Plan voor centrum Zuidlaren volgend jaar klaar

Het ontwerp voor de herontwikkeling van het centrum van Zuidlaren moet eind 2019 klaar zijn. Dat is de inzet van het proces dat het college van B&W op 22 januari voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt.

Nú kansen pakken en samen een plan maken

Wethouder René Kraaijenbrink ( Leefbaar Tynaarlo) kan bijna niet wachten om te beginnen. Hij benadrukt de unieke kans die zich nu voordoet: “De noodzaak om aan de slag te gaan wordt door iedereen gevoeld, er is sprake van grote betrokkenheid, we weten welke uitdagingen er zijn en nu het PBH-terrein in ons bezit is hebben we ook de mogelijkheid om één plan voor het hele centrum te maken.”

Iedereen mag meedenken

B&W willen zoveel mogelijk meningen en ideeën boven water krijgen, gevolgen hiervan in beeld brengen en dat verwerken in een concreet plan. Iedereen kan hieraan meedoen, ook zij die in minder georganiseerd verband opereren. Hiervoor schakelt het college het bureau Citisens (Necker van Naem) in. Zij hielden begin dit jaar het draagvlakonderzoek over de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Hieruit blijkt de grote betrokkenheid van de Zuidlaarders. Er deden 1.905 mensen mee aan het draagvlakonderzoek, waarvan ruim 80 procent aangaf ook in de verdere planontwikkeling betrokken te willen blijven.

Het beste plan voor een toekomstbestendig centrum

“Nu staan we voor de uitdaging om het beste plan te maken,” aldus wethouder Kraaijenbrink ( Leefbaar Tynaarlo). “Je kan dit immers maar één keer goed doen. We moeten er over dertig jaar nog steeds trots op zijn. Het plan moet recht doen aan de unieke kwaliteiten van het dorp, passen bij de recreatieve en toeristische functie, en een oplossing bieden voor de verbeterpunten die de Zuidlaarders zélf zien volgens het draagvlakonderzoek.” Verbeterpunten die ook geconstateerd zijn door experts op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling. B&W hebben deze als uitganspunten voor de ontwikkeling genomen.

Binnen de vooraf bepaalde speelruimte

B&W gaan het proces zo onbevangen mogelijk in. Volgens Kraaijenbrink ligt de uitkomst vooraf beslist niet vast. “Maar het plan moet wel voldoen aan onze uitgangspunten die de speelruimte voor de deelnemers vormen. Hierbinnen gaan we onderzoeken wat de beste uitkomst is.” De uitgangspunten zijn:

– De unieke ruimtelijke kwaliteit en het dorpse karakter van Zuidlaren blijft behouden.

– Het parkeren wordt verbeterd. Eventuele grootschalige uitbreiding van parkeerplaatsen blijft zoveel mogelijk uit zicht.

– De verkeersdruk op de Stationsweg wordt verlaagd.

– Het supermarktaanbod wordt versterkt.

– Het winkellint wordt versterkt.

Proces op hoofdlijnen

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, start in maart de eerste stap van het participatietraject. Kansen en knelpunten worden dan verder in kaart gebracht. Het eindproduct hiervan is een ontwikkelrichting die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dit vormt de basis voor stap 2: de ruimtelijke uitwerking, die leidt tot een concreet plan voor de centrumontwikkeling. Hierover vindt in december besluitvorming plaats. Het ontwerptraject wordt feestelijk afgesloten met een feest voor alle deelnemers op de Brink.

Casper Kloos
Gemeenteraadslid en fractievoorzitter Leefbaar Tynaarlo