Jeugdzorg onder druk

Afgelopen 3 december is de raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de problematiek rondom de Jeugdzorg. Het lijkt terecht dat dit het zorgkindje van onze gemeente is. Leefbaar Tynaarlo vond de presentatie van afgelopen maandag 3 december verwarrend en soms onsamenhangend. Het deed bij ons de gedachte opkomen dat de presentatie net zo warrig was als de Jeugdzorg zelf is.

Tijdens de presentatie van het Nederlands Jeugdinstituut werden veel handreikingen gedaan om als raad grip te krijgen op de uitvoering van de jeugdzorg. Er werd gesproken over de regelgeving en over het hoe en wanneer onze jeugd in Tynaarlo in aanraking komt met de jeugdzorg. Het grip krijgen op de financiën staat hierin centraal. Grote tekorten worden hierin voorzien. Er wordt gesproken over miljoenen en dat baart ons grote zorgen.( en naar wij veronderstellen ook bij andere partijen)

De groei van het aantal verwijzingen naar jeugdzorg laat een gestaag stijgende lijn zien. Landelijk ligt dit op 10%. Leefbaar Tynaarlo vindt het van groot belang dat we de totale Jeugdzorg van de gemeente Tynaarlo goed gaan doorlichten. De raad heeft een verzoek hiervoor neer gelegd bij de rekenkamer van de raad.

Verder zien wij dat het aantal aanvragen voor behandeling en begeleiding van dyslexie bij jongeren toeneemt. Onze fractie vraagt zich af wat hieraan ten grondslag ligt.

Tijdens de presentatie werd veel teruggevoerd naar goed onderwijs: er wordt meer gesignaleerd en de school kan beter inspelen op bijvoorbeeld dyslexie. Dat is mooi, maar de praktijk is dat scholen op dit moment al een dagtaak hebben om hun personele bezetting rond te krijgen en er vaak verschillende onderwijzers voor de groep staan en dat soms zelfs groepen naar huis moeten worden gestuurd  (laatst nog in Assen).

We zien ook dat de scholen in Tynaarlo daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het effectiever en efficiënter oppakken van gesignaleerde problemen bij jongeren in een vroeg stadium. Tegelijkertijd zien we dat door het verder op afstand zetten van het onderwijs, de gemeentelijke bemoeienis met het onderwijs is veranderd. Leefbaar Tynaarlo vraagt zich af op welke wijze wij gaan of kunnen inspelen op de groeiende zorgvraag en of niet eerst andere partijen over de brug moeten komen met geld. De rol van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is in onze ogen onderbelicht.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo acht continuïteit in de Jeugdzorg van cruciaal belang. De continuïteit  is mede bepalend voor de vooruitgang in behandelingen en de effectiviteit daarvan. Wij begrijpen dat er veel personeelsverloop is bij de interne teams van de gemeente. Hierdoor moeten complexe zaken meerdere keren opnieuw worden uitgelegd en afgestemd, simpelweg omdat er geen ambtelijke continuïteit is of omdat mensen niet juist zijn opgeleid of ingewerkt. Dit lijkt ons niet bepaald bevorderlijk voor het welzijn van kinderen en ook niet echt kosten efficiënt.  Dit lijkt een structureel probleem.

Naast dit alles krijgen wij signalen dat in onze provincie verschillende tarieven worden gehanteerd binnen de Jeugdhulpverlening. Kleine bedrijven springen in de markt en bieden een beperkt pakket aan hulp tegen lagere kosten aan, vooral omdat zij geen overheadkosten hoeven te dragen en zich in een niche markt specialiseren. Dit heeft versnippering van de markt tot gevolg en dat maakt het overzicht nog ingewikkelder.

Dit roept bij ons vele vragen op die dan ook door de fractie van Leefbaar Tynaarlo zijn gesteld. 22 stuks Nu afwachten wat de reacties daarop zullen zijn.

Wordt vervolgd.