Leefbaar Tynaarlo: stop met de soap over de supermarkt in plan Ter Borch

Al enige jaren is er een meningsverschil tussen inwoners van plan Ter Borch, ondernemers uit Eelde Paterswolde en het zittende college. Het college wil een megasupermarkt bij de entree van plan Ter Borch realiseren, terwijl bij de oorspronkelijke plannen voor de ontwikkeling van de woonwijken Ter Borch en de Tuinwijken hier geen sprake was.

De reden om toch te opteren voor een dergelijke megasupermarkt was dat op dat moment de woningmarkt dermate slecht was dat er teveel verlies geleden zou worden op de verkoop van de grond.

Echter, de besluiteloosheid heeft een en ander achterhaald. De supermarkt kwam in beeld vanwege de slechte woningmarkt, maar die is inmiddels aangetrokken. In het oorspronkelijke bestemmingsplan, dat nog steeds geldig is, is alleen sprake van woningbouw en dat zou nu wel gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden. De wethouder van financiën ziet de bui aankomen en geeft in de media aan, dat bij niet doorgaan van de megasupermarkt, 2 miljoen euro zal worden verspeeld. Dat is echter zeer twijfelachtig gezien de aangetrokken woningmarkt. Een woonbestemming met appartementencomplexen van een ieder 30 woningen zou de gemeente een zelfde bedrag op kunnen leveren of nog meer. (ruim 2 miljoen)

Daarnaast is nu 5 jaar later de stad Groningen diverse supermarktlocaties aan het uitbreiden en eerdere onderzoeken naar nut en noodzaak zijn inmiddels achterhaald. Er is geen behoefte meer aan een supermarkt in Ter Borch. Volgens onderzoek zal een supermarkt de ondernemers in Eelde Paterswolde tot 14 miljoen aan omzet gaan kosten, wat betekent dat enkele op termijn het loodje zullen leggen, met leegstand tot gevolg.

Dan de verwachte toename van 3500-4500 motorvoertuigbewegingen per dag. Deze past niet meer binnen de tot twee keer toe vastgestelde verkeersnorm van 6000. Dit laatste getal is een hard gegeven. Van een betrouwbare overheid mag je verwachten dat deze zich aan haar eigen besluiten houdt. De toename van het verkeer vraagt om drastische maatregelen. Eigenlijk staat de OBS-Ter Borch, gevestigd in het Borchkwartier (MFA) niet op de goede plaats. Of een en ander met elkaar te maken heeft? “Wij bouwen voor u de accommodatie, dan bouwen wij een megasupermarkt.” Het college wil hierover geen duidelijkheid verschaffen. Wel is duidelijk dat de onrust onder inwoners van de wijk steeds groter wordt en diverse enquêtes laten zien dat er geen draagvlak is voor een supermarkt. De afgelopen 5 jaar zijn ook nog eens vele ambtelijke uren gemaakt op deze planologische ontwikkeling. Alles samenvattend, de fractie van Leefbaar Tynaarlo wil nu duidelijkheid. Wat haar betreft, schrap de supermarkt in Ter Borch.

Om de raad een besluit te laten nemen heeft ze een motie vreemd van de agenda ingediend. Die komt hier op neer dat wordt gevraagd het plan voor een megasupermarkt te schrappen.

Bij de redactie is nog niet bekend wat de raad in al haar wijsheid heeft besloten.

Wordt dus vervolgd!