Politiek Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

2019 was een hectisch jaar waarin veel is gebeurd. Nu is het tijd om onze zegeningen te tellen.

Door de fractieleden is veel ombudswerk en mantelzorg verricht. Mantelzorg en het ombudswerk wordt in de toekomst steeds belangrijker. Zeker door het wegvallen van voorzieningen met gevolg dat vele senioren zelfstandig thuis moeten verblijven. Verder zijn vele individuen geholpen met raad en daad en meestal met een positieve afloop.

TerBorch ( de mega super) heeft in 2019 als een rode draad door de vele maanden van besturen heen gelopen.

Uiteindelijk werd samen met de oude tegenstanders het raadsvoorstel van het college verworpen in een zinderende raadsvergadering. Met het blokkeren van de supermarkt loste LT een verkiezingsbelofte in. Dat dit dossier nog niet kon worden afgesloten, werd ook snel duidelijk. Het raadsbesluit ligt nu bij de Raad van State.

Centrumontwikkeling Zuidlaren.

We kiezen voor een participatieproces en dit werd unaniem aangenomen door de raad. De inwoners van Zuidlaren kregen daarmee hun gewenste mogelijkheid tot inspraak aan de voorkant van dit proces. Ook dit betekende het inlossen van een verkiezingsbelofte: burgers praten mee.

Het richtinggevend Centrumplan Zuidlaren is nu klaar. Na veel heen en weer gepraat, werd het richtinggevend plan vastgesteld. Een huzarenstukje. Wat het vorige college in 10 jaar niet heeft kunnen bewerkstelligen, lukt het nieuwe college wel in anderhalf jaar. Alweer een verkiezingsbelofte gerealiseerd!

De voortgang participatieproces Centrumontwikkeling Zuidlaren komt met regelmaat in de publiciteit en in de raad.

Dankzij bemoeienissen van de fractie wordt de Tienelsweg in Zuidlaren toch nog aangepakt. Nieuw fietspad, beukenhaag en enkele verkeer remmende maatregelen. Verder wordt in dit gebied het permanente recreëren aan de orde gesteld. Daar waar handhaven kan, wordt dit nu gedaan.

Zuidlaren heeft uiteindelijk toch haar tijdelijke AH supermarkt gekregen. Dit resulteerde in het plaatsen van de noodwinkel van Albert Heijn aan de voorzijde van het PBH terrein, die eind november door onze eigen wethouder werd geopend.

Eelde/Paterswolde

Eelde: de bebouwde kom aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde is omwille van de veiligheid van de schoolkinderen en bezoekers van de twee sporthallen in Groote Veen verplaatst.

Schelfhorst bleek ook een dossier met gebruiksaanwijzingen. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Schelfhorst Natuurwonen wordt vastgesteld. LT benadrukt dat de strikte bouwvoorwaarden echt gehandhaafd worden, zowel tijdens de bouw als op de lange termijn. LT begrijpt dat de omgeving liever helemaal geen ontwikkeling had gezien op het terrein, maar vindt dat het voorliggende plan de minste impact heeft op de omgeving en de natuur. Een akkoord op dit voorstel betekent nadrukkelijk niet een precedent voor ontwikkelingen op andere locaties.

Wat betreft het tegenhouden van woningbouw in Paterswolde Noord ( locatie oude school Paterswolde noord) blijkt het tegensputteren van inwoners en Leefbaar Tynaarlo niet het gewenste resultaat op te leveren. De villa’s zullen er komen, maar wel met behoud van de prachtige bomen.

Op het einde van het jaar 2019 kwam de Hoofdweg in Eelde nog aan de orde. Verschillende punten moeten worden aangepakt zoals nieuwe riolering, veiligheid wandelaars, fietsers etc. Qua besluitvorming zal dit waarschijnlijk pas in 2020 kunnen. Daarmee wordt de besluitvorming enigszins vertraagd met hopelijk breed draagvlak onder de inwoners van Eelde.

Bunne De klinkerweg Donderen-Bunne wordt in gedeeltes opnieuw bestraat, na veel aandringen vanuit de fractie.

Zeijen In samenspraak met het college wordt als proef een windmolen geplaatst van 15 meter hoog.  Na een jaar zal een evaluatie plaatsvinden of in onze plattelandsgemeente meerdere windmolens wenselijk zijn.

De Groeve Het heeft wat praten en lobbyen gekost. Maar uiteindelijk heeft de Groeve haar eerste beweegtuin gekregen. Zuidlaren werd 14 dagen later geopend. Voor Eelde-Paterswolde en Vries moet nog een en ander gebeuren. Ook dit kunnen we afvinken uit het verkiezingsprogramma.

Westlaren Het heeft wat informele lobby op het provinciehuis en overleg met de verantwoordelijke wethouder gekost, maar uiteindelijk kregen wij toch onze zin.  De aanpak van de P en R ( parkeren en reizen) is gerealiseerd. Dit past in het bekende parelsnoer langs de A28 en de N34 en maakt een transferium op de Punt overbodig.

Vries De Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid is een feit. Eindelijk maar toch. De uitwerking is in gang gezet, mede door Leefbaar Tynaarlo, die gedurende 20 jaar dit onderwerp op de agenda hield. 75 woningen zijn daar mogelijk. Ook hier werd een verkiezingsbelofte ingelost.

Afval scheiden bij de bron. Op kosten van de gemeente kunnen de basisscholen die daarom vragen, containers krijgen voor het scheiden van plastic, GFT en gewoon afval. Deze worden door de vuilnisdienst geleegd.

Duurzaamheid staat hoog genoteerd op onze agenda. Een werkgroep duurzaam is in het leven geroepen door Leefbaar Tynaarlo. Dit resulteerde in een beleidsstuk dat aan het college is gestuurd. De opbrengst van de Raadstafels in 2020 moeten uiteindelijk de input leveren. Wordt  vervolgd.

Er worden (weer) drie raadswerkgroepen in het leven geroepen. Sociaal Domein, Omgevingswet en Duurzaamheid. We gaan daarmee naar een nieuw vergadermodel en dit is daarvan de opmaat.

Aardbevingscafé. Ook in 2019 is hier invulling aangegeven. Dit naar aanleiding van uitspraken van de commissaris van de Koning in Drenthe waarover grote onrust is ontstaan. Tegelijkertijd heeft Leefbaar Tynaarlo het Drents Gasberaad in het leven geroepen om de belangen en kennis in Drenthe te bundelen en zo Drenthe te behoeden voor dezelfde ellende zoals deze in Groningen heeft plaatsvonden.

Jongerenraad

Inmiddels is er ook een Jongerenraad geïnstalleerd. Ook hiermee lossen wij een verkiezingsbelofte in. Het is voor de jongerenraad nog wennen in hun nieuwe rol. Wij willen graag met hen in gesprek over ons beleidsstuk duurzaamheid. Dat gaat hopelijk komend jaar lukken.

Een motie van Leefbaar Tynaarlo voor het jeugdwerk in Donderen werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling. De begroting werd verder unaniem aangenomen. Weer een hoogstandje van ons college. In dezelfde vergadering trakteerde de oppositie ( PvdA) de fractievoorzitter van LT met een motie van afkeuring. Hij zou de PvdA te hard hebben bekritiseerd. Daarmee werd wel duidelijk dat de oppositie niet lekker in haar vel zit.

Drents op stee wordt in de raad besproken. Alle partijen geven aan dat zij aandacht voor de Drentse taal belangrijk vinden. Tweetalige plaatsnaamborden gaat echter een stap te ver. Wel ontvangen de scholen jaarlijks een Drents boek in de gemeente Tynaarlo.

Fietssnelweg. Fiets hem er in. Dit onderwerp kwam met regelmaat aan de orde. Het lobbywerk vanuit de fractie richting gedeputeerde heeft haar werk gedaan. De Fietssnelweg, deel Taarlo tot aan de Onlandseweg, en Groningerweg naar sluis De Punt en Vriezerweg is een feit. Vanaf Assen tot aan de Onlandseweg in Tynaarlo is gerealiseerd. De oversteek over de Vriezerweg zal pas in 2020 aan bod komen. Ook over het fietspad over de Madijk (TerBorch) naar de stad hebben wij ons geroerd. Er zijn veel verschillende gebruikers van het pad en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Krijgt een vervolg.

Station Tynaarlo. Wel of geen station Tynaarlo. Leefbaar Tynaarlo had beloofd dit onderwerp vier jaar lang op de kaart te houden. Middels tv, radio en geschreven pers is het dit jaar aardig gelukt. Ook is een schrijven gestuurd naar de staatssecretaris met verzoek aandacht te schenken aan goed openbaar vervoer in de kop van Drenthe. Ook per trein (lightrail Assen-Groningen). Dit wordt wellicht nog actueler gezien de discussie over een snelle verbinding (Lelylijn) tussen Groningen en Amsterdam. Wordt vervolgd.

Bomen, je kan er over blijven bomen, afgezaagd als onderwerp wordt het nooit. In lijn met de uitgangspunten van Leefbaar Tynaarlo wordt wederom aandacht gevraagd voor onze bomen. Zeker voor het herplanten van dat wat wordt gekapt. Wij zijn van plan om met beleidsvoorstellen te komen.

Vergaderstructuur. Onze wens te komen tot een ander vergadermodel voor de gemeenteraad Tynaarlo wordt nu gerealiseerd. Per 1 januari 2020 krijgen we een vergaderrooster voor het eerste half jaar, met Raadstafels waarin breed de onderwerpen worden besproken en één besluitvormende raadsvergadering per maand. Inspraak van de burger wordt een belangrijk onderdeel.

Voortgezet onderwijs. Aandacht is er geweest voor het sluiten van een vestiging van het Harens Lyceum, voorheen het Zernike College. Te laat is hiervoor aandacht gevraagd. Resultaat: in 2020 zal er geen voortgezet onderwijs meer zijn in Zuidlaren. Een minpuntje.

AOW en te weinig of GEEN PENSIOEN Het is lastig om de eindjes aan elkaar te knopen als je alleen maar AOW hebt en géén of een klein pensioen. Allerlei kosten (zoals ziektekosten, dieet, woonzorgcentrum) kunnen snel oplopen. Hierdoor is het soms erg moeilijk of zelfs onmogelijk om rond te komen. Als je wegwijs bent in het doolhof van allerlei regelingen helpt dat enorm. Vandaar dat afgelopen jaar Leefbaar Tynaarlo een folder heeft gemaakt die breed is uitgezet.

Tot slot een traditie die in ere is hersteld: het corsobier.  Alle corsowijken hebben weer hun kratje Leefbaartynaarlo bier ontvangen. Veel positieve reacties ontvangen. Volgend jaar dus maar weer.

Het Bestuur