De coalitiepartijen gaat voor samen, open en duurzaam

Afgelopen maart behaalde Leefbaar Tynaarlo na een succesvolle campagne een historische overwinning door meer stemmen binnen te halen dan de VVD. Daarmee kon Leefbaar Tynaarlo een groen, sociaal en vernieuwend college gaan vormen met Groen Links, D66, Christen Unie en het CDA. Sinds mensenheugenis bepaalde de VVD het beleid in Tynaarlo. Oppositie voeren in een totaal veranderd politiek landschap was even wennen voor hen.

Leefbaar Tynaarlo wilde het direct anders aanpakken dan gebruikelijk en riep meteen dat zij een raadsprogramma wilde. Iedereen zou meepraten en input leveren. Dat zou tot een raads-breed programma leiden en daarmee zou aan alle kiezers recht gedaan kunnen worden. Dat was teveel gevraagd van VVD, PvdA en Gemeentebelangen en dat leverde een hoop gedoe en vertraging op, waar niemand vrolijk van werd.

De coalitiepartijen pakten weer de regie en maakten in juni een coalitieprogramma en het frisse college van Burgemeester en Wethouders maakte een uitvoeringsprogramma . Beide programma’s sluiten op elkaar aan. Ondertussen werd het zomervakantie en zijn vele dorpsgenoten even elders op vakantie geweest, maar op de achtergrond zijn de plannen verder uitgewerkt. Nu we zo’n 4 maanden aan de slag zijn, informeren we u graag over wat nu achter de schermen allemaal tot stand is gebracht.

Het betreft een samenhangend pakket aan transitie maatregelen, die ervoor gaan zorgen dat onze gemeenschap anders tot besluitvorming gaat komen, dat alle belanghebbenden meepraten, waaronder ook onze eigen ondernemers. Het gaat ons erom dat niet alleen leden van een politieke partij bepalen hoe het er in onze gemeente aan toe gaat, maar dat iedereen ertoe doet.

Het motto van de nieuwe coalitie is “SAMEN, OPEN EN DUURZAAM”.
Dat betekent:
• De nieuwe coalitie wil zijn beleid samen met inwoners, bedrijven en instellingen maken en in goed overleg tot uitvoering brengen.
• De coalitie wil richting de samenleving ook maximale openheid betrachten. Omdat de samenleving verandert, wil de coalitie permanent op zoek gaan naar nieuwe vormen van interactie en communicatie, zodat de verbinding met de samenleving zo sterk wordt als maar mogelijk is.
• Dat het thema ‘duurzaamheid’ prominent op de agenda staat is niet meer dan logisch. We staan met z’n allen aan de vooravond van een belangrijke transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar schone en duurzame energie.

De gemeente is samengesteld uit verschillende kernen, die ieder recht hebben om gehoord te worden en die ieder hun eigen dynamiek hebben. Met name bouwprogramma’s hebben de gemoederen aardig bezig gehouden de afgelopen jaren. Binnenkort wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat er visie ontwikkeld moet worden op de omgeving. Dat is een goede gelegenheid om per kern te bespreken welke visie we op de omgeving wenselijk vinden, welke ambities we hebben en op welke termijn alles gerealiseerd kan worden.

Tot nu toe gebeurde alles in de vergadering van de raad en heeft inspraak van burgers nog nooit geleid tot andere besluitvorming. De kaarten waren al geschud voordat de vergadering werd geopend. Dat gaan we anders organiseren. Per deelgebied worden commissies in het leven geroepen, die vóór een raadsvergadering uit met alle belanghebbenden gaan praten. Hun adviezen spelen een wezenlijke rol in het uiteindelijke stuk dat naar de raad gaat. Zo kan de input van de inwoners ook werkelijk leiden tot betere besluitvorming en staat de gemeente niet telkens tegenover boze burgers bij de Raad van State.

Ook ambtenaren gaan hun rol anders invullen. Niet alles wordt achter de tekentafel ontworpen; niet alleen de projectontwikkelaar is hun gesprekspartner; ook het betrekken van inwoners, adviesgroepen, actievoerders zullen in het voortraject moeten worden meegenomen. Zo krijgen inwoners al bij de start van een (bouw)project een rol en willen we problemen later in het traject voorkomen. Samen betekent dus ook echt samen. Over burgers heen walsen willen we niet meer.

De coalitiepartijen gaan de komende maanden de dorpen in om in gesprek te gaan met inwoners en lokale (ondernemers)verenigingen. Per kern zal bekend gemaakt worden waar en wanneer dat zal zijn. Tegelijkertijd zijn we bezig om ook andere communicatiemogelijkheden te creëren, die laagdrempelig en uitnodigend zijn. Suggesties hierover nemen we graag mee op de avonden in de kernen. Tijdens die bijeenkomsten praten we over het coalitieakkoord, de visie op de omgeving en over onderwerpen die u zelf aandraagt. Het kan per kern een vervolg krijgen als dat gewenst is.

Ondertussen zijn er een aantal projecten die al liepen. Het vorige college heeft tot op 20 maart in een aantal dossiers vergaande beslissingen genomen. Ook de begroting voor dit jaar was natuurlijk al vastgesteld. We kunnen dus niet zomaar alles anders gaan doen, ook al willen sommige inwoners dat wel graag (en wij soms ook!). De begroting voor 2019 wordt nu voorbereid. Daarin kunnen we echt nieuwe keuzes gaan maken en dan kunnen we meer onze eigen stempel op zaken gaan drukken.

Waar mogelijk laten we al zien dat het anders kan en zoeken we wegen om de leefbaarheid te vergroten. Zo heeft de ijsbaanclub in Yde geld gekregen om juist gedurende de bouwvak met vrijwilligers een nieuw dak op het clubhuis te bouwen. Zo krijgt starters in Vries de mogelijkheid tot nieuwbouw (een jarenlange wens) en is het voortraject gestart. Zo is er begonnen om een jongerenraad op te richten, waarbij de jeugd daadwerkelijk gaat meepraten over wat voor hen belangrijk is. En zo plaatsten we recentelijk de sociale woningbouw in onze gemeente op de agenda.

Nogmaals: het samen werken aan een nog mooiere gemeente onder een nieuw gesternte vraagt wat tijd en het is soms zoeken, wat onwennig, wat onzeker. Anderzijds: het voelt als een bevrijding, er komt veel positieve energie en hebben er echt veel zin in. Het jaar 2018 is het jaar van overgang, waarbij afmaken wat in gang is gezet er ook gewoon bij hoort.

In 2019 kunnen we nog meer laten zien dat onze gemeente een groen, sociaal en duurzaam gezicht heeft, waar we de zaken graag samen met onze inwoners doen!