Tynaarlo goed Gehoord LT heeft vraagtekens…

Vries, 30 juli 2021

Onderwerp: beweging “Tynaarlo Goed Gehoord”

Geacht college,

Met stijgende verbazing hebben wij kennisgenomen van uitingen op sociale media en in diverse kranten door de club, die zich “Tynaarlo Goed Gehoord” noemt. Deze club gaat met een koffiekar op pad langs de diverse dorpen in onze gemeente. Het initiatief is gesubsidieerd vanuit het Leefbaarheidsfonds en het Lokaal Preventieakkoord Tynaarlo.

Deze club heeft zich op 14 december 2020 (zie bijlagen) bij u gemeld met een “Right to Challenge” plan. Op 3 februari 2021 heeft u de beweging in een brief (zie bijlagen) het volgende laten weten;

Hoewel het idee van een “Challenge” tot de verbeelding spreekt, gaat het college niet mee in uw initiatief. Het college is, als hoeder vanuit het algemeen belang, van mening dat inwonersparticipatie bij uitstek een onderwerp is dat zich niet leent om ‘buiten’ de gemeentelijke organisatie te plaatsen. Wel willen wij de denkkracht van de samenleving graag gebruiken om inwonersparticipatie zo goed mogelijk in te zetten en horen ook graag uw ideeën hierover. U vraagt om een gesprek. Wij hebben in de afgelopen weken al enkele gesprekken met elkaar gehad. Zodra er weer iets meer te bespreken is, of wanneer we uw input kunnen gebruiken, gaan we graag weer het gesprek aan.

De afwijzing van de aanvraag door het College begrijpen wij volledig en is in onze ogen ook terecht. Uit het bij de aanvraag ingediende document “Twee spaden dieper” lezen wij dat de club “Tynaarlo Goed Gehoord” de democratisch gekozen gemeenteraad en het college feitelijk opzij schuift en zelf als club aan de gang wil. De club claimt beter te weten wat de inwoners willen, schuift de gemeentelijke organisatie opzij en probeert zelf de dienst uit te gaan maken.

Uiteraard staat het in Nederland en in Tynaarlo iedereen vrij om het beter te weten dan de gemeenteraad en het college, maar de democratische spelregels om te besturen zijn in Nederland duidelijk: richt een politieke partij op en ga stemmen werven. In maart 2022 is er weer een kans om democratisch gekozen te worden.

Maar wat schetst onze verbazing: twee maanden later, op 12 april 2021 dient dezelfde club een vrijwel identiek verzoek bij u in maar noemt het nu “Kletsproat” (zie bijlagen). Ze vragen daarbij ook een subsidie van €5000,- uit het Leefbaarheidsfonds.

Opvallend is voor ons de dubbelrol van de heer Dirk Moes. Hij is namelijk de enig bestuurder van de Stichting Sterke Wijken, Sterke gezinnen (zie bijlagen) en vanuit die rol ook zakelijk betrokken bij de opzet van het Lokaal Preventieakkoord Tynaarlo, waar ook een subsidieverzoek is gedaan. Ook was Dhr. Moes tot voor kort voorzitter van het gemeentelijke “platform Burgerparticipatie”.

Tot onze grote verbazing heeft u op 23 juni 2021 ditzelfde initiatief en dezelfde individuen als uit december 2020, alleen iets anders verwoord, een subsidie toegekend uit het Leefbaarheidsfonds en, adviseert u hen ook om een verzoek te doen bij het Lokaal Preventieakkoord.

Het landelijk Preventie Akkoord beoogt om problemen te voorkomen door het bestrijden van een ongezonde levensstijl door meer te bewegen, te stoppen met roken en te streven naar een gezond gewicht. De relatie tussen praten aan de koffiekar en een gezonde leefstijl vinden wij zeer ver gezocht. Wij vragen ons af

 • Kunt u uitleggen op welke wijze een eenmalig gesprek aan de koffiekar kan bijdragen aan een gezonde levensstijl of bijdraagt aan het stoppen met roken?
 • Kunt u uitleggen op welke wijze een eenmalig gesprek aan de koffiekar kan bijdragen aan het welbevinden van onze inwoners?
 • Is dit Lokaal Preventie Akkoord er misschien gekomen op voorspraak van het Platform Burgerparticipatie?
 • Heeft het College over het hoofd gezien dat de betrokken medeschrijvers van dit lokale Preventie Akkoord dubbele rollen vervullen en een zakelijk belang hebben bij dit gesloten akkoord?
 • Hoe denkt u vorm en inhoud te geven aan preventie bedoeld als gezonde levensstijl, stoppen met roken en gezond gewicht?

Onze ontsteltenis groeit nog verder als vervolgens in de media diverse artikelen rond het initiatief van deze club verschijnen, waarin zowel het College als de Gemeenteraad heftig worden bekritiseerd.

Hier enkele quotes uit diverse media en/of de documenten van deze club (zie de bijlagen);

“….er is geen ruimte voor een goed gesprek. Dan sta je voor een keuze. Gaan we afwachten en hopen dat er volgend jaar een andere wind waait binnen de gemeente?”

“We zouden trots moeten zijn en als inwoners samen met de gemeente sterk moeten staan. Maar dat lukt niet. Daarin faalt de lokale politieke een beetje wat ons betreft. Deze is meer bezig met eigen agenda en korte termijn doelen”.

Wij kunnen dit beter omdat wij:

– er prioriteit aan gaan geven;

– als inwoners een andere perceptie hebben vanwaar zaken goed en fout gaan;

– als inwoners gemakkelijker andere inwonerskunnen enthousiasmeren om mee te doen;

– geen eigenbelang hebben, belangrijk voor de vertrouwenspositie, veilig voelen;

– ervaring hebben met verschillende participatievormen;

– de capaciteit hebben c.q. expertise kunnen inschakelen om eraan te werken;

– de weg weten naar goede voorbeelden en praktijken om van te leren;

– ruimte hebben om te experimenteren;

– beginnen met een schone lei en…

– vinden dat elke vooruitgang op dit moment beter is dan niets doen!. “

“ De Graaf was gemeenteraadslid voor de PvdA, Moes, veranderkundige van beroep, was drijvende kracht achter een eerder Platform Burgerparticipatie. Maar het in 2019 aangetreden college van B&W is niet zo happig op burgerbemoeienis, zeggen ze, als de meet-up tenslotte is gerealiseerd. Er kwamen nieuwe wethouders. ‘De één weet van toeten, de ander van blazen,’ zegt Moes.

Deze uitlatingen hebben wat ons betreft niets te maken met de intenties van Right to Challenge of enig preventieakkoord. Zij reflecteren een politieke opvatting en passen in een verkiezingscampagne.

Dirk Moes is voormalig voorzitter platform burgerparticipatie en zakelijk betrokken bij het Lokaal Preventieakkoord.

Kees de Graaf is beëdigd fractielid van de PvdA Tynaarlo.

Paul Kool is voormalig voorzitter van het VN Panel

Loes van der Hoek is voormalig lid van de adviesraad Sociaal Domein

Hendrik Jan Menninga is voormalig lid platform burgerparticipatie en oud lid VN-panel

Jeroen Veltheer is voormalig bezoldigd medewerker van het VN Panel

Arnold Onnes is voormalig lid adviesraad Sociaal Domein

Deze betrokkenen zijn vrijwel allemaal gelieerd aan een reeds bestaande politieke partij in de gemeenteraad of zijn/waren tot voor kort onderdeel van diverse gemeentelijke gremia waartegen nu openlijk wordt aangeschopt.

Aangezien meerdere betrokkenen ook nog eens (actief) lid zijn van de PvdA werpt het de vraag op of hier niet een verkapte verkiezingscampagne van de PvdA gefinancierd wordt vanuit het Leefbaarheidsfonds en het Lokaal Preventieakkoord.

 • Kunt u aangeven waarom u eerst een Right to Challenge aanvraag afwijst en korte tijd later dit vrijwel gelijke initiatief van dezelfde club een subsidie toewijst en hen zelfs adviseert ook een tweede subsidie aan te vragen en ook dit toe te wijzen?
 • Bent u het met ons eens dat het initiatief, mede gelet op de uitspraken in de media, veel wegheeft van een politieke campagne en dit nu bekostigd wordt uit gemeenschapsgelden die voor andere doelen bedoeld zijn?
 • Bent u het met ons eens dat de financiële middelen op oneigenlijke gronden zijn toegekend en zouden moeten worden stopgezet, dan wel teruggevorderd moeten worden?
 • Vindt u het passend dat een beëdigd fractielid van de PvdA Tynaarlo, gezien de afgelegde belofte/eed bij beëdiging, zo nadrukkelijk betrokken is bij deze gesubsidieerde club en zich openlijk afzet tegen de gemeenteraad en het college?.
 • Hoe verhoudt de afgelegde belofte/ eed zich tot het (financiële?) belang dat dit beëdigde fractielid mogelijk heeft bij de club Tynaarlo Goed Gehoord?
 • Wat is de status van het Platform Burgerparticipatie dat in 2019 zou zijn ontmanteld?
 • Wat is de status van het VN panel op dit moment?
 • Wanneer komt u met een voorstel hoe om te gaan met “right to challenge” in de gemeente Tynaarlo.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo

John Franke