De twist begint met het tweede woord

De twist begint met het tweede woord.

Zeker, de nieuwe situatie voor Leefbaar Tynaarlo betekent niet dat alles van zelf gaat. Woorden worden vaak verkeerd uitgelegd, de verliezers blijken de verandering niet te kunnen verwerken en verschillende gestrekte benen hebben we mogen tegenkomen. Neemt niet weg dat regeren leuk is en we maximaal de belangen van onze inwoners kunnen bedienen.

Achter de coulissen is er veel gebeurd. Begrip en respect is nog steeds de basis. Enkelen, ook binnen Leefbaar Tynaarlo, hebben het daar soms moeilijk mee. Als gangmaker willen we dat een ieder mee kan komen. Vraagt tijd, vraagt water bij onze wijn én vraagt zorg dat de wijn blijft smaken. Maar we zijn er wel uit. Er is een formeel persbericht in de maak dat de lading zal dekken.

Toch behoud ik mij het recht toe om mijn eigen achterban te informeren. Dus hier een eigen bericht.

Waar staan we nu:

De coalitiepartijen Leefbaar Tynaarlo, Groen Links, D66, CDA en CU hebben in goed overleg het eerst gemaakte Coalitie Akkoord op hoofdlijnen uitgewerkt tot een goed doortimmerd en volwaardig Akkoord. Dit stuk is inmiddels aangeboden aan de ambtelijke staf, zodat alles goed doorgerekend kan worden. Zo kan de begroting voor 2019 beleidsrijk worden gemaakt, kan er een meerjarenbegroting worden opgesteld en kan de nieuwe coalitie echt een frisse wind laten waaien.

Na de verkiezingen van 21 maart was de huidige coalitie het snel met elkaar eens op hoofdlijnen. Zij nodigden de andere partijen uit om mee te discussiëren en om sámen invulling te geven aan een raadsprogramma. Dat wilde de oppositie niet. Alles werd uit de kast gehaald om een raadsprogramma te torpederen en om vooral niet mee te doen met het sámen zoeken naar een nieuwe manier naar wat goed is voor Tynaarlo. Niets lukte. Men wilde niet gezamenlijk met alle partijen praten, niet apart, niet met vertegenwoordigers. Alleen het debat in de raadszaal wilde men aangaan, maar dan wel als de coalitie met een stuk kwam en zij daar op mochten schieten. Ons werd achterkamertjespolitiek verweten, toen wij aangaven eerst met de inwoners te willen praten.

De oppositiepartijen VVD, PvdA en GB begrijpen of willen alleen een aanpak “oude stijl”. Kostbare tijd ging verloren.

De coalitiegenoten lieten zich niet van de wijs brengen door deze tegenstand en hebben nu een coalitie akkoord “oude stijl” gesloten, maar gaan dit “nieuwe stijl” invullen: als de partijen niet willen praten, respecteren wij dat. We denken dat de kiezers dat vast wél willen doen. Dus gaan we alsnog doen wat er beloofd is: met dit coalitie akkoord gaan de coalitiepartijen alsnog en als eerste het gesprek aan met de bevolking van Tynaarlo.

Zodra het akkoord is doorgerekend door de ambtelijke organisatie en er eventuele bijstellingen zijn gedaan, gaan we na het zomerreces, dat is begin september, langs de 18 kernen van onze gemeente. We gaan de inwoners vragen om input te leveren en eventuele nieuwe onderwerpen aan te geven. Het gaat dan even niet om partijpolitiek, maar om echte onderwerpen die mensen bezig houden. Echte onderwerpen, die ook per kern anders kunnen liggen. We gaan dan werken aan het Kernenakkoord.

Met die input zullen we bekijken waar we het Coalitieakkoord op moeten gaan bijstellen of aanvullen. De bijgestelde en aangevulde versie van dit Coalitieakkoord noemen we dan het Kernenakkoord. Daarmee gaan we naar de voltallige raad en daar zal in alle openbaarheid en voor het oog der natie gesproken worden over dit akkoord. Dan mogen de partijen op de hun bekende wijze commentaar leveren op wat wij samen met de inwoners van onze gemeente tot stand hebben gebracht. Die discussie verwachten we in november te kunnen voeren.

De eerste mogelijkheid voor de oppositie zal zijn wanneer de begroting 2019 aan de raad wordt aangeboden in september. Het coalitieakkoord op hoofdlijnen en de uitgewerkte versie daarvan, is de basis voor de begroting 2019.

En verder? Een werkgroep van de coalitie is druk bezit een goed format te organiseren om na het zomerreces soepel en effectief richting onze inwoners te kunnen gaan. De kennis ligt buiten het gemeentehuis. Mensen betrekken bij hun eigen leefomgeving geeft de grootste garantie van draagvlak en begrip voor het beleid voor de aankomende 4 jaar.

Tegelijkertijd wordt gezocht naar een nieuwe wijze van vergaderen. Men overweegt terug te gaan naar de raadscommissies waar onze inwoners maximale invloed krijgen op dat wat hun aangaat. Zeker, een broedende kip moet je niet storen. Daarom wordt in alle rust stilletjes gewerkt achter de coulissen zowel door het college, ambtenaren en coalitie.

Binnenkort zal het Coalitieakkoord worden gepubliceerd. Dan kan iedereen lezen waar we als coalitie voor willen gaan en kan iedereen zich voorbereiden op onze dorpenronde. Onze inwoners worden dan uitgenodigd om met aanvullingen te komen.

Tot zover enige openheid.

Casper Kloos