Advies Raad van State aan gemeente Tynaarlo neem nieuw verkeersbesluit

Ondanks de vakantietijd blijkt wel weer dat lopende zaken gewoon doorgaan. Zo mochten we via de media vernemen dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan naar aanleiding van het verzoek van vele bewoners uit ter Borch het nieuwe bestemmingsplan van tafel te halen. De Raad van State kwam tot de uitspraak dat dit niet hoeft te gebeuren. Wel adviseerde men de gemeente te komen met een nieuw verkeersbesluit. Hierin zouden dan dat wat de inwoners graag willen, kunnen worden opgenomen.

Leefbaar Tynaarlo heeft het college hierover een schrijven gestuurd met het verzoek hieraan tegemoet te komen. Nu afwachten wat de reactie zal zijn van het huidige college.

Tekst brief verzonden op 3 augustus 2017 aan het college van Tynaarlo:

Geacht college,

Een groot aantal bewoners van de wijk Ter Borch hebben een “niet” ontvangen van de Raad van State. Men wilde via de Raad van State bewerkstelligen dat het nieuwe bestemmingsplan Eelderwolde ter Borch van tafel zou worden gehaald. Centraal stond de norm die op 27 september 2016 was opgenomen, 6000 verkeersbewegingen. De verwarring zat hierin dat de eerdere door de raad vastgestelde norm van 250 voertuigen, na interventie van het college, door de raad is geschrapt. Overeind is gebleven de norm van 6000 verkeersbewegingen.

Het advies van de Raad van State is geweest dat de gemeente zou kunnen worden gevraagd om met een verkeersbesluit te komen waarin duidelijkheid wordt gegeven dat de 6000 verkeersbewegingen geldt voor o.a. het meetpunt nabij de school/kruising met het fietspad. Gemakshalve nemen we aan dat in dit verkeersbesluit ook de directe gevolgen van het situeren van een megasupermarkt en de daaruit voortvloeiende negatieve effecten op de verkeersaantallen, wordt meegenomen.

Samengevat, willen we direct voorstellen dat het verkeersbesluit integraal onderdeel wordt van de huidige supermarktplannen. Daarmee zal het Verkeersmodel moeten worden geactualiseerd omdat dit volgens Leefbaar Tynaarlo ouder is dan twee jaar. Verschillende zaken komen nu bijeen. We noemen gemakshalve het eerdere verkeersbesluit dat niet werd ondersteund met meetgegevens. Die zijn nu wel aanwezig.  Raad van State heeft  aangedrongen op nieuw verkeersbesluit. Daar willen en kunnen we als gemeente vast aan voldoen. Het college heeft een aantal keren geprobeerd het kritieke meetpunt naar de ecozone van de Borchsingel te verleggen. Gevolge daarvan heeft geleid tot onrust bij bewoners. Het college heeft aangegeven dat bij realisatie van een kiss&ride strook geen zebrapad komt en kinderen dus twee rijbanen van een drukke weg moeten oversteken. Deze weg wordt steeds drukker (drukker dan verwacht en voorspeld). Nog meer reden om de Verkeersveiligheid derhalve in het licht van actuele verkeersgegevens af te wegen. Het zou dan een prima zet zijn als de gemeente bovenstaande in overweging zou nemen.

Voordat we dit onderwerp weer moeten agenderen, willen we het college verzoeken zelf met een voorstel te komen dat correspondeert met dat wat de bewoners van ter Borch vragen. Duidelijkheid omtrent de verkeersaantallen nabij de school/kruising fietspad op de Borchsingel. De uurnorm van 250 verkeersbewegingen opnemen in het verkeersbesluit. Het verkeersmodel kan op basis van de huidige meetgegevens worden geactualiseerd. (denkt u wel bij de aanbesteding aan de integriteit van het openbaar bestuur!) We nemen aan dat het effect van de A7 en A28 en de werkzaamheden aldaar ook worden meegenomen.

Alle werkzaamheden aan de Borchsingel kunnen wat ons betreft worden opgeschort. Omdat zoals we vragen – het college komt met een nieuw verkeersbesluit.

Wordt hiervoor gekozen dan is er veel kou uit de lucht gehaald en is er voor iedereen de duidelijkheid waarom wordt gevraagd. Middels een verkeersbesluit kan hierin worden voorzien en is daarmee hopelijk een stukje hersteld van de opgelopen schade aan het imago van de gemeente Tynaarlo voor wat betreft een betrouwbare overheid.

Graag horen we op korte termijn in hoeverre u met bovenstaande verzoek kunt meegaan.

In afwachting hierop verblijven we met vriendelijke groeten namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo,

Namens deze,

Casper Kloos, fractievoorzitter