Circulaire Boermarke Zeijen

Op uitnodiging van Boermarke Zeijen kon ik deelnemen aan de besloten bijeenkomst waar het uitgewerkte plan Circulaire Boermarke Zeijen werd gepresenteerd en de aanwezigen werden uitgedaagd daar iets van te vinden en zich eventueel aan te sluiten bij de uitwerking hiervan.
Aanwezig waren vele leden van de Boermarke Zeijen en bevriende leden van Boermarke elders. De boermarken vind je in Drenthe, maar bijvoorbeeld ook in Twente. Gezamenlijk zitten ze in het verband Vereniging Drentse Boermarken. Verder vertegenwoordigers uit de Provincie (gedeputeerde Henk Jumelet) Gemeente (burgermeester M. Thijsen, en de wethouders R. Kraayenbrink en O. Gopal.) Verschillende ambtenaren, natuurorganisaties, Bank(en) Friesland Campina, Staatsbosbeheer, consulenten etc. etc..

Het doel van de Boermarke is het behartigen van de belangen van de aangesloten leden. Dat gaat heel ver. Zie het maar als een invullen van hun naoberplicht. Naast de werkzaamheden aan hun eigen bedrijf, heeft men ook tijd voor verschillende elementen in het 1000 ha. groot werkgebied. Denk aan biotoopverbetering, onderhoud bosjes (uitdunnen), weidevogelbeheer, vul- en spoelplaatsen, waterbeheer en natuurverbeteringen. Zie o.a. als voorbeeld de Zeijerwiek . Denk verder aan de groene erven in de openbare ruimten.

De laatste jaren is haast gemaakt met een verdere uitvoering van de ruilverkaveling. Daarmee wordt ingespeeld op de behoefte aan duurzaamheid. Zo heeft men bijvoorbeeld zoveel mogelijk de bouwvlakken aaneen gesloten. Dit vereiste natuurlijk veel passen en meten en veel overleg, maar men is zeer tevreden met het eindresultaat. Het landschap is er beter van geworden, de aanwezige elementen zijn beschermd gebleven, veel is toegevoegd en weinig verdwenen.

Naast dat vele aanwezigen hun zegje konden doen, hele en halve toezeggingen werden ontlokt bij de aanwezige beleidsbepalers, kwam aan de orde de scheiding natuur en landbouw, natuurbeheer en agrarische natuurbeheer. Door bureaus elders in ons land kunnen nog zoveel plannen worden gemaakt, de agrariërs zijn hier de bepalende factor. De totale inrichting valt en staat met de eigenaren van de gronden. Dat betekent dat die hierbij moeten worden betrokken.

Voor de gemeente Tynaarlo ligt hier ook een inspanningsverplichting. We hebben als gemeente duurzaamheid hoog op de agenda staan. We willen de groene long tussen Assen en Groningen in tact houden en versterken. We willen de fietsgemeente zijn van Drenthe en recreatie verder verbeteren en uitbreiden. Dan ligt in de Boermarke Zeijen een kans. Denk maar eens aan het verbinden van de Zeijerwiek met het Noorseveld. Met kavelruil, facilitering en beschikbaar stellen van financiële middelen kan op genoemde verplichtingen en ambities worden ingespeeld. Duidelijk is ook geworden dat een en ander niet jaren moet blijven liggen. Direct na de zomervakantie zullen verschillende belanghebbenden worden uitgenodigd uitvoering te gaan geven aan het totale gepresenteerde plan de circulaire Boermarke Zeijen.

Wordt vervolgd!