Handhaven

Het is al alweer een tijdje geleden dat we het verzoek ontvingen van Landgoedcamping “Buiten” (een verzoek dat werd gesteund door B&W) om ook in het winterseizoen van 1 november – 15 maart hun camping open te stellen voor recreatie/overnachtingen. Door o.a. bemoeienissen van Leefbaar Tynaarlo stemde de Raad, tegen alle verwachtingen in, bijna unaniem tegen dit voorstel.

Bovendien nam de Raad (op Groen Links na) ook de motie van de Christen Unie – dat er ook gecontroleerd c.q. gehandhaafd moet worden – aan. De bewoners van de Tienelsweg en Huttenweg waren uiteraard heel blij met beide standpunten van de Raad. Eind goed al goed.

Een druk kampeerseizoen is weer achter de rug. Na veel autoverkeer is de “rust” weergekeerd. De natuur treedt weer in zichzelf, herstelt dat wat teniet is gedaan en we kunnen weer ergens op een bankje genieten van de serene rust. Maar dat lijkt allemaal schone schijn.

We moeten vaststellen dat ondanks het duidelijke signaal dat de Raad heeft gegeven, gestaafd middels een besluit – géén overnachtingen en zeker géén permanente bewoning – er tóch permanent gewoond wordt en dat het aantal recreatieve overnachtingen buiten het seizoen toeneemt.

Zeker, we zagen een voorzitter in een spagaat terechtkomen omdat het een probleem zou kunnen worden om uit te voeren wat er daadwerkelijk was afgesproken. Wat is er t.a.v. de controle/handhaving aan maatregelen genomen door het College dat de recreatieverenigingen duidelijk heeft gemaakt dat zíj en hun leden zich moeten houden aan de door de Raad vastgestelde spelregels?

Wie a zegt moet ook b zeggen. Opmerkelijk is dat het college derden aangeeft dat als het College handhavend wil optreden deze moet aantonen dat er sprake is van permanente bewoning. De afgelopen jaren zou het College diverse controles hebben uitgevoerd om vast te kunnen stellen of er overtredingen zijn op het verbod van permanente bewoning. Als het College dus voldoende kan aantonen dat iemand permanent ergens woont dan wordt er een handhavingprocedure opgestart. Graag zouden we dan van u willen vernemen om hoeveel gevallen dit gaat.

We kunnen ons voorstellen dat, nu wordt gesignaleerd dat er permanente bewoning aanwezig is, andere eigenaren denken van daar wil ik ook wel goedkoop wonen of verhuur ik het mooi voor langere tijd. Kassa. Zeker als een overheid haar handhavende rol niet kan waarmaken.

We willen echter niet afglijden naar een tweede camping Anloo of Oranjedorp in het land.

Zeker, het college vraagt, mocht iemand verzoeken een vergunning af te geven voor permanente bewoning, € 3245,25 aan leges. Na 26 weken krijgen ze een afwijzing want dat is het besluit van de Raad. De rekening van de nota is dan 75% van de leges en is dan € 2433,94. Absurd eigenlijk. De aanvrager kan een standaard briefje krijgen dat haar/zijn verzoek niet in behandeling wordt genomen. Scheelt voor beide partijen veel onnodig werk en frustraties.

Samengevat hebben we het college de volgende vragen voorgelegd :

• Er wordt permanent gewoond en het aantal recreatieve overnachtingen buiten het seizoen neemt toe. Wat gaat u hier concreet tegen doen?

• Is er voldoende capaciteit om adequaat te handhaven zoals de raad heeft besloten?

• Zo ja, hoe wordt dit dan uitgevoerd, zo nee waarom heeft het College het voorstel van Leefbaar Tynaarlo om meer boa’s in dienst te nemen in de raadsvergadering van 7 november 2017 afgeraden om reden van een zogenaamd beleidsarm jaar 2018?

• Ben u voornemens, samen met politie, belastingdienst en sociale dienst, middels een onaangekondigd bezoek aan de verschillende campings (voorbeeld camping Anloo) overtreders aan te pakken?

• Wat is er t.a.v. de controle/handhaving aan maatregelen genomen door het College dat de recreatieverenigingen duidelijk heeft gemaakt dat ook zíj en hun leden zich moeten houden aan de door de Raad vastgestelde spelregels?

Nu afwachten wat de reactie zal zijn!