Dorpshuizen

Datum: 07 september 2021

Onderwerp: Dorpshuizen

Geacht college,

Het door u gesloten Lokaal Preventie Akkoord presenteert u in een gelikte PowerPointpresentatie waarin u stelt te gaan werken aan preventie op het gebied van middelengebruik, gezond bewegen en eenzaamheid.

U stelt daarbij:We doen het samen en het accent ligt daarbij op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.”

Het onderwerp “Mentaal Welbevindengaat over aandacht voor eenzaamheid en mentale druk bij jongeren en eenzaamheid onder ouderen.

U stelt in het stuk vervolgens:

Om deze ambitie te realiseren zijn doelen geformuleerd. Deze zijn breed geformuleerd, omdat mentaal welbevinden een leeftijd overstijgend thema is en we ons niet willen beperken tot specifieke doelgroepen. Daarom streven we de volgende doelen na:

1. Aanvullend op het gemeentelijk beleid optimaliseren we waar nodig de ondersteuning dichtbij huis, waarbij inwoners hun vragen zo vroeg mogelijk en op een laagdrempelige manier kunnen stellen. Van daaruit wordt, indien gewenst en/of noodzakelijk, ondersteuning geboden die uitgaat van eigen kracht en elkaar helpen.

2. We versterken bestaande preventieve voorzieningen en interventies die uitgaan van de principes zelfbeschikking, eigen kracht en eigen regievoering. Daarbij introduceren we waar nodig nieuwe interventies en aanpakken, die passen bij de behoeften van specifieke groepen en waarbij ‘in beweging komen’ centraal staat.

3. We zetten in op het verstevigen van de integrale samenwerking tussen professionals en andere direct betrokkenen die goed vindbaar en zichtbaar zijn en een gedeelde visie op inhoudelijke thema’s hebben.

Onze aanpak: Preventie en voorzorg vraagt om anders denken en kijken naar buurten en wijken. Naast de reguliere zorg die zich richt op problemen bij jongeren, gezinnen of wijken is daarbij soms extra inzet nodig. Wij zien de buurt en de wijk als vangnet voor elkaar. Want voorzorg en preventie vraagt dat je kunt terugvallen op mensen in je buurt, in je wijk. Een sterke buurt of wijk is een voorwaarde voor sterke gezinnen.

In het hele stuk wordt niet één keer gesproken over de nu nog bestaande structuur van dorpshuizen in de grotere kernen, waar talloze verenigingen en clubs een goedkoop onderkomen vinden. Vanwege de coronapandemie is hier de laatste anderhalf jaar flink de klad in gekomen, maar juist het gemis van de bijeenkomsten in de dorpshuizen onderstreept de behoefte aan deze laagdrempelige ontmoetingsplekken.

Het staande beleid is dat dit maatschappelijk vastgoed dient te worden afgestoten, omdat het geen taak van de gemeente is om het ontmoetingshuis van de gemeenschap in stand te houden.

Leefbaar Tynaarlo vraagt zich af of dit beleid niet indruist tegen de hierboven gestelde ambities om interactie te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan. Elke gemeenschap heeft een ontmoetingsplek nodig. Het is een basisvoorziening voor ontmoeting, leefbaarheid en samenhang in een gemeenschap. Dat wist mevrouw Bähler Boerma al honderd jaar geleden toen zij het oudste dorpshuis van Nederland oprichtte in Paterswolde. Een ontmoetingsplek die toegankelijk is voor alle mensen in onze samenleving en waar activiteiten en ontmoetingen laagdrempelig kunnen worden gecreëerd, die voorzien in een behoefte. Het tegengaan van eenzaamheid is een belangrijke functie van het dorpshuis. Nu sluiting van de dorpshuizen in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren aanstaande lijken en wij van bedroefde inwoners horen dat dit het einde zal betekenen van vele clubjes en gezelschapjes die elkaar vaak wekelijks ontmoeten en de plaatselijke horeca (en sportkantines) lang niet al deze gezelschappen kan huisvesten, vragen wij u het volgende:

1. Over de Pan in Vries:

   • Kunt u ons een financieel scenario (of meerdere) schetsen waarbij De Pan in Vries openblijft en verduurzaamd wordt? Daarbij zou de beheerder in dienst van de gemeente kunnen komen en zou de gemeente haar taak en voorbeeldfunctie in het verduurzamen van gebouwen kunnen waarmaken.
   • Hoeveel gezelschappen zouden profiteren van het openhouden van de Pan?
   • Waar zouden deze gezelschappen anders onderdak kunnen vinden?

2. Over Ons Dorpshuis in Eelde-Paterswolde:

   • Wat kost het ons als we dit oudste dorpshuis van Nederland terugkopen van Trias en gaan verduurzamen (weer als voorbeeld voor de gemeenschap)?
   • Kan ook in dit dorpshuis een beheerder in dienst van de gemeente komen?
   • Wat zou het verplaatsen van de lokale omroep Tynaarlo Lokaal (inclusief de zendmast) de gemeenschap kosten en waar zou de lokale radio naartoe moeten?
   • Ziet u de combinatie tussen Ons Dorpshuis en het beoogde Knarrenhof daar direct achter
    niet net als Leefbaar Tynaarlo als een geweldige kans?
   • Hoeveel gezelschappen maken gebruik van het Dorpshuis en waar kunnen zij anders terecht?
   • Bent u op de hoogte van het bestaan van de mogelijke notariële akte waarin de bestemming van Ons Dorpshuis niet zondermeer gewijzigd kan worden. Dat de kern van deze notariële akte is dat het pand te allen tijde gebruikt dient te worden voor activiteiten gericht op het sociaal-maatschappelijk nut.

3. Over de Ludinge in Zuidlaren:

   • De locatie van de Ludinge leent zich bij uitstek voor woningbouw, lijkt ons. Echter op het nieuw te ontwikkelen plan Laarhoven zou voldoende mogelijkheid zijn om een nieuw, duurzaam dorpshuis te realiseren, wellicht in combinatie met de bibliotheek. Zou u ons een financieel scenario kunnen bieden waarin dit wordt gerealiseerd?
   • Hoeveel gezelschappen vinden nu onderdak in de Ludinge?
   • En is voor hen al een betaalbaar alternatief gevonden?

4. Uw college hanteert het credo: “Wij investeren niet in stenen, maar in activiteiten”. Bent u zich ervan bewust dat als er geen plek is om de activiteiten plaats te laten vinden deze activiteiten in het geheel niet meer kunnen plaatsvinden?

De grote onrust onder inwoners betreffende de aanstaande sluiting van deze dorpshuizen noopt ons ertoe te vragen om spoedige beantwoording van deze vragen. De fractie van Leefbaar Tynaarlo realiseert zich dat de ambtelijke capaciteit beperkt is en dat u beleid uitvoert dat onder een ander gesternte is ingezet. Echter, juist door de pandemie en door het uur U voor de dorpshuizen wordt hun waarde nog eens extra onderstreept. De eenzaamheid van mensen verhelpen we niet met een eenmalige activiteit die toevallig wordt georganiseerd, is onze stelling.

Het ondersteunen van alle gezelschappen, groot en klein, die een laagdrempelig onderkomen vinden in het dorpshuis zijn voor velen het lichtpunt in de week.

Hoe eerder wij een antwoord krijgen op deze vragen, hoe eerder in de raad gesproken kan worden over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo,


Jurryt Vellinga