Perspectievennota, wat vinden we ervan?

Reactie van Leefbaar Tynaarlo op de perspectievennota.

Voorzitter,

De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft met plezier kennis genomen van de perspectievennota. Toen het huidige college ruim een jaar geleden aantrad, lagen er nog een aantal dossiers van het voorgaande college. Het college heeft een aantal zaken het afgelopen jaar goed afgehandeld en legt ons nu een perspectievennota voor, die mooi in lijn ligt met het coalitieakkoord en het collegeprogramma “Samen, open, duurzaam”.

Met deze perspectievennota schetst het college een aantal doorkijkjes naar de toekomst, die alle inwoners van Tynaarlo raken. Het college probeert om met de door het Rijk gestelde kaders en schaarse financiën toch een eigen koers te varen, die gunstig is voor elke inwoner en ons als Tynaarlo ’s collectief. We vertrouwen erop dat het programma “Leef de ruimte die je krijgt” leidend zal zijn en dat het Leefbaarheidsfonds ook in 2020 goed gevuld zal zijn. Wij zien graag dat het aantal handen binnen het gemeentelijk apparaat niet verder wordt terug gebracht, zodat een goede service voor burgers en ondernemers geborgd zal blijven.

Duurzaamheid, klimaatverandering en energietransitie zijn urgente en  belangrijke thema’s, waarbij we moeten zoeken naar enerzijds individuele en kleinschalige oplossingen en anderzijds een collectieve aanpak van de problemen. De CO2-reductie vraagt om een waaier aan maatregelen en we denken dat het college hiervoor in de begroting van 2020 geld moet reserveren. Dit geld zal moeten worden ingezet ten behoeve van collectieve voorzieningen, maar ook voor regie. Vele kleintjes maken 1 grote, maar zonder regie en samenhang blijven het heel veel kleintjes. De samenhang hierin zal bepalen of we aan de door de rijksoverheid gestelde doelen kunnen voldoen. Kennis van de verschillende mogelijkheden en futuristische onzin is hierin essentieel. Wij verwachten dat het college zorgdraagt voor een goed kennisniveau binnen de muren van dit gebouw, zodat de voorstellen waarmee u komt werkelijk zullen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen én zorgdragen voor een mooie en groene leefomgeving binnen onze gemeente.

Biodiversiteit en het aanpassen van de leefomgeving vragen om maatwerk, samenwerking en creativiteit. Flora en fauna (bijvoorbeeld de bijen) vragen om bijstelling van beleid. Maar ook de bestrijding van plagen zoals die van de eikenprocessierups, vragen om een proactieve aanpak van de gemeente.

Schone mobiliteit vinden wij belangrijk. Goede fietspaden, oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s zien we graag in de begroting terug. Mooi dat het snelfietspad gerealiseerd gaat worden. Ook de realisatie van het station in Tynaarlo zien wij graag terug in uw inspanningen. Het beoogde Transferium bij de Punt baart ons nog zorgen. Het liefst zien we de plannen in een diepe la verdwijnen, zodat er niet nog meer asfalt bij komt.

We zijn blij met de besluiten om meer woningen te bouwen, maar zien ook dat betaalbare sociale huurwoningen voor senioren en starters te weinig worden gebouwd. We zien graag dat het college locaties aanwijst waar dit gerealiseerd kan worden.

Ook de voedselbank verdient onze gemeentelijke steun. De uitgaven binnen het sociaal domein blijven erg hoog, terwijl voedselhulp nodig is. Wij vragen uw aandacht hiervoor.

Bewegen is super belangrijk en super gezond. Nieuwe initiatieven in combinatie tussen schaatsen en skeeleren vragen dan ook steun van de gemeente.

Wij steunen de culturele organisaties in onze gemeente en denken dat monitoring en een herijking van onze uitgaves op zijn plaats zijn. Een paar organisaties slokken jaarlijks structureel 200K op, terwijl voor de andere culturele voorzieningen nauwelijks geld overblijft. Wij denken dat de vanzelfsprekendheid waarmee we nu ons gemeenschapsgeld uitgeven toe is aan herijking. Ook denken wij dat hier creativiteit belangrijk is. Het draait hierbij niet alleen om een subsidiebedrag, maar huisvestingsmogelijkheden faciliteren of bijvoorbeeld kwijtschelding van leges bij evenementen horen ook tot de mogelijkheden. Het afstoten van gemeentelijk vastgoed biedt de mogelijkheid om hierin eenmalig te steunen of te faciliteren.

Het voortgezet onderwijs dreigt in Zuidlaren te verdwijnen. Dit raakt veel gezinnen. Wij zien graag dat dit college zich inspant om deze voorziening te behouden en in gesprek met alle relevante betrokkenen zoekt naar oplossingen.

Tot slot wensen wij het college heel veel succes met het realiseren van alle mooie plannen.