Kaders begroting 2018

De laatste maal van al bijna weer 4 jaar volksvertegenwoordigers zijn.
Leefbaar Tynaarlo heeft in deze raadsperiode haar verantwoordelijkheid genomen en op momenten als dit nodig was, flink aan de bel getrokken. Dat wil zeker zeggen bij onderwerpen waar de ingezette bezuinigingen moesten worden gerealiseerd.

Deze raad heeft het dan in gezamenlijkheid toch niet slecht gedaan. De bezuinigingen hebben zeker op verschillende terreinen hun littekens achtergelaten en enkele moeten, met lapmiddelen, tijdelijk worden hersteld. Zeker binnen de sport, thuiszorg, dorpshuizen, bibliotheken, scholen, versobering onderhoud groenvoorziening, zijn we blij met de veerkracht van inwoners, ondernemers, verenigingen, en instellingen, binnen onze samenleving. Juist onze inwoners moeten we nog directer betrekken bij hun eigen leefomgeving.

Leefbaar Tynaarlo heeft aandacht gevraagd om in 2018, die bezuinigingen te herstellen die achteraf niet nodig zijn geweest. Denk aan de meer dan 30% verhoging van de zaalhuurtarieven in onze sporthallen, het versoberen van de thuiszorg, jeugdsubsidies etc. Het gaat dan om nu al keuzes te maken. Ook nieuw beleid zou een kans moeten krijgen binnen de begroting 2018 die in november wordt vastgesteld. Samengevat voor 2018 vragen we zover mogelijk, verlichting van de opgelegde bezuinigingen en willen 2018 alvast uitroepen als het jaar voor een gezond Tynaarlo.

Zo willen we het schoolzwemmen weer invoeren. Reden, de kinderen weer in aanraking laten komen met het zwemmen en dit de zwemveiligheid ten goede komt. Kinderen die worden uitgefilterd die niet kunnen zwemmen, kunnen worden begeleid naar de reguliere zwemlessen.

Zo willen we graag in de begroting 2018 extra gelden opgenomen zien voor recreatie. Je zou kunnen denken aan 1 euro voor elke geregistreerde toerist in onze gemeente. Het aantal van 150.000 personen wordt genoemd. Dat betekent dat we € 150.000 in een apart potje willen doen waaruit gericht recreatie wordt gestimuleerd. We willen ook extra aandacht voor onze recreatieve fietspaden. Juist dit kan de recreatie, totaal, extra ondersteunen.

Verder willen we in de begroting aandacht voor het onderwerp glasvezel in het buitengebied. Financiering kan buiten de geëigende middelen plaats vinden. De toezegging is binnen dat dit door het college direct zal worden opgepakt en nog dit jaar een voorstel richting de raad zal komen.

Vanuit de raad is het verzoek gedaan om naast de aanpak van Vries centrum, ook de oude Asserstraat daarin mee te nemen. We gaan er vanuit dat ook de nieuwe verlichting doorgetrokken wordt langs de Oude Asserstraat. We gaan ook nog steeds er vanuit dat de toezegging van enkele bankjes in het centrum van Vries wordt uitgevoerd.

Zo zien we als het gaat om ons openbaar groen, enige versobering. We stellen vast dat veel bomen zijn gekapt. De vraag is, worden hiervoor gelden gereserveerd voor herbeplanting. We moeten namelijk zuinig zijn met de groene long tussen Assen en Groningen.

Extra impulsen zijn ook welkom. Denk aan onder anderen aan de mogelijkheden om en nabij het Zeegser- en Zeijerloopje.

Ook zouden we in de begroting een bedrag opgenomen willen zien voor het snelle fietspad Groningen-Assen. We gaan namelijk er vanuit dat ook Tynaarlo haar financieel steentje moet bijdragen willen we dit realiseren. Geld kan worden gevonden door gebruik te maken van het geparkeerde geld van 650.000, bestemd voor VO knooppunt de Punt. De aan de raad beschikbaar gestelde gelden groot 750.000 kunnen hier ook voor worden ingezet. Het college heeft toegezegd hier binnenkort op terug te zullen komen met een voorstel.

De WMO zal ook in 2018 onder druk komen te staan. Misschien moeten we het onderdeel Jeugdzorg teruggeven aan de Provincie om reden dit wel eens de aankomende jaren een zware financiële molensteen kan worden om de nek van veel gemeenten.

In de perspectiefnota hebben we niet direct het financiële plaatje voor ogen als het gaat om de uitvoering van de omgevingswet. Deze gaat op 1 januari in en wat betekent dit financieel? We missen dit, of we moeten het over het hoofd hebben gezien. We gaan er vanuit dat de nieuwe begroting 2018 hierin voorziet.

Voor 2018 hebben we bepleit het Leefbaarheidfonds in de benen te houden. Dit is toegezegd. Daarmee aan inwoners zelf de mogelijkheid te geven hun eigen leefomgeving te optimaliseren. Tegelijkertijd zal ook financieel in 2018 gelden vrij gemaakt worden voor de problematiek aardbevingen en de gas/zout winningen. Dit ter ondersteuning van onze inwoners die zijn of worden getroffen door de mijnbouw. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd en gekregen voor de woningbouw in onze gemeente. Dat betekent dat hiervoor gelden worden gereserveerd. We nemen aan dat in de uiteindelijke begroting 2018 hier invulling aan zal zijn gegeven.

Als afsluiting wilde we het college uitdagen te komen met een bedrijfsvriendelijk bestemmingsplan voor het gebied in en om het vliegveld Eelde. Daarmee extra werkgelegenheid kunnen realiseren dat zeker ook de gemeente geen windeieren zal opleveren. En zie, het college nam ons voorstel direct over en zal nog dit jaar met een voorstel komen.

Leefbaar Tynaarlo heeft verder geen enkele motie ingediend. In november zullen we controleren of de toezeggingen die ruimschoots zijn gegeven, ook vertaald zijn in de begroting. Volgend jaar zitten we hopelijk zelf in het college. Dan is het wat gemakkelijker regeren. Aan de kiezer in maart 2018 ons daarbij te helpen in het stemhokje.

En ja we konden het niet laten, wederom konden we melden dat om het monumentje voor Jannie Buring en de bankjes niet is gemaaid. r zal direct nog naar worden gekeken. Is er geen duidelijkheid zal de verantwoordelijk wethouder H. Lammers en ondergetekende zelf weer de bosmaaier hanteren om het monumentje netjes de zomer in te kunnen laten gaan