorstel aangenomen over de ontwikkelrichting van het centrum van Zuidlaren. Dit voorstel is gebaseerd op uitkomsten uit een uitgebreid participatieonderzoek en gesprekken met ondernemers en andere stakeholders. Een belangrijk onderdeel van dit voorstel betreft het supermarktaanbod in relatie tot de voorzijde
van de PBH.

Voor het gemak citeren wij hier nog even het bewuste punt:

3. Voor het thema ‘Versterken supermarktaanbod’ de volgende onderdelen:

3.1. De supermarktlocaties als volgt in het centrum te verdelen: één op de voorzijde van de PBH-locatie, één op de Jumbo-locatie en één aan de Stationsweg 33. De locatie Stationsweg 33 voor het vestigen van een supermarkt of andere publiekstrekker te optimaliseren door de hele hoek Telefoonstraat/Stationsweg mogelijk te betrekken bij de
herontwikkeling.

3.2. Vanuit het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardig speelveld tussen beide full- service supermarkten, worden de voorwaarden voor de supermarktlocatie op de voorzijde PBH bepaald aan de hand van de nog te bepalen uitbreidingsmogelijkheden voor de Jumbo-locatie.

Conform het genomen besluit is, zo nemen wij aan, het college voortvarend aan de slag gegaan met het verder uitwerken van deze ontwikkelrichting en met name het zoeken naar een oplossing voor het creëren van een ‘gelijk speelveld’ tussen een nieuw te realiseren, volwaardige, supermarkt op het voorterrein van de PBH en de locatie ‘Jumbo’. Zoals reeds vermeld in punt 3.2 van het besluit, is dit gelijke speelveld sterk afhankelijk van de uitbreidingsmogelijkheden van de
locatie ‘Jumbo’. Fractie Leefbaar Tynaarlo – Centrumontwikkkeling Zuidlaren

Inmiddels zijn er ruim negen maanden verstreken, zonder noemenswaardig nieuws of informatie vanuit het college. Wel heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo op basis van het cultuurhistorisch onderzoek grote bedenkingen bij de haalbaarheid van een substantiële uitbreiding van de locatie ‘Jumbo’, inclusief entree aan de marktstraat en vragen wij ons af of het creëren van een gelijk speelveld tussen deze locatie en die aan de voorzijde van de PBH überhaupt wel een kans van slagen heeft.

Een andere ontwikkeling die inmiddels heeft plaatsgevonden is de vestiging van een Action aan de Stationsweg 33. Naar onze informatie, wordt deze Action wordt goed bezocht, trekt veel bezoekers en ook bezoekers die daarnaast ook genegen zijn andere detailhandel in het lint te bezoeken. Hiermee lijkt de zo gewenste ‘halterfunctie’ succesvol te zijn ingevuld.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo vraagt zich dan ook af of het niet verstandig is om, met de kennis van nu, een andere koers te gaan varen in deze centrumontwikkeling.

Zo lijkt het meer kansrijk om uit te gaan van twee volwaardige supermarkten op de voorzijde van de PBH, zodat daarmee automatisch een gelijkwaardig speelveld is gecreëerd. Vervolgens zou, in overleg met de huidige eigenaar van de locatie ‘Jumbo’ dat gebied door de gemeente herontwikkeld kunnen worden en kunnen worden voorzien van een publiekstrekker zoals bijvoorbeeld een discount supermarkt of een gelijkwaardige publiekstrekkende retailer als de Action op de Stationsweg 33.

In overleg met de eigenaar van de locatie aan de Stationsweg 33, zou wellicht de tijdelijke vestiging van de Action voor langere termijn definitief gemaakt kunnen worden, zodat de halterfunctie in het lint behouden blijft.

Wij zijn ons bewust van het speculatieve aspect van bovenstaande suggesties, maar willen daarmee aangeven dat, zeker met inmiddels verkregen inzichten, het na negen maanden wellicht tijd wordt als college en raad opnieuw een ontwikkelrichting te bepalen die mogelijk kansrijker is.

Wij nodigen het college dan ook van harte uit om op korte termijn naar de raad te komen met een voorstel.

Met vriendelijke groet,


Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo,

Jurryt Vellinga