Centrum Zuidlaren

Afgelopen dinsdag kon de raad na het presenteren van wat de participatie ronde in Zuidlaren had opgeleverd, haar eerste technische vragen stellen aan het college. Er moest een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen technische vragen en het bedrijven van politiek, al wilden sommige partijen er toch een politieke discussie van maken. Leefbaar Tynaarlo vindt het aangeleverde stuk een prima start document, dat, mits goed vertaald, snel die besluiten kan opleveren waar we al zo lang op wachten. Echte technische vragen kunnen nog worden ingeleverd. Deze zullen binnen twee weken worden beantwoord zodat de fracties deze kunnen meenemen binnen hun fractie overleg.

Opmerkelijk was dat de VOZ het stuk naar de prullenbak verwees. Sprookjes, zo was hun oordeel. Daarmee wordt alle direct betrokkenen te kort gedaan, maar daar had het bestuur geen boodschap aan. Dat is verwonderlijk. De nog steeds actuele kadernota van 2014/2015 komt op vele punten overeen met wat nu is opgehaald bij de inwoners van Zuidlaren. Die kadernota is ontstaan door een grote inbreng van de klankbordgroep, een brede maatschappelijke afspiegeling van de Zuidlaarder inwoners, waar o.a de ondernemers ook onderdeel van waren. Indertijd had men toen dus goed werk gedaan, blijkt nu maar weer. De raad is toen ook akkoord gegaan met de nu nog actuele kadernota. Zelfs de VVD, die nu plotsklaps zeer kritisch is.

Op enkele punten moet natuurlijk nog duidelijkheid komen. Maar het totaal gaat niet alleen over supermarkten. Deze domineren wel erg in het nu voorgeschotelde beeld. Zo missen we het in nauw overleg met betrokkenen ingebrachte herstel van de Traverse, zodat men met een doorsteek vanaf de Brink naar de Traverse, Laarwoud en Tussenwater een prachtige recreatieve wandeling kan maken. Grotere terrassen op de Brink zijn ook in beeld, noodzakelijk om een extra impuls te geven aan de recreatie.  Dit onderwerp moet nog een duidelijker plaats krijgen in de kadernota. Ook het realiseren van een zorgcentrum moet er nog in. Tevens willen we dat er nog wordt gekeken naar een rondweg om het doorgaande verkeer te weren uit het centrum van Zuidlaren. En dan niet vergeten de clustering van de scholen en de sport accommodaties.

Waar we ons zorgen over maken is dat de ondernemers in het centrum, geen oog hebben voor de ondernemers  in bijvoorbeeld de Zuides, Westlaren en Annen. Een derde grutter in het centrum van Zuidlaren zal de doodsteek kunnen betekenen voor de leefbaarheid in genoemde wijken. Ook Annen zal een en ander dan gaan merken!

Samengevat, prima stuk dat zeker met enkele zinvolle toevoegingen een breed draagvlak zal kunnen krijgen in de Raad van Tynaarlo en bij onze inwoners van Zuidlaren.

Casper Kloos