Interpellatie wordt nu vragenrecht

Voor de volledigheid, Leefbaar Tynaarlo had aangekondigd een interpellatie te houden tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2017. Deze was al aangemeld. Onderwerp PBH terrein en ontwikkelingen PBH. Het feit dat op de valreep het college Leefbaar Tynaarlo de gevraagde notie stuurde, is nu gekozen voor het stellen van vragen. De motivatie en reden kunt u hieronder lezen.

Onderwerp: Vragen voor het vragenrecht

Aan het begin van elk besluitblok is er gelegenheid voor raadsleden om een vraag te stellen. Een vraag wordt onder vermelding van het onderwerp 12 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier ingediend. Het moet daarbij gaan om spoedeisende zaken die op dat moment actueel zijn. Met het toesturen van de uitleg waarom en de daarbij horende vragen, gaan Leefbaar Tynaarlo er vanuit te hebben voldaan aan artikel 43, Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Tynaarlo 2016..

Vragenrecht gemeenteraadsvergadering 10 september 2017.

Nadrukkelijk wordt vooropgesteld dat Leefbaar Tynaarlo er voorstander van is de locatie van de voormalige “Prins Bernhardhoeve” zo spoedig mogelijk te ontwikkelen. Dus om hieraan de invulling te geven waar eenieder al zo lang op wacht. Het wordt nu wel eens tijd om de inwoners van Zuidlaren en omstreken hun fatsoenlijke Albert Heijn te geven zoals eerder al is besloten.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de nodige discussies/participaties noodzakelijk om uit de ontstaande impasse te komen. Een open communicatie/participatie naar alle partijen – en vooral naar de raad van de gemeente Tynaarlo – is hierbij onontbeerlijk om tot een kansrijke besluitvorming te komen.

Leefbaar Tynaarlo heeft verschillende malen het college verzocht informatie met de gemeenteraad te delen over de voorgenomen ontwikkeling van de locatie van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Echter het college weigert dit, en verwijst telkens naar de openbare stukken van de presentatie die op 4 juli 2017 is gehouden over de ontwikkelingen van de locatie van de voormalige Prins Bernardhoeve. (zie website www.tynaarlo.nl )

Op vrijdagmiddag 6 oktober 2017 om 13:20 uur, ontvangt de gemeenteraad een notitie van het bureau “Broekhuis Rijs Advisering” met een begeleidend schrijven. Dit als reactie op het schrijven van Leefbaar Tynaarlo van 7 en 20 september 2017. Op het moment dat Leefbaar Tynaarlo met een interpellatie zou te komen, was het college plotsklaps bereid deze notitie te sturen.

Leefbaar Tynaarlo maakt zich grote zorgen over de tegenstrijdigheid in het handelen van het college van Tynaarlo. Het college stuurt aan de gemeenteraad een notitie toe, die niet vertrouwelijk is. Tegelijkertijd stuurt het college aan derden een schrijven, dat zij de zelfde notitie niet kunnen ontvangen omdat deze notitie als vertrouwelijk is bestempeld.

De conclusie kan worden getrokken, of de gemeenteraad van Tynaarlo wordt nog steeds zaken onthouden, of de brief aan derden moet worden gezien als inwoners aan het bekende lijntje houden. Mocht dit zo zijn dan is dit zeer kwalijk te noemen.

De inhoud van de gestuurde notitie, bestaat uit een hoop bespiegelingen waarvan we mogen aannemen dat de onbrekende onderliggende documenten deze denkrichting verder onderbouwen. Deze ontbrekende onderbouwingen zijn bij de eerder genoemde notitie niet meegestuurd.

Om de raad in de gelegenheid te stellen zijn kaderstellende en controlerende taak waar te maken, is de actieve en passieve informatieplicht van het college en de burgemeester in de Gemeentewet opgenomen. Om te kunnen controleren, moet de raad over informatie beschikken. Zonder informatie kan het college en de burgemeester niet worden gecontroleerd en ook niet ter verantwoording worden geroepen. Het college en de burgemeester dienen alle informatie te verschaffen die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft en nodig acht. De verantwoordelijkheid voor het invullen van de actieve informatieplicht is door de wetgever bij het college en bij de burgemeester neergelegd, elk voor zover het de bevoegdheid van het betreffende bestuursorgaan betreft. Leefbaar Tynaarlo moet echter constateren dat het college zich niet aan de actieve en passieve informatieplicht, zoals opgenomen in de Gemeentewet, houdt.

Het college schrijft op 24-08-2017 aan derden dat het bureau “Broekhuis Rijs Advisering” in 2016 een analyse heeft gemaakt van de huidige situatie van de detailhandel in Zuidlaren. Vervolgens heeft het bureau “Broekhuis Rijs Advisering” een advies gegeven als antwoord op de vraag “Wat is goed voor Zuidlaren?”.

De onderbouwingen van de analyse en het advies van Broekhuis Rijs Advisering zijn in dit schrijven gekwalificeerd als vertrouwelijk, om reden van mogelijke ontwikkelingen van in het stuk genoemde ondernemingen. Door derden worden deze stukken nu opgevraagd middels een WOB-verzoek. Op 2 november zal hierover door het college worden beslist. .

Als het gaat om het aan ons toegestuurde stuk van het bureau Broekhuis Rijs Advisering, dat niet geheim nog vertrouwelijk is, kan deze notitie ook aan derden worden toegezonden. Een WOB-verzoek is dan helemaal niet nodig.

Als het NIET gaat om de toegestuurde notitie, dan onthoudt het college nog steeds stukken aan de gemeenteraad, ondanks dat deze meermaals zijn opgevraagd.

Leefbaar Tynaarlo heeft dan ook de volgende vragen:

– Wat zijn de beweegredenen van het college te weigeren aan haar actieve (en passieve) informatieplicht te voldoen, zoals opgenomen in de Gemeentewet in artikel 169 leden 2 en 4 en artikel 180 lid 2?

– Wat zijn de beweegredenen van het college om niet te voldoen aan uw wettelijke informatieplicht de volledige rapporten van het bureau “Broekhuis Rijs Advisering” aan de raad te verstrekken?

– Wat zijn de beweegredenen van het college om burgers en de Klankbordgroep Zuidlaren geen openheid te verstrekken en niet transparant te zijn door, naar nu blijkt, het niet aanleveren van (openbare) stukken en vindt u ook niet dat dit inadequaat is en niet constructief werkt?

– Welke afspraken heeft u met de provincie Drenthe gemaakt en welke toezeggingen zijn er gedaan over de te ontvangen financiële middelen uit het Herstructureringsfonds van de provincie Drenthe voor de herstructurering van de locatie van de voormalige Prins Bernhardhoeve?

Leefbaar Tynaarlo

Namens deze

Casper Kloos, fractievoorzitter