Informatieavond Vries Zuid (Diepsloot 3)

De avond werd gepresenteerd door de wethouders Kraaijenbrink en Vemer met steun van de heer Linden, gebiedsontwikkelaar.

Locatie: gemeentehuis in Vries.

Aanwezig waren een kleine 150 geïnteresseerden.

De presentatie begon met het aangeven dat Vries Zuid een onderdeel is van de dorpsagenda Vries. Centraal stond daarin de opwaardering van het centrum. Dit is nu op grote lijnen afgerond. Er zijn nog wat kleine dingetjes waar naar gekeken zal worden. Verder is nagedacht over een aantrekkelijke dorpsrand. Er is in kaart gebracht wat behouden zou moeten blijven en waar uitbreiding kan zorgen voor prettig wonen in Vries. Men wil het liefst een zo gemêleerd mogelijke woonwijk met variatie aan woontypen voor onze eigen inwoners, met behoud van de vastgestelde waardes. We zullen er niet aan ontkomen dat bouwers van buiten Vries ook zullen willen deelnemen. Er werd gefilosofeerd over positieve discriminatie in deze.

Het willen uitbreiden ligt gebakken in het feit dat uit onderzoeken is gebleken dat we te maken hebben met grote vergrijzing. De afname van gezinnen (verdunning) en groeiende groep 65+ beïnvloeden daarmee de statistieken. Ook werd gezegd dat door het al meer dan 25 jaar uitblijven van projecten zoals nu Vries Zuid, alle voorzieningen onder druk zijn komen te staan. Denk daarbij aan leerlingen voor het openbaar onderwijs, verenigingen, middenstand. Een ieder merkt daar iets van.

Uit onderzoek is gebleken dat de vraag divers zou zijn en beperkt. Duidelijk ligt echter in Vries het accent op de vraag naar starterswoningen (koop), vrijstaande koop woningen en (eventueel) betaalbare sociale huurwoningen. Het gevoel leeft, dat mocht halverwege 2020 Vries Zuid in de markt worden gezet, alles in een keer weg zal zijn. Mocht dit zo zijn zal het college in overweging nemen verdere stappen te ondernemen die aan de vraag zullen voldoen. Alles zal moeten passen in de bestaande landschappelijk omgeving (plattelandsgemeente), de bestaande bouwstijlen en het moet passen binnen de bestaande structuren.

De gebiedsontwikkelaar geeft in vogelvlucht weer hoe het plan zal worden ontwikkeld van open terrein naar een woonwijk. Samengevat kunnen we optekenen dat de initiatieffase waar we nu in zitten een startnotitie in februari 2019 moet opleveren. Daarna volgen verschillende fases van onder andere de aanbesteding aan een stedenbouwkundig bureau dat een plan maakt Alle direct betrokkenen in Vries zullen hierbij worden betrokken (april/mei 2019) De inschatting is dat in oktober 2019 de raad het besluit kan nemen het voorontwerp ter inzage te leggen. Alle inspraak zal dan zijn meegenomen, zover dit redelijk en billijk is. In februari 2020 komen alle direct betrokkenen weer bijeen en worden het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan gepresenteerd. Daarna volgen verschillende procedures die nu eenmaal wettelijk zijn vastgelegd. Wel zullen, waar mogelijk, procedures kort worden gehouden en zullen we proberen tijd te winnen. Het is duidelijk dat de participatie, dus het actief meedoen van alle betrokkenen, van groot belang is. Wanneer en of er bezwaren worden ingediend die het totale proces zullen frustreren, hebben we niet in de hand.

Naar verwachting zal op zijn snelst (liefst eerder) in november 2019 het gebied bouwrijp worden gemaakt en kan er worden begonnen met de uitgifte van de kavels.

Om een en ander in de versnelling te houden worden kaarten uitgedeeld (ideeënkaart Vries Zuid) waarmee betrokkenen tips, ideeën of suggesties aan kunnen leveren. We schatten in dat in februari 2019 de startnotitie klaar is en aan de betrokkenen zal worden gepresenteerd. Daarna kan de raad er een klap op geven en gaat het proces verder.

Samengevat: deze bijeenkomst was een mijlpaal die uiteindelijk moet leiden tot een extra impuls om de leefbaarheid in Vries te vergroten.

Wordt vervolgd.