Hoofdweg Eelde

De kern van dit schrijven ligt bij de gepresenteerde plannen voor de Hoofdweg in Eelde, echter wij pogen in dit schrijven enig historisch perspectief voor de gevoelens ten aanzien van “de gemeente” te schetsen.

Al vele jaren ligt het centrum van Eelde er verpauperd bij. Er zijn vele belanghebbenden met grondposities en niet iedereen lijkt op dezelfde wijze gemotiveerd om voor de inwoners van Eelde een interessant, compact en uitnodigend centrum te creëren. Het lijkt alsof voor sommigen geld het enige steekhoudende argument is en niet gemeenschap. Dit maakt de zaak complex en het werkt zeer vertragend.

De plannen voor de bouw van een groot appartementencomplex recht tegenover de historische dorpskerk wordt door de Eelder bevolking beslist niet omarmd. Men wil geen grootstedelijke hoogbouw in de dorpse omgeving, maar de projectontwikkelaar lijkt vooralsnog uitsluitend interesse te hebben voor de eigen portemonnee. Er zijn ondernemers en andere belanghebbenden die met alternatieven komen, maar zij vinden tot nu toe geen gehoor.

De gemeente heeft een poging gedaan om het centrum opnieuw in te delen, waarbij de verkeersdoorstroming en het parkeren zijn aangepakt. Dit heeft tot nu toe zeker stof doen opwaaien, vooral toen een vreemde lus in de weg werd gemaakt ten behoeve van de bushalte. Dit is inmiddels grotendeels ongedaan gemaakt, al maakt de bestrating inwoners nog steeds onzeker.

Al lang weten we dat de Hoofdweg moet worden opgepakt. De huidige situatie is onveilig voor alle weggebruikers: automobilisten en fietsers en alles wat daar tussen zit. Daarover zijn alle partijen het eens. U wilt de aanpak van de Hoofdweg samen laten vallen met de noodzakelijke vernieuwingen aangaande riolering en dergelijke. Een verstandige zet. Dan hoeft alles maar één keer open. Tot zover nog steeds geen probleem.

Echter, het plan dat u presenteert ten aanzien van de inrichting van de Hoofdweg levert wederom heftige en teleurgestelde reacties op bij de bewoners. In het licht van het hierboven beschrevene vraagt de fractie van Leefbaar Tynaarlo u om hier met klem opnieuw naar te kijken en te zoeken naar echte oplossingen voor de aangedragen problemen.

Opmerkelijk is dat wat eerder al een gevaarlijke situatie leek, nu alleen nog maar gevaarlijker is geworden. Het verhoogde fietspad dat nu wordt gepland, is hetzelfde als het fietspad op het eerste deel van de Hoofdweg ( tot de rotonde bij AH). Dit verhoogde fietspad heeft enkele jaren geleden geleid tot veel ongenoegen bij aanwonenden. Als je ergens moet inrijden (oprit, inrit of zijstraat bijv.) is dat heel vervelend voor je banden en je wielophanging. Je zal maar langs die weg wonen en dit dagelijks moeten doen! Wij weten dat er aanwonenden zijn verhuisd om deze reden. Er is indertijd gesoebat over het verlagen bij inritten van het verhoogde fietspad, maar daar is niets van terecht gekomen. Het fietspad is hoog en blijft een obstakel voor afslaand of inrijdend verkeer, zowel auto als fietser.

De Hoofdweg is een heel drukke weg. Dat fietsers en auto’s van elkaar gescheiden worden ten behoeve van de veiligheid, begrijpen we volledig. Echter de oplossing die nu wordt geboden, is beslist niet creatief. De rijbaan wordt versmald tot 6 meter. Een bus is al 3 meter breed, dus bijvoorbeeld een bus en een tractor kunnen elkaar nauwelijks passeren. Er moet dan ook nog geparkeerd worden op de rijbaan. Dit leidt nu al tot gevaarlijke situaties, maar met een gescheiden en verhoogd apart fietspad wordt de situatie alleen maar gevaarlijker.

De busdienst gaat niet meer door de wijk heen, maar blijft op de Hoofdweg. Het lijkt erop dat de hang naar efficiency hier ten koste gaat van de toegankelijkheid van het openbare vervoer voor mensen die hiervan afhankelijk zijn, zeker als je niet makkelijk kunt lopen. In een tijd van voortschrijdende vergrijzing van ons dorp vinden we dit een onbegrijpelijke beslissing.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo wordt nu benaderd door inwoners en ondernemers van Eelde. Zij doen u en ons suggesties voor oplossingen, maar ondervinden stilzwijgen van uw kant.

Het lijkt erop dat de “Glasbak” nog steeds Oost-Indisch doof is voor de inbreng van inwoners. Uw prachtige motto van “Samen, open, duurzaam” lijkt voor de inwoners van Eelde een motto voor de bühne. Het kan toch niet zo zijn dat positieve en meedenkende inwoners niet met u in contact kunnen komen?! Wederom!! Laat zien dat er met dit college een nieuwe wind waait in Tynaarlo en dus ook in Eelde. Tot nu toe winnen we nog weinig harten, zeker omdat die harten al zo verschrikkelijk lang moeten wachten ( meer dan 10 jaar!!) op actieve en luisterende regie vanuit het gemeentehuis.

In uw startnotitie als college heeft u aandacht geschonken aan de dienende rol van de overheid. Een gezonde, democratische gemeenschap vindt zijn basis in wederkerigheid en samen zoeken naar de beste oplossingen. Uw kader stellende rol als college krijgt draagvlak bij een oprecht luisterend oor.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo,

H. Kloos, fractievoorzitter