Motie over soap PBH

Dat lag echter wat moeilijk omdat de VVD aangaf dat er een collegiaal bestuur zit. Hofstra wegstemmen, betekende eigenlijk dat ook de rest van het college naar huis kon gaan. Zelfs de burgervader zou daarmee een tik worden gegeven. (hooft van college en Raad)

Daarom koos Leefbaar Tynaarlo voor een heel andere motie. En zie, D66 PvdA, GroenLinks Gemeentebelangen, juist die partijen die weinig heel lieten van het fungeren van de VVD wethouder, wilde niet voor de motie van Leefbaar Tynaarlo stemmen. Daarmee gaven ze aan dat de wethouder van de VVD Hofstra prima werk had afgeleverd en men geen boodschap had aan de inwoners van Zuidlaren (Tynaarlo)

Toch maar eens goed nadenken als u op 21 maart een bezoekje brengt aan het stemlokaal. Leefbaar Tynaarlo voor U het enige alternatief.

MOTIE nr.

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door raadslid/fractie Leefbaar Tynaarlo

Agendapunt 15

Raadsvergadering d.d. 20 februari 2018

Onderwerp: Centrumontwikkeling Zuidlaren

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen te Vries, op 20 februari 2018;

overwegende:

  • dat de goede uitvoering van het dossier “Centrumontwikkeling Zuidlaren” van groot belang is voor het leefbaar houden van het dorp Zuidlaren en van de gemeente Tynaarlo als geheel;
  • dat de huidige portefeuillehouder, wethouder N. Hofstra, er tot dusver geen blijk van heeft gegeven, de juiste persoon te zijn om de behandeling van dit belangrijke dossier, met inachtneming van de door de raad gestelde kaders, in goede harmonie met de belanghebbende partijen, en onder het verstrekken van de juiste informatie aan de gemeenteraad, tot een goed einde te brengen;
  • dat het derhalve van belang is dat dit dossier verder zal worden behandeld door een portefeuillehouder die beter berekend is op de taak om dit dossier tot een goed einde te brengen met inachtneming van de door de raad gestelde kaders;

roept het college op:

  • wethouder N. Hofstra te ontlasten van de verdere behandeling van het dossier “Centrumontwikkeling Zuidlaren” en in plaats daarvan dit dossier toe te vertrouwen aan de goede zorgen van een ander lid van het college;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door: de fractie(s) van: