Cultuurbijdragen houdt Tynaarlo Leefbaar

De coalitie en daarbij natuurlijk ook het college zijn bijna een jaar operationeel.
Eerst onze plek zoeken, even kijken hoe de hazen lopen en nu zien we dat er langzaam een nieuwe wind is gaan waaien binnen Tynaarlo.
We zien dat het college energiek en daadkrachtig aan het werk is gegaan om het coalitieakkoord te realiseren. Tot ons genoegen zijn er al een paar mooie zaken gerealiseerd. Zo werd tijdens de afgelopen raadsvergadering al een positief besluit genomen over glasvezelverbindingen voor alle witte en grijze gebieden. Dit is wat ons betreft een belangrijke stap in onze ambities voor de toekomst van onze gemeente en een prachtig voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief.
Deze brief aan net college gaat ook over burgers en dan met name over hoe wij als gemeente de wederzijdse betrokkenheid op onze gemeenschap zouden kunnen verstevigen.
Binnen de verschillende dorpen zijn vele inwoners nauw betrokken bij het organiseren en realiseren van allerlei culturele activiteiten. Daarbij zijn het onze inwoners die zich geheel belangeloos inzetten voor de in stand houding van cultureel erfgoed. Zo zijn er Oranjeverenigingen of een Vereniging Volksvermaken, zijn er grote festivals als Donderslag, Corso, Taptoe Vries, Koepeltjesfestival, hebben we het grootste klompenmuseum ter wereld, is er molen De Wachter en bestaan er historische verenigingen zoals Ol Eel. Vele honderden vrijwilligers steken jaarlijks de handen uit de mouwen om alle activiteiten waar te maken. Het vormt de dorpen tot hechte gemeenschappen en samen maken ze Tynaarlo uniek.
Vroeger konden vele culturele activiteiten rekenen op een bijdrage vanuit de gemeente. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft echter een ware kaalslag plaats gevonden als het gaat om financiële ondersteuning. Daarmee kwamen enkele activiteiten onder druk te staan. Tegelijkertijd hebben een aantal verenigingen kans gezien om door het aanboren van sponsoring en een meer commerciële opstelling de verschillende festivals wel in stand te houden. Dat waarderen we zeer en we hopen dan ook dat dit in stand blijft.
In het uitvoeringsprogramma schrijft het college dat zij zich hard wil maken voor het voortbestaan van de culturele uitingen. Leefbaar Tynaarlo kan dat alleen maar van harte ondersteunen. Na eerder genoemde kaalslag in financiële ondersteuning door de gemeente willen wij wat meer balans brengen in hoe de baten en lasten nu zijn verdeeld. Nu liggen de lasten geheel bij de inwoners, terwijl de hele gemeenschap kan profiteren en de gemeente goede sier kan maken als culturele gemeente.
Leefbaar Tynaarlo komt daarom met het volgende voorstel om structurele gelden te reserveren voor het in stand houden van historische en culturele volksactiviteiten, zoals hierboven beschreven. Dit structurele bedrag wordt vervolgens gebruikt om de vele verenigingen of stichtingen met een kleine bijdrage te ondersteunen. Voor sommige verenigingen zal het laatste beetje helpen om de begroting van de activiteit rond te krijgen, voor andere clubs kan het betekenen dat de vele vrijwilligers een kleine blijk van waardering kunnen krijgen. Noem het maar een warderingsbijdrage.
Juist omdat het om een bescheiden bedrag per vereniging of activiteit gaat, kan het College dit bedrag toekennen, zonder hiervoor een subsidie-circus op te tuigen.
Leefbaar Tynaarlo stelt voor om eerst eens te beginnen de Oranjeverenigingen een financiële blijk van waardering te geven. Daarnaast zouden de Molen de Wachter, Taptoe Vries, Donderslag, het Klompenmuseum en de historische verenigingen een klein bedrag als blijk van waardering moeten krijgen.
In onze ogen werkt zowel het college als raad hiermee aan een positieve imagoverbetering van onze gemeente als cultureel hart van Drenthe.