Kapvergunning Zeijen

16 september 2021,

 Betreft bezwaar verleende kapvergunning Zuiderstraat 6 Zeijen

 

Geachte College,

 De fractie van Leefbaar Tynaarlo werd deze week benaderd door zeer verontruste eigenaren van de Zuiderstraat 6 A t/m G te Zeijen. Naast het perceel Zuiderstraat 6 zou door de provincie een kapvergunning verleend zijn voor het kappen van 750 bomen waaronder verschillende zeer oude eiken en het ruimen van eeuwen oude boswallen. Het is de bewoners volstrekt onduidelijk wie deze vergunning heeft aangevraagd. Aangezien zij pas met het verschijnen van werknemers met motorzagen kennis namen van het voornemen dit unieke stukje natuur te vernietigen, hebben zij geen bezwaar aan kunnen tekenen tegen deze kapvergunning. Zij zijn voornemens via de rechter de stopzetting van deze vernietiging af te dwingen.

 

Wat achtergrond informatie:

Op Zuiderstraat 6 bevond zich ooit het voormalig manegecomplex Rosworld. Zo’n 20 jaar geleden vatte de toenmalige eigenaar het plan op om achter deze manege op een weiland een aantal vakantiewoningen te zetten, zodat toeristen in combinatie met paardrijden vakantie konden vieren. Daar is het niet van gekomen. Het totale perceel is verkocht en nu wonen er meerdere mensen in afzonderlijke koophuizen (vandaar de huisnummers A t/m G). De twee aanwezige waterpartijen zijn onderdeel van het gehele complex.

 Het schijnt dat de provincie nu medewerking zou willen geven om op een achtergelegen weiland van dit voormalige manegecomplex een 60 tal chalets te realiseren. Een tweede, extra ontsluiting is dan nodig.

 De kap zou nodig zijn om een zogeheten calamiteiten pad aan te leggen(de extra ontsluiting). Dit calamiteiten pad wekt de suggestie dat er sprake zou zijn van een ontsluitingsweg, die dus hoofdingang zou zijn. Echter, deze hoofdontsluiting is niet aanwezig.

Dat betekent dat er geen enkele relatie meer is met het voormalige manegecomplex. 

 Er is dus geen hoofdontsluitingsweg naar het weiland achter de voormalige manage. Voor zover wij hebben kunnen nagaan staat in geen enkele formeel document beschreven dat er een recht van overpad zou zijn. Het aanleggen van een calamiteiten pad lijkt dus gebaseerd op niets. Dit zogeheten calamiteitenpad lijkt echter te worden aangelegd rakelings langs de huizen 6 At/m G. Deze bewoners worden dus zwaar gedupeerd: los van het verlies van de prachtige natuur krijgen ze nu een weg langs hun huis!

 De 750 bomen die moeten verdwijnen bevinden zich op het perceel langs een schouwsloot, die waarschijnlijk valt onder het regime van het waterschap Noorderzijlvest. We vragen ons af of deze deelgenoot is van uw drang tot het kappen van de 750 bomen.

Het totale gebied betreft een uniek stukje natuur (flora en fauna) waar vele soorten dieren en vogels hun habitat vinden. Het hoge gras op het beoogde te bebouwen perceel functioneert als een soort kraamkamer voor jonge reeën en hazen en er is zelfs een 200 jaar oude dassenburcht. Verder is er een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren waar te nemen. 

 Het blijkt dat de direct betrokkenen nergens over zijn geïnformeerd. Op het gemeentehuis van Tynaarlo was van het afgeven van een kapvergunning ook niets bekend. Ook wist men niets vaneen plan over het realiseren van een camping dan wel de realisatie van 65 chalets. 

Ambtenaren van de Provincie weigeren openheid van zaken te geven en bekend te maken wie deze kapaanvraag heeft ingediend en waarom deze is verleend. De vraag is of de aanvrager eigenaar is van genoemd perceel. 

Het kappen zet een ontwikkeling in gang waar wij ons grote zorgen over maken. Het veranderen van de bestemming van dit perceel, het vernietigen van eeuwenoude bomen en van een eeuwenoude dassenburcht vergen een zorgvuldige procedure en vraagt betrokkenheid van bewoners. Op 15 september 2021 hebben we kunnen vaststellen dat men al bezig is met het wegsnoeien  van veel groenopstand en bomen. Zelfs eeuwen oude houtwallen dreigen het loodje te gaan leggen.

In een tijd dat de zorgen over klimaatverandering en het bewaren van onze essentiële leefomgeving voor onze kinderen en hun kinderen het gesprek van de dag zijn, vinden wij deze handelwijze van of de provincie of Gemeente hoogst merkwaardig en volkomen misplaatst. Voor ons is het ook onduidelijk wie hier het bevoegd gezag is. Is dit de gemeente of is dit de Provincie. Wij roepen u dan ook met klem te bewerkstelligen het kappen van de bomen te stoppen en ons eerst antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wie heeft de kapaanvraag ingediend en op welke gronden heeft u deze toegekend?
 • Houtopstanden zijn onder de Wet Natuurbescherming beschermd wanneer deze minimaal 10 are bedragen, wanneer er meer dan 20 bomen in één of meerdere rijen staan. Voor dergelijke houtopstanden heeft de Wet Natuurbescherming twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht en herplantplicht. De vraag is of dit is gemeld en bij wie. Kunt u aangeven waar de aanvrager gaat herplanten. Zo ja, mogen we deze van u ontvangen?
 • Is voorafgaand aan het afgeven van de kapvergunning nader milieuonderzoek gedaan naar o.a. het wel dan niet aanwezig zijn van bijzondere vogels en dieren? Denk aan vleermuizen, dassen, eekhoorns en verschillende soorten vogels (flora- zoals zonnedauw-en fauna,). Zo ja mogen we deze ontvangen?
 • Voor het creëren van de chalets zal er een omgevingsvergunning door de gemeente moeten zijn afgegeven. Kunt u aangeven wanneer derden hierover contact hebben gehad met de gemeente Tynaarlo en wat de resultaten zijn van dit overleg?
 • Heeft er een archeologisch bodemonderzoek plaats gevonden daar waar de 65 chalets worden gecreëerd, zo ja mogen we die ontvangen en zo neen, waarom is dit niet gebeurd?
 • hoe is het gesteld met het aanleggen vanaf de Zuiderstraat naar het 100 meter verder ​liggende grasland van een hoofdriool, elektriciteit, water gas telefoon, internet?​
 • is de huidige riolering, liggend onder het maaiveld van de Zuiderstaat berekend op de extra ​65 chalets met hun afvalwater en toiletten?
 • wat betekent het bouwen en plaveien van het beoogde grasland qua infiltratiecapaciteit ​(grondwater)?
 • hoe is het gesteld met de grondwaterstroming in zowel de deklaag als watervoerende laag?
 • de locatie valt onder het waterschap Noorderzijlvest. Er is aangrenzend aan het beoogdecalamiteitenpad, een watergang (schouwsloot). Kunt u ons aangeven wat het overleg met het waterschap hierover heeft opgeleverd?
 • het creëren van de camping/ recreatiepark betekent een forse waardedaling van de bestaande opstallen en woningen. Uw besluit gaat dit nu veroorzaken door de afgifte van de kapvergunning. Hoe hebt u dit geregeld als Gemeente?

 Gezien de ernst van de aantasting van de kostbare natuur zien wij uw reactie graag op zeer korte termijn verschijnen. Ook hopen we dat dan geen onherstelbare zaken zullen hebben plaatsgevonden. We hopen ook dat het niet noodzakelijk is dat door belanghebbenden een voorlopige voorziening moet worden aangevraagd.

 

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo,

 

C.H. Kloos