Drenthe Rally door Natuurgebied

3 maart 2022

Betreft verlenen vergunning Drenthe Rally door Natuurgebied

Geacht college,

De fractie van Leefbaar Tynaarlo ontving de afgelopen week vele reacties van inwoners uit het gebied rond Yde en Zeijen over het voornemen vergunning te verlenen voor het houden van een rally met rally auto’s dwars door natuurgebied De Hondstongen, over de zandpaden die wij zo koesteren. Hierdoor kunnen onze boeren hun landerijen niet bereiken, kunnen bewoners niet bij of van hun huis komen, zullen de vele wandelaars niet terecht kunnen en wordt de rust in het gebied ernstig verstoord.

Uit de krant konden we optekenen dat het college, bij monde van de burgermeester, voornemens is deze vergunning zeker te verlenen. De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft hierover een aantal prangende vragen:

  1. Als de theatervoorstelling van Het Pauperparadijs niet gehouden mag worden vanwege stikstofproblematiek, hoe kan er dan toestemming gegeven worden om met zwaar vervuilende rallyauto’s dwars door de natuur te crossen?
  2. Met de boeren is van tevoren geen overleg gevoerd over deze rally. Van hen wordt nu gevraagd om in feite het bedrijf helemaal plat te leggen, omdat de tijdsloten waarbinnen landbouwwerktuigen de wegen mogen gebruiken ondoenlijk zijn voor de boeren. Hoe gaat u dit oplossen voor deze boeren? Is het toegestaan om een bedrijf, waar soms vele gezinnen van afhankelijk zijn, zomaar te sluiten?
  3. Voor de boeren, zeker in de veeteeltbranche, is dagelijkse toelevering of afvoer van producten essentieel. Hiervoor hebben boeren contracten met andere ondernemers. Nu een aantal wegen vrijwel ontoegankelijk worden gemaakt voor deze toeleveranciers door te krappe en te geringe tijdsloten, hoe denkt u een verantwoorde bedrijfsvoering voor deze boeren te garanderen en eventueel te compenseren?
  4. Onze zandpaden worden zorgvuldig onderhouden. Wie betaalt het herstel na deze aanslag door de rally en wie voert dit herstel uit?
  5. Dit omstreden evenement wordt op 12 maart gehouden. Op de dagen ervoor kunnen de rijders de route verkennen. In ditzelfde vroege voorjaar zoeken vele dieren een rustplek in het natuurgebied om jongen voort te brengen. Hoe kunt u de rust van al deze dieren garanderen? En wat denkt u te kunnen doen hieraan?
  6. Onze gemeente heeft beleid ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Onderdeel van dit beleid is om uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Inwoners worden op allerlei manieren opgeroepen hieraan mee te doen. Hoe ziet u uw positieve bereidwilligheid om vergunning te verlenen voor deze zwaar vervuilende activiteit in het licht van dit vastgestelde beleid en onze groene ambities?

De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft begrip voor uw verlangen om na twee jaar coronaperikelen weer een evenement mogelijk te willen maken. Echter, de keuze van dit college om juist dit evenement mogelijk te maken vinden wij onbegrijpelijk. Wij hopen dat de beantwoording van onze vragen ertoe zal leiden dat uw finale afweging anders zal zijn dan hetgeen wij nu uit de media denken te kunnen opmaken. Uw beantwoording zien wij dan ook met spoed tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo,

Jurryt Vellinga